Beroepsmatige klacht (zakelijke klacht) – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 21473

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil -voor zover thans van belang- betreft de vraag of er sprake is van een levering aan een consument in de zin van het reglement van de commissie of aan een zakelijke afnemer.   Standpunt van de consument   De consument heeft aangegeven dat hij een klacht inzake de facturering van energiekosten heeft. Verder heeft hij gesteld geen bemoeienis meer met het pand waarover de klacht gaat te hebben.   Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft gemotiveerd aangeven dat sprake is van een zakelijke klacht, nu deze ziet op een hotel, waarvan de consument ten tijde van de klacht eigenaar was. De ondernemer is van mening dat de commissie de klager daarom in zijn klacht niet-ontvankelijk dient te verklaren.
  Beoordeling van het geschil   De commissie merkt op dat de consument in 2008 ten tijde van de klacht blijkens de door de ondernemer overgelegde stukken niet alleen als eigenaar te boek stond van het hotelbedrijf waar het in de klacht om gaat, maar ook zelf heeft aangegeven dat hij kennis droeg van de hotelbezetting, de meterstanden en de temperaturen in het pand. Kennelijk droeg hij dus ook kennis van de exploitatie van het hotel destijds, inclusief het verbruik van energie.

Dit heeft het voor de commissie aannemelijk gemaakt dat het hier om een zakelijke klacht door een bedrijfsmatig handelende klager gaat. Deze commissie is voor een dergelijke klacht niet bevoegd. De ondernemer neemt ten onrechte aan dat de klacht op basis van het zakelijke karakter daarvan niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. 
  Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen. 
  Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen, nu de consument een zakelijke klacht heeft en dus niet als consument in de zin van het reglement van de commissie heeft geklaagd.   De consument dient te worden verwezen naar de Geschillencommissie Energie en Water voor het bedrijfsleven. 
  Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 27 juli 2010.