Beperkingen systeem maken dat vordering consument wordt afgewezen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Algemene voorwaarden / Levering    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 198419/208493

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument wenst op grond van de Leveringsvoorwaarden beschikbaarheid van koeling op alle dagen in de zomerperiode gedurende 24 uur per dag. De commissie wijst dat af op grond van de beperkingen van het systeem.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door de heren [naam], [naam] en [naam].

De behandeling heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2023 te Den Haag.

De commissie heeft het volgende overwogen.

Beoordeling
De consument verwijst naar de Leveringsvoorwaarden waarin in artikel 5.1 is bepaald dat levering van in casu koeling in principe continu plaatsvindt. De consument wenst dan ook dat hij in de zomerperiode (1 mei tot en met 1 oktober) alle dagen gedurende 24 uur over koeling kan beschikken. De ondernemer wijst op technische beperkingen en vermeldt dat koeling beschikbaar is als de gemiddelde buitentemperatuur langer dan twee uur (sinds 2021, daarvoor zes uur) boven de 18° C uitkomt.

De commissie overweegt dat hier sprake is van een collectief systeem voor levering van warmte en koeling. Dan moet rekening gehouden worden met de belangen van alle afnemers in het collectieve systeem.

De ondernemer heeft erop gewezen dat sprake kan zijn van condensvorming bij koeling onder de 18° C. Bovendien kan er als er warmte geleverd wordt geen koeling geleverd worden en omgekeerd. De beperkingen van het systeem maken dat de vordering van de consument afgewezen moet worden.

Terzijde merkt de commissie op dat het wenselijk ware indien in de Leveringsvoorwaarden verduidelijkt wordt wat met “levering in principe continu” bedoeld wordt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Deze behandelingskosten worden geheel betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, mevrouw mr. W.N. Kip, de heer drs. L. van Rootselaar, leden, op 29 augustus 2023.