Bij aangetekende verzending geldt (beperkte) aansprakelijkheid bij verlies of beschadiging van de zending

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44729

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een postzending.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De postzending die ik op 16 december 2009 aangetekend naar een adres in [het buitenland] heb gezonden, is te laat aangekomen. Tegen mij was gezegd dat de zending na een week bezorgd zou worden, maar dit bleek in de praktijk pas na een maand te zijn. Ik maak aanspraak op een schadevergoeding van € 600,–.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   Toedracht van het geschil De consument heeft op 16 december 2009 een aangetekende postzending naar een geadresseerde in [het buitenland] gezonden. De aangetekende postzending bevatte een sleutel. Met deze sleutel kon de geadresseerde een box openen waarin een dieseltank stond. Uit de tank diende zij dieselolie af te tappen voor ruimteverwarming.   De betreffende aangetekende postzending werd evenwel pas op 15 januari 2010, dat wil zeggen na een maand, door [de buitenlandse] postdienst aan de geadresseerde uitgereikt. In de tussentijd moest het slot van de box worden geforceerd. Samen met andere gevolgkosten heeft dat circa € 100,– gekost. Deze kosten wilde hij van TNT Post vergoed hebben.   TNT Post weigerde dat: bij vertraging van een aangetekende zending in het internationale postverkeer bestaat er geen recht op schadevergoeding. Hierop heeft de consument de zaak aan de commissie voorgelegd. Hij eist thans € 350,– schadevergoeding mede vanwege de tijd en moeite die hij in deze klacht heeft moeten steken. Hij geeft ook aan dat hem bij verzending door de loketmedewerker nog zou zijn verteld dat de zending binnen een week bij de geadresseerde in [het buitenland] zou aankomen. Hij is naar zijn mening misleid. Mede daarom is TNT Post volgens hem verplicht schadevergoeding te betalen.   Onderzoek In verband met de vertraging is een onderzoek naar de verzendweg ingesteld. Daaruit komt naar voren dat de bewuste aangetekende zending op 18 december 2009 vanaf luchthaven [in Nederland] naar [het buitenland] is verzonden. Waarom de zending pas op 15 januari 2010 door [de buitenlandse] postdienst is uitgereikt, is niet duidelijk geworden.   Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking De – beperkte – aansprakelijkheid van TNT Post voor schade die voortvloeit uit de behandeling van postzendingen is vastgelegd in de Postwet 2009 en nader uitgewerkt in het Postbesluit 2009. Voor de afzender is dit "Vertaald" in artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden voor het opgedragen Postvervoer (de "AVP"); bij schade die voortvloeit uit het postvervoer van aangetekende postzendingen strekt de aansprakelijkheid zich niet verder uit dan tot een bedrag van ten hoogste € 50,–.   In geval van een aangetekende postzending naar het buítenland geldt deze aansprakelijkheid alléén bij verlies of beschadiging van de zending (AVP artikel 23.1.3). Voor vertraging in de overkomstduur van een internationale aangetekende postzending is TNT Post niet aansprakelijk. TNT Post geeft ook geen garanties over de overkomstduur (AVP artikel 4.3).   De aansprakelijkheid is beperkt omdat TNT Post dagelijks circa 15 miljoen postzendingen vervoert. Bij een dergelijke omvang van de bedrijfsvoering zijn de risico’s zonder aansprakelijkheidsbeperking niet meer goed te overzien. Hierdoor zou het gevaar ontstaan dat de tarieven zeer hoog zouden worden, hetgeen de wetgever maatschappelijk gezien ongewenst acht.   De AVP regelen de condities waarop de door TNT Post aangeboden diensten voor het vervoer van postzendingen worden verricht. Opdrachten tot vervoer van postzendingen worden alleen uitgevoerd op die condities tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De AVP liggen op de postvestigingen ter inzage. Zij worden op verzoek gratis verstrekt en kunnen desgewenst ook worden opgevraagd bij [Klantenservice Consumenten]. Ze kunnen voorts worden geraadpleegd op onze site tntpost.nl. De toepasselijkheid en verkrijgbaarheid van deze Algemene Voorwaarden is ook vermeld op het verzendbewijs dat is uitgereikt.   De consument had derhalve voldoende gelegenheid kennis te nemen van de voorwaarden waaronder hij de vervoersovereenkomst aanging en de hoogte van de schadevergoeding bij onverhoopte vermissing van zijn zending.   Visie TNT Post De reden waarom de aangetekende postzending pas na een maand aan de geadresseerde is uitgereikt, is TNT Post onduidelijk. Het kan hier mogelijk gaan om een verkeerde routering/sorteerfout door [de buitenlandse] postdienst of vertraging als gevolg van de kerstperiode, maar evenzeer kan het zo zijn dat [de buitenlandse] postdienst wel tijdig een uitreikpoging bij de geadresseerde aan huis heeft gedaan, maar deze niet thuis heeft getroffen en later een tweede poging heeft gedaan.   De consument stelt dat hij bij verzending door de loketmedewerker geïnformeerd zou zijn dat zijn aangetekende postzending binnen een week zou arriveren. Klaarblijkelijk vat de consument dit als een garantie op. De loketmedewerker heeft evenwel slechts een indicatie van de overkomstduur gegeven. Die is voor ‘priority’ zendingen naar [het buitenland] in zijn algemeenheid juist.   Overeenkomsten betreffende het opgedragen postvervoer bevatten nooit een garantie over het moment van aflevering. TNT Post streeft er naar om een goede kwaliteit te leveren, maar er kan als gevolg van een veelheid aan mogelijke oorzaken en – in het internationale verkeer – afhankelijkheid van andere vervoerders in de keten vertraging ontstaan, zodat nooit absolute zekerheid voor een individuele zending kan worden gegeven. Er kan slechts een op permanente kwaliteitsmetingen gebaseerde indicatieve bandbreedte voor de overkomstduur worden aangegeven. Die geldt bovendien alleen voor de ‘gewone’ priority post en niet voor ‘specials’ zoals deze zending.   Indien het de consument erom ging het risico van vertraging vanwege tijdgevoeligheid van zijn zending zoveel mogelijk uit te sluiten, had hij de zending met Easy Express kunnen versturen. Daarvoor geldt overigens wel een veel hoger tarief. Maar ook bij dat product wordt geen garantie op de overkomstduur gegeven. Ook is een combinatie met aangetekende verzending niet mogelijk.   Indien het de consument ging om gegarandeerde overkomstduur met dito aansprakelijkheid, had hij een internationaal koeriersbedrijf in de arm dienen te nemen. De prijsstelling is in dat geval echter geheel anders dan die van TNT Post.   Conclusie TNT Post wijst de claim van de hand. Voor vertraging en daaruit voortvloeiende gevolgschade is TNT Post bij aangetekende post met aangegeven waarde naar het buitenland niet aansprakelijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. De ondernemer heeft geprobeerd te achterhalen waarom de bezorging meer tijd in beslag heeft genomen dan wenselijk was geweest, maar het onderzoek heeft niets opgeleverd. Dit kan evenwel niet met succes aan de ondernemer worden tegengeworpen. Uiteindelijk heeft de consument gekozen voor een wijze van verzending die niet bezorging binnen één week kon garanderen, hetgeen voor zijn rekening en risico moet blijven. De (beperkte) aansprakelijkheid bij een aangetekende zending geldt alleen bij verlies of beschadiging van de zending (art. 23.1.3 AVP). In dit geval is de zending echter niet verloren of beschadigd, maar vertraagd. Daarvoor is de ondernemer niet aansprakelijk De ondernemer geeft geen garanties over de overkomstduur (art. 4.e3 AVP). De klacht treft geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 7 januari 2011.