Beëindiging opvangovereenkomst per direct door consument. Zij had opzegtermijn maand in acht moeten nemen.

  • Home >>
  • Kinderopvang >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Opzegging overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 221710/222502

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heefteen e-mail aan de ondernemer gestuurd, waarin zij aangeeft de opvang per direct te beëindigen vanwege de onveilige situatie op de opvang (trap). De ondernemer hanteert een opzegtermijn van een maand. De consument stelt dat zij niet gehouden is over deze maand de kinderopvang te betalen, omdat zij hiervan geen gebruik meer heeft gemaakt en bovendien heeft zij de opvang opgezegd vanwege nalatig handelen van de ondernemer, waardoor de veiligheid van haar zoontje in het geding is geweest. De commissie is van oordeel dat het de consument uiteraard vrij staat om de overeenkomst met de ondernemer te beëindigen, maar dat de consument geen dan wel onvoldoende redenen heeft aangevoerd waarom een beëindiging per direct gerechtvaardigd zou zijn. Een beëindiging per direct is mogelijk wanneer er zich zwaarwegende omstandigheden voordoen of bekend worden bij ouders die redengevend zijn om een overeenkomst per direct te beëindigen. Dat sprake is geweest van een zodanige onveilige situatie of andere omstandigheden bij de ondernemer dat het redelijk en billijk is om de overeenkomst per direct te beëindigen, is voor de commissie niet aannemelijk geworden. De commissie is daarom van oordeel dat de overeenkomst kon worden beëindigd; niet per direct, maar wel met inachtneming van een maand opzegtermijn, ingaande op de dag van de opzegging. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de betaling over de opzegtermijn van één maand, waarbij de consument geen gebruik meer heeft gemaakt van de opvang.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Per 25 mei 2023 heeft de consument de opvang van haar zoontje beëindigd, nadat zij op 16 mei daaraan voorafgaand per mail aan de ondernemer heeft gemeld de opvang per 1 juli 2023 te beëindigen.

Op 25 mei 2023 heeft zij het contract per brief/mail per direct opgezegd na advies van klachtenloket kinderopvang. De reden hiervoor betrof de (on)veiligheid van haar zoontje bij de opvang. Er is door de ondernemer een opzegtermijn van een maand gehanteerd. De consument stelt dat zij niet gehouden is over deze maand de kinderopvang te betalen. Zij heeft hiervan geen gebruik meer gemaakt en bovendien heeft zij de opvang opgezegd vanwege nalatig handelen van de ondernemer, waardoor de veiligheid van haar zoontje in het geding is geweest. De consument zou graag willen zien dat de thans nog openstaande factuur van € 301,14 komt te vervallen. Zeker na alle stress en spanningen die zij heeft moeten ondervinden.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is verbaasd over de ingediende klacht  bij de commissie, omdat de contacten en gesprekken met de consument altijd als prettig zijn ervaren. Pas bij de opzegging op 25 mei 2023 blijkt er sprake van een uitgebreide klacht rondom de veiligheid en het pedagogisch en voedselbeleid van de ondernemer. De ondernemer is niet op de hoogte van eerdere klachten en herkent zich niet in de aantijgingen rondom het pedagogische beleidsplan en het voedselbeleid. Er is geen sprake van onveilige opvang en de ondernemer gaat er niet mee akkoord dat achteraf een uitgebreide klacht gebruikt kan worden om de factuur niet te voldoen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken blijkt dat de consument op 16 mei 2023 aan de ondernemer een e-mail heeft gestuurd waarin zij te kennen geeft de opvang van haar zoon met ingang van 1 juli 2023 te beëindigen. Vervolgens heeft de consument op 25 mei 2023 een e-mail gestuurd, waarin zij aangeeft de opvang per direct te beëindigen.

Ter zitting is door de consument aangevoerd dat zij zich al langere tijd zorgen maakte om de veiligheid van haar zoon bij de ondernemer. Met name het zelfstandig kunnen betreden van de trap baarde haar zorgen. Nadat zij een ander kind alleen bovenaan de trap had zien staan, was dit voor haar de druppel om tot beëindiging van het contract over te gaan.

De commissie constateert dat op de overeenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten op 8 juli 2022 geen algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Er is slechts sprake van een pedagogisch beleidsplan en een informatiebrochure met bijbehorende protocollen, waar in de overeenkomst naar wordt verwezen. Welke protocollen hiermee worden bedoeld is de commissie niet bekend.

De commissie is van oordeel dat het de consument uiteraard vrij staat om de overeenkomst met de ondernemer te beëindigen, maar dat de consument geen dan wel onvoldoende redenen heeft aangevoerd waarom een beëindiging per direct gerechtvaardigd zou zijn. Een beëindiging per direct is mogelijk wanneer er zich zwaarwegende omstandigheden voordoen of bekend worden bij ouders die redengevend zijn om een overeenkomst per direct te beëindigen. Het zoontje van consument heeft in de periode januari tot halverwege mei 2023 de groep op de verdieping bezocht. In die periode is de situatie kennelijk niet dusdanig onveilig geweest dat de consument aanleiding heeft gezien de overeenkomst op te zeggen. Evenmin is die situatie tijdens de periode dat het zoontje van de consument in de groep op de eerste verdieping werd opgevangen in negatieve zin gewijzigd. Dat sprake is geweest van een zodanige onveilige situatie of andere omstandigheden bij de ondernemer dat het redelijk en billijk is om de overeenkomst per direct te beëindigen, is hierdoor niet aannemelijk geworden.

Er is tweemaal een inspectie uitgevoerd door de GGD, in een periode van een half jaar vóór de klacht  en naar aanleiding van de klacht nogmaals, waarbij door de GGD geen onveilige situatie is geconstateerd. Door de GGD is geadviseerd het traphekje terug te plaatsen, wat nu kennelijk is gebeurd. Ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan en het voedselbeleid is de commissie evenmin gebleken dat hierin door de ondernemer op een zodanige wijze is gehandeld dat een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst gerechtvaardigd is.

De commissie is daarom van oordeel dat de overeenkomst kon worden beëindigd; niet per direct, maar wel met inachtneming van een maand opzegtermijn, ingaande op de dag van de opzegging. Als dag van opzegging neemt de commissie 16 mei 2023. Het contract is daarmee per 16 juni 2023 rechtsgeldig beëindigd. Over de periode 16 mei 2023 – 16 juni 2023 dient de consument de opvangkosten te voldoen. Het is de commissie niet duidelijk of de thans openstaande factuur van € 301,14 de gehele maand juni betreft. Als dat het geval is, dient de factuur aangepast te worden tot de periode 16 juni 2023.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

–             verklaart de klacht van de consument ongegrond;

–             bepaalt dat de consument binnen twee weken na verzending van dit bindend advies aan de ondernemer voldoet de factuur over de periode tot 16 juni 2023.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer mr. P. P. van der Neut, leden, in aanwezigheid van Mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 12 oktober 2023.