Beuken door verdroging dood gegaan; advies ondernemer niet opgevolgd

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 8311/14425

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd in de tuin van de consument, waaronder vervanging van de beukenhaag. Enkele maanden later bleek een groot deel van de beuken het niet overleefd te hebben. Deze zijn door de ondernemer vervangen. De consument stelt dat de nieuwe beuken ook niet aanslaan en vordert herstel. De ondernemer stelt geadviseerd te hebben een druppelslang aan te brengen, hetgeen de consument heeft nagelaten. Volgens de ondernemer is de schade dan ook ontstaan door verdroging. De door de commissie ingeschakelde deskundige stelt vast de vervangen beuken wel een groeiverschil met de oorspronkelijke beuken vertonen, maar geen kenmerken van slechte kwaliteit. De commissie leidt hieruit af dat de beuken in ieder geval zijn aangeslagen, zodat geen beroep op de garantie of art. 7:18 BW gedaan kan worden. Volgens de commissie is aannemelijk dat de beuken zijn dood gegaan doordat deze te weinig water hebben gekregen. Nu de consument tegen het advies van de ondernemer geen druppelslang heeft aangelegd, komt dit voor zijn eigen risico. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 20 september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de tuin van de consument, waaronder de vervanging van een beukenhaag. De werkzaamheden zijn uitgevoerd medio maart 2018.

De nieuw aangebrachte beukenhaag slaat vervolgens deels niet aan.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Overeengekomen is dat de ondernemer de langs een pad geplaatste beukenhaag zou rooien en 45 nieuwe beukenspillen met kluit zou aanbrengen tegen betaling van € 2.813,13.

Al vrij snel bleek dat de nieuwe haag het moeilijk had, waarop de ondernemer heeft geadviseerd goed te sproeien. De consument heeft dit advies opgevolgd, hetgeen niet voorkwam dat in augustus 2018 ongeveer de helft van de geplaatste beuken het niet heeft overleefd. Het betrof in de visie van de ondernemer 22 beuken, in december telde de consument dat 25 beuken het niet hadden gehaald. Met een beroep op artikel 7.18 lid 2 BW stelt de consument dat de beuken vanaf het moment van levering niet deugdelijk waren. Daarnaast beroept de consument zich op garantie.

Ter oplossing van het probleem, zijn partijen vervolgens overeengekomen dat de ondernemer de niet aangeslagen beuken zou vervangen, waarbij de kosten tussen partijen zouden worden gedeeld. Kort daarop bleken nog eens 9 beuken het niet te hebben gehaald. Volgens de consument kon hij dat niet direct zien, omdat de beuken in de winter geen blad droegen. De ondernemer heeft 25 nieuwe beuken geleverd, deze bleken echter de verkeerde kleur blad te hebben, rood in plaats van groen. De ondernemer heeft de fout erkend en de beuken vervangen. Ook deze beuken lijken niet aan te slaan. Ter adstructie heeft de consument een groot aantal foto’s overgelegd, waarop is te zien dat de bladeren van de beuken bruin verkleuren. De consument vordert herstel.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de ondernemer heeft hij na het planten van de beukenhaag, deze nadien nog gesnoeid waarbij alle beuken waren aangeslagen. Daarmee stelt de ondernemer te hebben voldaan aan zijn aanslag garantie. De daarop volgende zomer was erg warm en droog en de ondernemer heeft volgens zijn zeggen, de consument geadviseerd goed te sproeien. De ondernemer stelt geadviseerd te hebben een druppelslang aan te brengen, hetgeen de consument heeft nagelaten. De ondernemer heeft 25 beuken vervangen binnen het kader van de afspraak die partijen hadden gemaakt, namelijk kosten delen. De door de consument nadien genoemde 9 beuken, vielen buiten deze schikking. De ondernemer is niet bereid de consument nog meer tegemoet te komen, nu reeds een schikking is getroffen en de garantie periode is verlopen. Bovendien heeft de consument zijn advies een druppelslang aan te brengen niet opgevolgd. Volgens de ondernemer is de schade ontstaan door verdroging.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Volgens de deskundige vertonen de vervangen beuken een groeiverschil met de oorspronkelijke beuken, maar vertonen geen kenmerken van slechte kwaliteit.

De deskundige stelt vast dat de beuken aan de buitenzijde van de tuin tegen een schanskorf zijn geplaatst, een droogte gevoelige plek. Volgens de deskundige moeten 24 dode beuken (10 aan de binnenzijde van de tuin en 14 aan de buiten zijde) worden vervangen in de maat 250-300 cm met kluit. De daaraan verbonden kosten inclusief rooien van de te vervangen beuken, raamt de deskundige op € 744,– inclusief arbeid, materiaal en btw.

De deskundige wijst er nog op dat de ondernemer heeft aanbevolen een druppelslang aan te leggen, hetgeen niet is gebeurd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij de stukken bevindt zich een mail van de ondernemer aan de consument van 27 juni 2019 waarin de ondernemer meldt dat de beuken er prima bijstaan. De deskundige oordeelt dat de vervangen beuken een groei verschil vertonen vergeleken met de eerder geplante beuken, maar geen kenmerken vertonen van slechte kwaliteit. De commissie leidt hieruit af dat de beuken in ieder geval zijn aangeslagen, zodat de garantie te dier zake verder geen rol speelt en evenmin artikel 7.18 lid 2 BW van toepassing is.

Vervolgens zijn de beuken dood gegaan en moet de vraag worden beantwoord of dit de ondernemer valt te verwijten. De commissie vermoedt dat de beuken zijn dood gegaan doordat deze te weinig water hebben gekregen. De beuken zijn immers, als hier voren overwogen, in ieder geval aangeslagen, terwijl er kennelijk niets mis is met de kwaliteit. Geen andere oorzaak dan mogelijk droogte is genoemd. Droogte door te weinig water is voor risico van de consument, temeer nu hij tegen uitdrukkelijk gegeven advies in geen druppelslang heeft aangebracht.

De commissie is van oordeel dat niet althans onvoldoende is gebleken van enig nalaten aan de zijde van de ondernemer en derhalve niet kan worden vastgesteld dat deze toerekenbaar tekort is geschoten in zijn verplichtingen jegens de consument.

De klacht is ongegrond.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mr. W.G.M. Nannings, voorzitter, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en de heer R. Ruijs, leden, op 26 februari 2020.