Bij als ‘luxe’ aangeprezen reis mag de aanwezigheid van airco worden verondersteld

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59260

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 2011 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar China en een rondreis met verblijf in hotels voor 2 personen op basis van halfpension/volpension voor een periode vanaf 5 tot en met 28 april 2011 voor de som van € 13.810,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een reisinformatieavond geweest in Utrecht waarbij een document is overhandigd, zoals was gevraagd, waarin is aangegeven dat de vrouw van klager COPD heeft en dus longproblemen kan krijgen en klager 4 jaar gelden een hartoperatie heeft gehad. Slechts op één tempel na is melding gemaakt van de vele trappen. Erger was dat er geen woord aan gewijd is dat airco’s niet werkten in staatshotels. Het was niet meer mogelijk om met plezier aan alles deel te nemen, omdat de energie opraakte. Er is ook nogal wat tijd gestoken in het vinden van andere accommodaties die wel over een airco beschikten. De lunches waren zeer slecht en de hygiëne liet te wensen over. De reisleider sprak niet goed Nederlands, anders dan was aangekondigd. Er is gekozen voor staatshotels. Bij hotels van internationale keten zou klager geen probleem hebben gehad.   Klager verzoekt de commissie een vergoeding vast te stellen van € 2.000,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de voorbereidingsbijeenkomst had klager het ‘formulier voor noodgevallen’ niet bij zich. Dat is nadien ingezonden. Er stond niet dat de hartoperatie of de COPD gevolgen of vereisten impliceerden voor de reis. Nooit is ter sprake gekomen dat de kamertemperatuur moest liggen op 18-20 graden. Tijdens de reis is gebleken dat dit als een essentie is gezien om medische redenen, maar daarvan was geen sprake voor de reisorganisator. Het excursieprogramma is hier en daar in het gedrang gekomen omdat klager iedere dag op zoek wilde naar een andere kamer of ander hotel. De Chinese gids is afgestudeerd aan de universiteit met Nederlands als eerste taal. Er wordt een flexibele houding gevraagd. De manier waarop deze hotels en maaltijden zijn ervaren, is van een niet eerder gekende negativiteit.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Het is de vraag of er niet serieuzer gekeken had moeten worden naar het formulier waarop de medische gesteldheid van klager en zijn echtgenote is vermeld. Er hadden op zijn minst nadere vragen gesteld kunnen worden. Daartoe lijkt immers een dergelijk formulier bedoeld. Het is echter niet zozeer het medisch aspect, wat er overigens wel toe zal hebben geleid dat er behoefte was aan een gemiddelde nachttemperatuur, maar de aard van de uitgezochte hotels waarop de klacht gericht is. In de brochure is sprake van een “luxe jubileumreis China”. Verderop is wat betreft de hotels vermeld: “we verblijven in uitstekende vier of vijf sterren hotels. De hotels hebben een goede naam en beschikken over de luxe en faciliteiten die u mag verwachten van deze hotels". Daaraan is kennelijk niet voldaan. De aanwezigheid van airco mag in dat verband worden verondersteld. Op dit punt was op zijn minst meer uitleg van de kant van de reisorganisator op zijn plaats, die was echter niet ter zitting aanwezig. Dat geldt ook de aanprijzing: "De deelnemers op deze reizen kiezen voor veel comfort, luxe, uitstekende verzorging en volledige begeleiding". De commissie is in ieder geval van oordeel dat niet aan de verwachtingen is voldaan en dat heeft ertoe geleid dat klager niet ten volle van de reis heeft kunnen genieten, met name ook omdat hij alternatieve accommodaties heeft moeten zoeken. De commissie acht een bedrag van € 750,– in totaal als vergoeding redelijk en billijk.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 750,– in totaal als vergoeding. Betaling van dit bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 september 2011.