Beperkte ontvangstmogelijkheden toestel door woonomgeving consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Non conformiteit / Ontbinding overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 198912/201746

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een stereo-set van de ondernemer. De consument voert aan dat het product niet aan zijn verwachtingen voldoet. Het product is naar de technische dienst opgestuurd. Daar is het product teruggezet naar de fabrieksinstellingen, maar dit heeft de gemelde klachten niet verholpen. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. Volgens de ondernemer is er geen sprake van een technisch gebrek. De ondernemer wil het product terugnemen tegen een korting van 10%, omdat het product niet meer als nieuw verkocht kan worden. Ter zitting is het aanbod van de ondernemer echter ingetrokken. Volgens de commissie komt de beperkte ontvangstmogelijkheid van het toestel met name door de de woonomgeving van de consument. Het product is dan ook conform hetgeen de consument ervan mocht verwachten. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 27 mei 2022 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De
ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Denon stereo set DM41DAB voor de som
van € 449,–. Na levering blijkt het product niet te voldoen omdat geen 40 voorkeurzenders kunnen worden
ingesteld, maar hooguit 12 á 14. Bovendien is de ontvangst minimaal.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Op 27 mei 2022 heeft de consument bij de ondernemer een Denon Stereo Set DM41DAB,
serienummer:AUJ27220272240, gekocht voor een bedrag van € 449,–. Het product is op dezelfde dag
geleverd.

Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen. Vanaf het begin van de aankoop is het moeizaam
om te luisteren naar DAB/FM uitzendingen. In de handleiding wordt aangegeven dat voor dit toestel
maximaal 40 FM zendstations als voorkeurzender kunnen worden ingesteld. Dit is helaas met dit toestel
niet mogelijk. Het hoogst haalbare is 12 tot 14 zenders. De ontvangst op het toestel is minimaal.

De consument heeft het product gekocht voor de ontvangst van DAB zenders, maar helaas is dat ook niet
mogelijk. De consument kan zijn favoriete zenders zoals radio Gelderland niet ontvangen. De consument
woont niet in een bunker waar het bereik slecht is. Op de slaapkamers heeft de consument twee
wekkerradio’s met perfecte ontvangst van radio Gelderland en andere zenders.

Gelet op de datum van aanschaf, de aard van het product, het merk, de mededelingen vooraf en de
aanschafprijs van het product had de consument dit probleem/deze problemen niet hoeven te verwachten.
Op 19 september 2022 heeft de consument het product teruggebracht naar de winkel en is het door de
ondernemer naar de technische dienst van Denon gestuurd. Op 27 september 2022 heeft de consument het
product terugontvangen. De technische dienst van Denon heeft het product teruggezet naar
fabrieksinstellingen. Maar het probleem met de ontvangst van DAB/FM zenders is daarmee niet opgelost.
De consument heeft dit probleem vervolgens op 19 november 2022 besproken met een winkelmedewerker
van de ondernemer en hij geeft aan dat het moeilijk is om DAB/FM zenders in Gelderland te kunnen
ontvangen. Wanneer de consument deze informatie voor de aankoop wist, had de consument het product
niet gekocht. De consument is van mening dat de verkoper toen belangrijke informatie heeft
achtergehouden.

Verder telefonisch contact op 28, 29 november en 1 december heeft niet tot een oplossing geleid. Op 24
november 2022 heeft de consument telefonisch contact opgenomen met de technische dienst van Denon.
De specialist heeft enkele acties uitgevoerd op het toestel zonder positief resultaat. Hij heeft de consument
geadviseerd om een DAB/DAB+ radio kamerantenne te kopen van het merk Hama. Maar ook dit apparaat
met 30db versterker heeft het probleem niet opgelost.

Er is de consument een Denon Stereo Sets DM41DAB met garantie verkocht. Daarmee is toegezegd dat
het product in kwestie bepaalde eigenschappen bezit die de verkoper voor een bepaalde periode
garandeert (volgens artikel 7:6a Burgerlijk Wetboek). Nu de Denon Stereo Sets DM41DAB het genoemde
gebrek/de genoemde gebreken vertoont, doet de consument een beroep op de garantie. De consument
heeft geen vertrouwen in deze aankoop, opsturen voor herstel of kosteloze vervanging is voor de
consument onbespreekbaar.

De consument wil het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug te ontvangen.
Op 23 december 2022 heeft de consument schriftelijk de koopovereenkomst van het product ontbonden.
De ondernemer heeft direct via de telefoon gereageerd, maar de consument heeft hun vriendelijk verzocht
hun oplossing op schrift te stellen. De ondernemer wil vooralsnog niet overgaan tot ontbinding van de
koopovereenkomst en stelt voor dat de consument een ander product bij hen kan kopen. Met inhouding
van tien procent omdat de consument de originele verpakking/doos van het product niet meer in bezit heeft
kan de consument instemmen, maar de consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil
het aankoopbedrag terugontvangen en het product retour sturen. Als consument heeft de consument recht
op een deugdelijk product dat aan de overeenkomst voldoet.

De consument verlangt een vergoeding van € 449,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft inderdaad op 27 mei 2022 een Denon Stereo Set DM41DAB, serienummer
AUJ27220272240 in de winkel gekocht voor een bedrag van € 449,–. Hij heeft toen geen
aanvullende informatie gevraagd aan de verkoper, maar het product direct bij de kassa afgerekend. De
aankoop is gedaan in de winkel, waarbij het product binnen 14 dagen in originele verpakking omgeruild had
mogen worden. Pas op 19 september 2022, vier maanden na de aankoop heeft de consument melding
gemaakt dat het apparaat 12 tot 14 DAB/FM zenders kan ontvangen en niet de maximale 40
voorkeursstations op de locatie van de woning in Ermelo.

In de gebruiksaanwijzing staat vermeld dat de Denon Stereo set maximaal 40 zenders kan ontvangen. De
consument kan op zijn locatie 12-14 zenders ontvangen. De ontvangst is afhankelijk van externe factoren.
De gebruiksaanwijzing geeft aan dat er maximaal 40 voorkeurszenders mogelijk zijn, maar geeft daarin niet
aan dat de 40 zenders altijd haalbaar moeten zijn. Er staat geen minimaal aantal zenders beschreven
omdat de ontvangstlocatie gebonden is.

Het praktisch kunnen instellen van voorkeurzenders staat los van het ontvangst bereik. Tevens staat in de
handleiding vermeld, bij een slecht ontvangst het advies een externe antenne te plaatsen. De verwachting
van de consument om alle maximale 40 zenders te moeten kunnen ontvangen, is in deze niet reëel. Zijn
verwachting is niet gebaseerd op een verkoopgesprek waarin dit is aangegeven of in de handleiding van
het product.

De consument geeft aan dat hij direct na de aankoop de DAB/FM zenders heeft ingesteld en geconstateerd
heeft dat op zijn locatie 12-14 zenders ontvangen kunnen worden, maar heeft pas na vier maanden na
constatering van het gebrek daarvan melding gemaakt.

Het ontvangen van voorkeurzenders staat los van het instellen van voorkeurszenders en is geen technisch
defect aan het apparaat zelf. Er is geen sprake van een non-conformiteit omdat de klacht niet technisch
aan het apparaat zelf te wijten is. Algemeen kan gesteld worden dat er variatie bestaat in de kwaliteit van
een DAB ontvangst. Een geringe wijziging van de plaatsing kan dit beïnvloeden. Dit is niet apparatuur
afhankelijk, maar afhankelijk van externe (ontvangst) factoren. De consument is woonachtig in Ermelo, een
natuurgebied in een bosrijke omgeving. Het ontvangen van zenders is regio gevoelig.

Het apparaat is ter controle aangeboden op 19 september 2022 en is toen ter onderzoek opgestuurd naar
het geautoriseerde servicecentrum van Denon, Audio Service Elst. De technische dienst van Denon heeft
een functiepowertest en Endurancetest gedaan, deze waren beide binnen de norm. Het systeem is toen uit
voorzorg gereset naar fabrieksinstellingen en de kabels en luidsprekers zijn gecontroleerd. Hierin zijn geen
afwijkingen geconstateerd.

Wij mogen ervan uitgaan dat het geautoriseerde servicecentrum een juiste diagnose heeft gesteld, welke
gelijk was aan het vermoeden. Uit service zijn de onderzoekskosten en de verzendkosten niet doorbelast
en het onderzoek is onder garantie uitgevoerd.

Nadat de consument op de hoogte was gesteld dat er geen technisch defect is geconstateerd en dat de
ontvangst van de zenders locatie gebonden is, heeft hij op 24 november 2022 zelf contact op te hebben
genomen met de technische dienst van Denon. Die heeft geadviseerd om een DAB/DAB+ radio
kamerantenne te kopen voor een beter ontvangst. Hierin wordt het argument van de ondernemer bevestigd
dat de ontvangst geen technisch defect betreft. Helaas voor de consument is de ontvangst voor de
gewenste zenders hiermee niet verbeterd.

Op 23 december 2022 heeft de consument aangegeven de koop te willen ontbinden. Hierop is per mail
gereageerd en is aangegeven dat de koop alleen ontbonden kan worden bij een non-conformiteit. In deze
is er geen sprake van een technisch gebrek of een ondeugdelijk product.

Het is erg vervelend dat de stereo set niet aan de verwachting voldoet, maar hij had binnen 14 dagen
kunnen constateren dat via de DAP/FM niet alle gewenste 40 zenders worden ontvangen en hij had het
product mogen omruilen. De DAB radio had kunnen worden omgeruild voor een product dat ook een
internetfunctie heeft, waarmee alle gewenste zenders kunnen worden ontvangen. Uit service is zes
maanden na aankoop van de stereo set voorgesteld om het product alsnog om te ruilen voor een
internetradio.

Aangezien de Denon stereo reeds een half jaar is gebruikt moet een korting worden toegepast van 10% om
het product met korting in de winkel als tweedehands product te verkopen. De originele verpakking is niet
meer in het bezit van de consument.

Naar de mening van de ondernemer voldoet de stereo set aan de eisen zoals beschreven in de handling
om maximaal 40 DAB/FM zendstations als voorkeurszenders in te kunnen programmeren. De
bereikbaarheid van de zenders kan niet aan het product zelf verweten worden. De verwachting van de
consument dat alle maximale 40 voorkeurszenders ook daadwerkelijk ontvangen moeten worden, is niet
gebaseerd op feiten die aan de ondernemer verwijtbaar zijn.

De ondernemer handelt conform het Nederlandse consumentenkooprecht. Indien er sprake is van een bewezen
non-conformiteit zal worden overgegaan tot kosteloos herstel of vervanging. Maar het gaat hier niet om een
ondeugdelijk product, maar om externe factoren die invloed hebben op de ontvangst van de zenders.
Voor alle onderzoeken, et cetera, heeft de ondernemer geen kosten bij de consument in rekening gebracht.

De ondernemer heeft voordat de consument de procedure bij de commissie aanhangig heeft gemaakt
voorgesteld het verkochte apparaat terug te nemen en de consument 90% van de betaalde koopsom te
vergoeden nu de consument niet meer over de originele verpakking van het apparaat beschikt en er nu
sprake is van een tweedehands toestel. Dat aanbod is ter zitting ingetrokken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat de consument op 27 mei 2022 het betreffende toestel heeft gekocht bij de ondernemer en dat
het toestel ook op die datum is geleverd. De koop is tot stand gekomen zonder dat de consument op die
datum inlichtingen heeft ingewonnen bij de verkoper of diens personeel. Ook staat vast dat de consument
zich pas op 19 september 2022 tot de ondernemer heeft gewend met de klacht dat het aantal te ontvangen
zenders veel beperkter was dan werd verwacht en dat hierna onderzoek is verricht, onder meer bij de
producent van het toestel. Ook is onbestreden dat het toestel binnen 14 dagen in originele verpakking
omgeruild had mogen worden.

De commissie merkt allereerst op dat de consument onterecht in de veronderstelling verkeert dat een
toestel waarop 40 voorkeurszender kunnen worden ingesteld ook per definitie 40 zenders kan ontvangen.
Welke zenders in een concreet geval kunnen worden ontvangen hangt af van tal van omstandigheden.
Daarbij is van groot belang op welke plaats het toestel wordt geplaatst. Tussen partijen is niet in discussie
dat de consument in een bosrijk gebied woont. Evenzo is van belang of er ‘storende’ elementen aanwezig
zijn zoals dikke muren en/of elektrische apparaten. Ook kan van belang zijn of het toestel is geplaatst in
een kelder dan wel op de eerste etage.

Uit de onderzoeken, zoals die bij de producent, is gebleken dat het toestel aan de daaraan te stellen eisen
voldoet en dat het toestel niet gebrekkig is. Verder blijkt dat de ondernemer de consument ter wille is
geweest, geen kosten in rekening heeft gebracht en bereid was het toestel terug te nemen en de
consument 90% van de betaalde koopsom te vergoeden nu de consument niet meer over de originele
verpakking van het apparaat beschikte en er sprake was van een tweedehands toestel.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de klacht, voordat het
geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod
ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan,
is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.

Nu de ondernemer het gedane aanbod niet langer gestand wil doen, zal de commissie het door de
consument verlangde afwijzen aangezien de beperkte ontvangstmogelijkheden van het toestel niet in de
aard van het toestel zijn gelegen maar met name in de woonomgeving van de consument. Een en ander
betekent ook dat de consument de overeenkomst niet buitengerechtelijk kon ontbinden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed,
voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 4 april 2023.