Bekendmaking dagblad waarop consument niet is geabonneerd is voldoende

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-1455

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de tarieven van meterhuur.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De Geschillencommissie Energie en Water heeft in haar uitspraak van 24 februari 2006 (verzonden op 6 april 2006, dossiernummer ENE05-2315) bepaald dat de ondernemer in 2004 de tarieven elektrameterhuur van 2003 dient te hanteren omdat "extreme procentuele verhogingen geen rechtskracht kunnen hebben indien deze niet behoorlijk van tevoren aangekondigd en gemotiveerd zijn".
Aangezien de tarieven voor 2005 en 2006 evenmin behoorlijk van tevoren aangekondigd en gemotiveerd zijn, kunnen deze evenmin rechtskracht hebben. De consument verzoekt de ondernemer in 2005 en 2006 eveneens de tarieven van 2003 te hanteren en deze aan de nieuwe leverancier te berekenen.
Ook voor volgende jaren geldt hetzelfde, zolang de ondernemer de tarieven niet behoorlijk van te voren aangekondigd en gemotiveerd heeft.

De consument verlangt dat de ondernemer tarieven hanteert die golden in 2003.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht van de consument betreft de tarieven meterhuur.

Reeds in een eerder geschil over dezelfde materie, ingediend door de consument, heeft de commissie uitspraak gedaan. In deze uitspraak (ENE05-2315) schrijft de commissie: "extreme procentuele verhogingen kunnen geen rechtskracht hebben indien deze niet behoorlijk van tevoren zijn aangekondigd en gemotiveerd zijn".

Het verbaast ons dat op 30 maart 2006 door de commissie anders wordt beslist in een gelijkluidende zaak. Hierin schrijft de commissie: "de commissie is van oordeel dat weliswaar in procentuele zin sprake is van een aanzienlijke huurverhoging, maar in geld gaat het om beperkte bedragen, terwijl de verhoging heeft plaats gevonden in het kader van een marktconforme tariefstelling van meterhuur. Naar het oordeel van de commissie treft de klacht geen doel".

Achterliggend motief is dat tariefwijzigingen niet door de consument behoeven te worden geaccepteerd. Indien de consument de wijziging niet wenst te accepteren is de consument gerechtigd de overeenkomst op te zeggen gedurende 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

De consument eist thans dat, nu hij van mening is dat de tariefverhogingen over 2005 en 2006 niet behoorlijk zijn aangekondigd en gemotiveerd, het tarief over 2003 ook wordt toegepast over de jaren 2005 en 2006.

Wij kunnen hier niet mee instemmen. Ondanks de tegenstrijdige jurisprudentie hebben wij wel gehoor gegeven aan het bindend advies in het geschil dat de consument eerder aanhangig heeft gemaakt. Echter, de consument kan thans niet meer volharden in zijn mening dat hij over de tarieven 2004 niet geïnformeerd is. Bovendien had de consument dan de overeenkomst moeten opzeggen. Nu de consument dit niet heeft gedaan, zijn wij van mening dat de consument zich niet meer kan beroepen op niet bekendheid met de tarieven 2004.

Het tarief 2004 bedroeg per jaar € 21,96 (€ 1,83 per maand).
Het tarief 2005 bedroeg per jaar € 22,20 (€ 1,85 per maand).
Het tarief 2006 bedraagt per jaar € 22,56 (€ 1,88 per maand).
Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Overigens hebben wij de tarieven over 2005 en 2006 wel van tevoren bekend gemaakt. Telkens in december van het jaar ervoor hebben wij in diverse landelijke dagbladen de tariefwijzigingen gepubliceerd en wel in de Volkskrant, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Goudse Courant, Haagse Courant en Amersfoortse Courant. In de Algemene Voorwaarden staat vermeld dat bekendmaking plaats vindt door persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving in een of meer binnen Nederland verspreide dag of weekbladen, op de website en ten kantore van de leverancier ingezien kunnen worden en op aanvraag kosteloos zijn te verkrijgen.

Nu de consument inmiddels wel bekend was met de tarieven van 2004, hij hieruit niet de consequentie heeft getrokken om de overeenkomst op te zeggen, nu wij de tarieven over 2005 en 2006 conform de Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, zijn wij van mening dat wij gerechtigd zijn de tarieven over 2005 en 2006 onverkort in rekening te brengen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer op voldoende duidelijke wijze publiekelijk de tarieven over 2005 en 2006 bekend gemaakt. Nergens staat geschreven dat zulks dient te geschieden in een dagblad waarop de consument is geabonneerd. De klacht treft dan ook geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 januari 2007.