Bedrijfseconomische redenen leveren een gewichtige reden op om opdracht terug te geven.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61176

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de consument de in rekening gebrachte kosten verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 1.324,21 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 11 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft zonder geldige reden de opdracht tot dienstverlening opgezegd. De door de ondernemer naar voren geschoven collega makelaar bleek niet bereid om de opdracht over te nemen. De ondernemer heeft het bord uit de tuin verwijderd zonder de consument te informeren. Verder heeft de ondernemer de woning niet afgemeld op Funda. Ook heeft hij het dossier en de sleutel niet teruggegeven aan de consument, omdat de openstaande nota nog niet was betaald. De consument stelt de ondernemer aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet maken voor het benaderen van een nieuwe makelaar.   De consument verlangt schadevergoeding voor de kosten van een nieuwe makelaar en voor de dagen dat de ondernemer de woning op Funda niet heeft afgemeld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij brief van 14 april 2011 is de consument geïnformeerd dat de vestigingen van de ondernemer in [vestigingsplaats 1] en [vestigingsplaats 2] om bedrijfseconomisch redenen zullen worden gesloten. Ook is daarbij aangegeven dat een andere makelaar bereid is gevonden de verkoop van de woning over te nemen in de vorm van voortzetting van de opdracht. Omdat de consument hiervan geen gebruik wilde maken, zijn bij factuur van 16 juni 2011 de kosten van het verkooppakket en de voorgeschoten advertentiekosten in rekening gebracht. Voortzetting van de dienstverlening vanuit de vestiging in [vestigingsplaats 3] was niet in het belang van de consument. Die vestiging heeft namelijk geen contact met woningzoekenden die in [naam woonplaats] een woning zoeken. Nadat de consument bezwaar had gemaakt tegen de factuur, is de ondernemer hem tegemoet gekomen door de kosten van het verkooppakket achterwege te laten. Voor wat betreft het dossier heeft de ondernemer laten weten dat dat is geretourneerd op eerste verzoek van de NVM. De ondernemer betwijfelt of hij ooit de beschikking heeft gehad over een sleutel.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In artikel 6 lid 4 van de NVM-voorwaarden is bepaald dat de makelaar de opdracht kan teruggeven op grond van gewichtige redenen en wanneer in ieder geval van een dergelijke reden kan worden gesproken. Dit laatste impliceert dat ook andere, niet uitdrukkelijk genoemde, redenen als gewichtig kunnen worden aangemerkt. Naar het oordeel van de commissie leveren de door de ondernemer aangedragen bedrijfseconomische redenen een gewichtige reden als bedoeld in voornoemde bepaling op. In zijn brief van 14 april 2011 aan (onder meer) de consument heeft de ondernemer duidelijk tekst en uitleg gegeven over de achtergrond van die redenen.   Een en ander brengt mee dat niet kan worden gezegd dat de ondernemer wanprestatie heeft gepleegd, zoals gesteld door de consument. Dat de door de ondernemer geboden oplossing om de opdracht bij een andere makelaar voort te zetten niet is gebruikt door de consument, maakt dat oordeel niet anders. Dit geldt eveneens voor het niet willen voortzetten van de opdracht in de vestiging van de ondernemer in [vestigingsplaats 3], nu dat volgens de ondernemer niet in het belang van de consument was. De ondernemer kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die de consument heeft gemaakt voor het in de arm nemen van een nieuwe makelaar.   Het voorgaande leidt ertoe dat nu de opdracht rechtsgeldig is beëindigd, de consument in beginsel gehouden is de kosten van de ondernemer als in rekening gebracht bij de intrekkingsnota van 16 juni 2011 te vergoeden. Niet in geschil is dat deze kosten zijn gemaakt, noch de hoogte daarvan. Wel is de ondernemer de consument tegemoet gekomen door de kosten van het verkooppakket van € 349,– (inclusief BTW) achterwege te laten. De commissie gaat hieronder daarom uit van een openstaand bedrag van € 975,21 (inclusief BTW). Een andere klacht is dat de ondernemer heeft geweigerd de woning bij Funda af te melden en de stukken met betrekking tot en de sleutels van de woning te retourneren aan de consument, omdat de nota niet werd betaald. Niet eerder dan na interventie door de NVM-consumentenvoorlichting heeft de ondernemer de woning afgemeld en de stukken geretourneerd. Over de sleutels zegt de ondernemer niet (meer) te beschikken. De commissie acht deze handelwijze van de ondernemer laakbaar en niet in overeenstemming met een klachtafhandeling die van een zorgvuldig handelend makelaar mag worden verwacht. Daarbij komt nog dat de ondernemer niet op de zitting is verschenen. De behandeling van een geschil is er niet alleen om standpunten nader toe te lichten, maar ook om er blijk van te geven dat de klacht van de consument serieus wordt genomen. In het voorgaande ziet de commissie aanleiding op voornoemd openstaande bedrag naar redelijkheid de helft in mindering te brengen.   De consument heeft gesteld schade te hebben geleden van € 50,– tot € 60,– per dag doordat de ondernemer ten onrechte de woning niet heeft afgemeld en de woning daardoor mogelijk niet is verkocht. Nu de consument deze schade geen concrete handen en voeten heeft gegeven, zal de commissie dat verlangde afwijzen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht deels gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt deels toegewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 1.324,21 als volgt verrekend. Een bedrag van € 487,60 wordt uitbetaald aan de ondernemer. Een bedrag van € 836,61 wordt terugbetaald aan de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 22 december 2011.