Begrip alarmsysteem wordt uitgelegd aan de hand van gangbaar taalgebruik, dus zowel visueel als akoestisch signaal.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE06-0042

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 2 september 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, merk Daewoo, type Nubira 2.0, bouwjaar 1999, kilometerstand 95.539, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.800,–. De levering vond plaats op of omstreeks 2 september 2005. De consument heeft begin december 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
De consument heeft zich met een vijftal klachten in de garantieperiode tot de ondernemer gewend. Vier van die klachten waren ten tijde van de indiening van het klachtformulier niet opgelost.
1. bij een koude motor maakt de auto een schrapend geluid, wanneer de consument over verkeersdrempels rijdt. De draagarmrubbers bleken gescheurd te zijn.
2. het akoestisch signaal van het alarm functioneert niet.
3. het controlelampje voor het brandstofniveau brandt niet bij het maken van contact, hoewel het onderhoudsboekje zegt dat het dan wel moet branden.
4. wanneer de verwarming aan staat ruikt het in de auto naar koelvloeistof en ontwasemt de auto slecht (omdat de ventilatie vochtige lucht naar binnen blaast). Het lijkt alsof de radiateur lek is.
5. de versnellingbak “zingt” in de vijfde versnelling. De klacht is verholpen door toevoeging van een additief aan de olie in de versnellingsbak, maar onbekend is of het probleem op den duur niet terug zal komen.
 
Na inschakeling van het BOVAG Bemiddelingsbureau heeft de ondernemer de consument verwezen naar een bedrijf om herstelwerkzaamheden uit te laten voeren. Dat heeft niet tot het (volledig) verhelpen van de klachten geleid.
 
Bij brief van 20 februari 2006 heeft de consument vervolgens laten weten dat het probleem ten aanzien van de verwarming is verholpen. De onder punt één en punt drie genoemde klachten heeft de consument daarbij om hem moverende redenen ingetrokken.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Tijdens de winter is de olie in de versnellingsbak dikker dan in de zomer. Ik ben bang dat de bak de komende zomer weer zal gaan “zingen”. Op dit moment functioneert hij goed.
 
Het alarm werkt wel met de knipperlichten, maar er is geen akoestisch signaal. Wanneer de auto in de nacht wordt opengebroken, hoor ik dat niet als ik in bed lig. Ik verwijs naar het instructieboekje dat specifiek voor dit type auto is afgegeven. Dat vermeldt wel degelijk dat er ook een akoestisch signaal moet zijn.
 
De optie om het alarm aan te sluiten op de claxon komt niet voor in het werkplaatshandboek voor deze auto.

De consument verlangt herstel van de gebreken door een derde, voor rekening van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klachten zijn tot tevredenheid van de consument verholpen. Dat heeft hij zelf bevestigd tegenover de ondernemer. Deze begrijpt niet waarom de consument de procedure toch voortzet.

Naar aanleiding van het deskundigenbericht heeft de ondernemer nog aangevoerd dat de auto was voorbereid voor het plaatsen van een alarmsysteem, maar dat in de geleverde uitvoering het alarmsysteem niet standaard was.

Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Van dit merk en type auto rijden modellen rond die zijn uitgerust mét een alarmsysteem, maar ook modellen die dat niet hebben. Voorts heeft de deskundige vastgesteld dat de auto is uitgerust met een goed werkend alarmsysteem, maar dat de akoestische component (de sirene) niet is ingebouwd, waardoor het alarm niet “af gaat”. De sirene is ook nooit aanwezig geweest.
 
Het probleem kan worden opgelost door een sirene te plaatsen, dan wel het alarmsysteem via een relaissysteem aan te sluiten op de claxon. De kosten van de eerste optie begroot de deskundige op € 200,–, de laatste optie op een bedrag van globaal tussen de € 75,– en € 125,–.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen. Aan de orde is nog slechts de kwestie van het alarmsignaal, nu de overige punten zijn opgelost of ingetrokken. Dit advies beperkt zich derhalve tot de kwestie van het alarmsysteem.
 
De consument is tot aankoop van de auto overgegaan na kennis te hebben genomen van een vermelding van de auto op het internet (autotrack.nl). In juridische zin heeft die publicatie te gelden als een aanbod van de ondernemer tot verkoop van een zaak. In beginsel mag de belangstellende koper er van uitgaan dat de mededelingen die dit aanbod bevat omtrent de eigenschappen van hetgeen wordt aangeboden juist zijn. Op de door de consument overgelegde uitdraai van de internetpublicatie staat vermeld dat de auto is uitgerust met een alarmsysteem. Wat voor een systeem, of hoe dat functioneert staat daarbij niet aangegeven.
 
De deskundige heeft vastgesteld dat de auto ook is uitgerust met een alarmsysteem en dat dat systeem deugdelijk functioneert, zij het dat bij het afgaan van het alarm slechts de knipperlichten van de auto in werking worden gesteld en er geen akoestisch signaal af gaat. De klacht van de consument komt er op neer dat hij van mening is dat hij er op grond van de vermelding “alarmsysteem” in de internetpublicatie op mocht vertrouwen dat het alarmsysteem ook een akoestisch signaal zou geven, wanneer het in werking wordt gesteld.
 
Bij de beantwoording van de vraag of het standpunt van de consument juist is, laat de commissie zich leiden door hetgeen volgens haar naar gangbaar taalgebruik in het economisch verkeer bij de aanschaf van een auto door een consument wordt verstaan onder “alarmsysteem”. De commissie is van oordeel dat dat een systeem is dat zowel visuele als akoestische signalen geeft bij het afgaan. Zij laat zich daarbij leiden door het gegeven dat het met name het akoestisch signaal is dat bij het af gaan van een alarm de aandacht vestigt op het feit dat het systeem in werking is gesteld en het ook met name dit akoestisch element is dat de consument zal associëren met een auto-alarm. De commissie is derhalve van oordeel dat de consument in beginsel gelijk heeft.

Dat zal slechts dan anders zijn, indien de ondernemer aanvoert en aannemelijk kan maken dat hij de consument opmerkzaam heeft gemaakt op het feit dat het alarmsysteem enkel en alleen voorzien was van een optisch signaal en geen akoestisch signaal gaf, dan wel dat de consument op grond van een nadere aanduiding op de auto of in de showroom bedacht had moeten zijn op het feit dat de internetpublicatie onjuist kon zijn geweest. Geen van beide omstandigheden heeft de ondernemer aangevoerd en daaromtrent is verder ook niets gebleken.
 
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de consument op grond van de aanprijzing van de ondernemer mocht verwachten dat één van de eigenschappen van de auto was dat deze was uitgerust met een systeem dat bij inwerkingtreding een akoestisch signaal zou afgeven. Het staat vast dat een belangrijke component van een dergelijk systeem – te weten: de sirene – ontbreekt. Daarmee staat vast dat de auto niet de eigenschappen bezit die de consument daarvan op grond van de gesloten koopovereenkomst mocht verwachten.
 
Gelet op de leeftijd en de kilometrage is de commissie van oordeel dat herstel in de vorm van een goedkope, maar toch deugdelijke oplossing de voorkeur verdient boven het aanbrengen van een sirene. Gelet op de verstoorde verhoudingen tussen consument en ondernemer zal de commissie er van afzien om de ondernemer herstel van het gebrek op te dragen. In plaats daarvan zal de commissie de consument een vergoeding toekennen ten bedrage van € 125,–, ter dekking van de kosten tot het treffen van een voorziening waarbij een verbinding tot stand wordt gebracht tussen de claxon en het alarmsysteem.
 
Mitsdien wordt beslist als na te melden.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 125,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies. 
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 28 april 2006.