Bepaalbaarheid van de overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WON07-0159

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van sanitair en tegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.225,– respectievelijk € 6.661,–. De levering heeft niet plaats gevonden.   De consument heeft een bedrag van € 3.566,10 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 4 november 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens ons is er geen overeenkomst totstandgekomen. Er is door ons op 29 oktober 2006 een lege orderbon getekend. Na onze ondertekening zijn door de verkoper wijzigingen op de bon aangebracht, er is een ordernummer aan toegevoegd en met typp-ex is het aankoopbedrag gewijzigd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij hebben met de verkoper over tegels en sanitair gesproken. Er zijn ons twee stukken ter ondertekening voorgelegd. Een omschrijving van goederen, die wij volgens de ondernemer besteld hebben, is ons niet getoond of verstrekt. De verkoper heeft in ons bijzijn geen stuklijst opgemaakt. Er stonden geen ordernummers op de stukken. De gespecificeerde orders hebben wij eerst gekregen nadat wij te kennen hadden gegeven van de koop af te zien.   De consument verlangt het vaststellen van de door de ondernemer gevorderde annuleringsvergoeding op nihil.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 29 oktober 2006 een juridisch geldende overeenkomst gesloten voor het leveren van een badkamer en een tegelvloer. Volgens de consument is er geen overeenkomst totstandgekomen daar de orders volgens de consument niet gespecificeerd zijn. Wij hebben orders in ons bezit, die wel degelijk gespecificeerd zijn. De commissie is in het bezit van deze stukken. Wij zijn van mening dat er een overeenkomst tot stand is gekomen voor het leveren van sanitair en tegels en dat de consument de bestelde goederen dient af te nemen dan wel een annuleringsvergoeding verschuldigd is.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is bij ons gebruikelijk dat wij hetgeen wij met de consument bespreken naderhand op papier zetten. Wij overleggen met de consument wat diens wensen zijn en leggen een orderbon/koopovereenkomst ter ondertekening voor. Vervolgens stellen wij buiten aanwezigheid van de consument een lijst op van hetgeen de consument gekocht heeft. De gespecificeerde bon wordt de consument later toegestuurd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een van de eisen, waaraan een koopovereenkomst moet voldoen, is de bepaalbaarheid van de verbintenis (art. 6:227 Burgerlijk Wetboek). Dit betekent dat de omschrijving van de zaak essentieel is. Als de zaak niet vastligt of bepaalbaar is, is de overeenkomst nietig. Het behoort kennelijk tot de wijze van bedrijfsvoering van de ondernemer om aan de door de wet gestelde eis tot bepaalbaarheid eerst na ondertekening van een koopovereenkomst of orderbon inhoud en vorm te geven. Weliswaar worden de wensen van de consument besproken, maar wat de consument precies geacht wordt te kopen, wordt pas op schrift gesteld nadat de consument heeft getekend. Sterker nog, de lijst wordt buiten aanwezigheid van de consument opgemaakt. Ter zake doende gegevens als type, kleur, onderdelen, merk, aantallen, enzovoort komen op het door de consument getekende formulier niet voor en zijn daar ook niet aan gehecht. In dit geval heeft de consument twee stukken getekend een “tegelorder” en een “koopovereenkomst”. Aan de hand van het eerste stuk kan worden vastgesteld dat de consument tegels heeft gekocht, maar welke tegels en hoeveel is niet vast te stellen. Aan de hand van het andere stuk is in het geheel niet vast te stellen wat de consument geacht wordt te hebben gekocht. Order- en offertenummers zijn eerst naderhand toegevoegd. De commissie is van oordeel dat het voorwerp van de overeenkomst hiermee onvoldoende bepaald of bepaalbaar is geweest en dat daarmee de overeenkomst nietig is. Het voornemen van de ondernemer om, zoals gebruikelijk, een gespecificeerde lijst naderhand aan de consument te doen toekomen, doet hieraan niet af. De consument behoort op het moment van ondertekening precies te weten wat hij koopt, dus waarvoor hij tekent. Op een nietige overeenkomst kunnen geen algemene voorwaarden van toepassing verklaard worden. De ondernemer kan derhalve geen aanspraak maken op een annuleringsvergoeding. Ter zitting heeft de commissie de consument er reeds op gewezen dat het tekenen van “lege” orderformulieren of koopovereenkomsten zéér onverstandig is. De consument doet er goed aan dit ter harte te nemen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De beide overeenkomsten van 29 oktober 2006 worden nietig verklaard. De ondernemer kan geen recht doen gelden op een annuleringsvergoeding uit welken hoofde dan ook, zodat deze op nihil wordt gesteld.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 3.566,10 als volgt verrekend.   Het depotbedrag van € 3.566,10 wordt aan de consument terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, op 14 maart 2007.