Bewijslast bij ondernemer als in de eerste zes maanden na levering van product defecten voordoen.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51501

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een e-reader tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 249,–. De levering heeft op dezelfde datum plaatsgevonden.   De consument heeft op 18 oktober 2010 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de consument in november 2009 bij de ondernemer aangeschafte e-reader ging tijdens het lezen zonder duidelijke oorzaak opeens kapot. Een deel van het scherm werd onleesbaar. De consument heeft de e-reader, ervan uitgaande dat dit euvel onder de garantie viel, opgestuurd naar de ondernemer. Deze stelde zich evenwel op het standpunt dat de e-reader door stoten of druk beschadigd was geraakt, hetgeen voor eigen rekening van de consument zou komen. Er is niets dergelijks met de e-reader gebeurd. Hij hield er gewoon opeens mee op. De ondernemer wilde de consument ook nog de onderzoekskosten laten betalen. Inmiddels heeft de consument de e-reader, weliswaar niet gerepareerd, maar wel zonder verdere kosten, retour.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het bevreemdt dat, zoals uit het deskundigenrapport blijkt, er van drie verschillende serienummers sprake is waar het de e-reader betreft. De consument kan niet beoordelen of het wel zijn e-reader is die gezien is door de deskundige. De consument heeft geen schade gezien aan de e-reader. De consument weet zeker dat deze niet is gevallen of anderszins door hem is beschadigd. De consument is wel op een memo gestuit waarin e-readerbezitters wordt ontraden de e-reader mee te nemen in het vliegtuig, omdat deze daardoor schade kan oplopen.   De consument verlangt kosteloze reparatie van de e-reader.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is sprake van een gebroken scherm. Dit kan enkel gebeuren door invloeden van buitenaf, zoals een val, stoot of uitgeoefende druk. Spontaan barsten van een scherm is zo goed als onmogelijk. Nu de e-reader inmiddels meer dan zes maanden oud is ligt de bewijslast dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade bij de consument. De consument dient aan te tonen dat de e-reader niet deugdelijk is. Nu de e-reader een jaar lang goed heeft gefunctioneerd lijkt dat niet reëel. Dat er kosten verbonden waren aan het onderzoek aan de e-reader, is op voorhand aan de consument duidelijk gemaakt. Uit coulance heeft de ondernemer die kosten echter alsnog voor zijn rekening genomen.   Na de gereedkoming van het deskundigenrapport heeft de ondernemer schriftelijk laten weten zich hierin in grote lijnen in te kunnen vinden. Omtrent de verschillende serienummers heeft de ondernemer een uitleg gegeven.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is mogelijk dat er door welke externe oorzaak ook een barstje is gekomen in het scherm en dat dit pas op een later moment tot de door de consument waargenomen gevolgen heeft geleid. Schade als deze komt vaker voor aan kwetsbare zaken als e-readers. Ook warmte en kou kunnen invloed hebben. Het meenemen van een e-reader in het laadruim van een vliegtuig wordt dan ook afgeraden. De ondernemer vindt voldoende te hebben gedaan door de onderzoekskosten kwijt te schelden. Het gaat om € 50,– reële kosten die hij op zich heeft genomen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De constructie van het LCD-scherm van de e-reader is van dien aard dat het niet spontaan kan scheuren. Dit laat onverlet dat het leesgedeelte van het scherm kwetsbaar is. De deskundige merkt op dat schermen praktisch gezien veelal sneuvelen door druk van buitenaf of door stoten tegen het scherm en dat hij in het onderhavige geval geen andere oorzaak heeft kunnen vaststellen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een verkoper is gehouden een koper een deugdelijk product te leveren, waaronder verstaan wordt dat het product voor normaal gebruik geschikt is. Om het belang van deze verplichting te onderstrepen in de verhouding leverancier-consument is in de wet bepaald dat indien zich gedurende de eerste zes maanden na levering defecten voordoen in het product de bewijslast bij de ondernemer komt te liggen. In dit geval is die genoemde termijn verstreken. Dit neemt niet weg dat de ondernemer aan-sprakelijk blijft indien het door hem geleverde product niet aan de er aan te stellen maatstaven voldoet.   Van een e-reader mag verwacht worden dat deze enige tijd, naar het oordeel van de commissie langer dan een jaar, ‘meegaat’. In zoverre voldoet de onderhavige e-reader dan ook niet aan de hieraan te stellen eisen. Dit maakt niet automatisch dat het product dus ondeugdelijk is; hiervoor is van belang vast te stellen of de e-reader het door, of tijdens, normaal gebruik heeft begeven of dat de oorzaak elders ligt.   Teneinde de oorzaak van het defect aan de e-reader te achterhalen, is op verzoek van de commissie door de deskundige een rapport uitgebracht. De deskundige komt tot de conclusie dat sprake moet zijn geweest van een externe oorzaak zoals stoten, vallen of uitgeoefende druk. Dit ondersteunt niet de stelling van de consument dat sprake is van een interne oorzaak, zoals een constructiefout. Ook op andere wijze is dit door hem niet aannemelijk gemaakt. Het feit dat er ontraden wordt de e-reader in – het ruim van – een vliegtuig mee te nemen maakt dit niet anders, nu dit niet wijst op ondeugde-lijkheid van de onderhavige e-reader, maar in zijn algemeenheid een nadere aanwijzing behelst van hoe het ‘normaal gebruik’ er bij een kwetsbaar product als een e-reader uitziet.    Er is dan ook geen reden om te veronderstellen dat de ondernemer voor de bij de consument opgetreden schade aansprakelijk zou zijn.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 11 mei 2011.