Bij avontuurlijke reizen kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden, zoals in dit geval

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45190

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 februari 2010 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rondreis voor twee personen door Egypte, voor de periode van 6 november 2010 t/m 21 november 2010 voor de som van € 1.000,–.   Klager heeft een bedrag van € 500,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Klager heeft op 25 mei 2010 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Pas na annulering van de reis werd het de klager duidelijk dat de reisorganisator een afwijkende voorwaarde hanteert in zijn reisovereenkomsten. Anders dan gebruikelijk wordt een bedrag aan annuleringskosten berekend dat 15% van de reissom bedraagt met een minimum van € 250,– per persoon. Hij heeft op 6 februari 2010 het boekingsproces gevolgd en is nergens op deze afwijkende voorwaarde gewezen. Ook is hij geen link tegen gekomen naar de tekst van die afwijkende voorwaarde. Klager was van die afwijkende voorwaarde dus niet op de hoogte op het moment dat hij akkoord ging met de boeking. De annulering heeft lang voor de aanvang van de reis plaatsgevonden. De desbetreffende voorwaarde lijkt onredelijk bezwarend te zijn. De reisorganisator weigert inzicht te geven in de kosten die hij moet maken in verband met de geannuleerde reis.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is juist dat hij bij het boeken de vraag is tegen gekomen of hij op de hoogte was van de algemene voorwaarden. Hij kent de normaal gangbare voorwaarden, heeft aangenomen dat die van toepassing zouden zijn en heeft daarom het desbetreffende vakje aangevinkt. Hij meent dat de reisorganisator hem er actief op had moeten wijzen dat er van een afwijkende voorwaarde gebruik werd gemaakt. Het is nu eenmaal niet zo dat mensen eerst de voorwaarden opzoeken voordat zij boeken. Nu er geen inzicht wordt gegeven in de kosten, houdt hij staande dat het nooit veel meer kan zijn geweest dan 15% van de reissom. Hij heeft niets aanbetaald op de reis omdat hij een rekening verwachtte te krijgen. Die rekening heeft hij nooit ontvangen.   Klager verlangt vastgesteld te zien dat hij een bedrag van € 150,– aan annuleringskosten verschuldigd is en verlangt van het door hem in depot gestorte bedrag € 350,– terug te ontvangen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De klager had verwacht dat hij slechts 15% van de reissom aan annuleringskosten had hoeven te betalen. Hij is er bij het boeken echter op gewezen dat de reisorganisator voor zijn avontuurlijke reizen artikel 9 lid 2 onder C van de ANVR-Reisvoorwaarden hanteert. Dat wordt kenbaar gemaakt door bij het reserveren van een reis te attenderen op de reisvoorwaarden die staan vermeld op de website bij de afdeling klantenservice. Die afwijkende voorwaarde wordt gehanteerd vanwege de avontuurlijke aard van de reizen en de specifieke problemen bij een aantal reisbestemmingen. De klager zegt wel dat de afwijkende voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, maar maakt niet aannemelijk dat de reisorganisator minder schade lijdt dan in rekening wordt gebracht.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Aangezien er door de reisorganisator afwijkende reizen worden aangeboden dan gebruikelijk, worden er ook andere voorwaarden gehanteerd dan bij gewone reizen. De klager had dat kunnen weten. Veel van zijn reizen kunnen alleen met een minimum aantal mensen worden uitgevoerd. Als gaande weg mensen annuleren, dan moet de reis voor de anderen toch doorgaan. De hoge kosten die met annuleringen gepaard gaan, hebben ook daar betrekking op. Veel aanbieders van avontuurlijke reizen hanteren de voorwaarde waartegen de klager bezwaar maakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de behandeling van de klacht ter zitting is het de commissie gebleken dat de klager had kunnen weten dat de reisorganisator voor de reis die werd geboekt de voorwaarde hanteerde op grond waarvan bij annulering – kort en zakelijk weergegeven – een bedrag van 15% van de reissom met een minimum van € 250,– in rekening gebracht zou worden. De klager is daarmee bij het boeken van de reis akkoord gegaan door het aanvinken van het vakje waarmee bevestigd wordt dat men op de hoogte is van de voorwaarden van de reisorganisator. Anders dan de klager kennelijk meent, is de reisorganisator onder de gegeven omstandigheden niet gehouden om actief aandacht te vragen voor de specifieke voorwaarde die thans aan de orde is. De consument stelt dat de ondernemer geen gerechtvaardigd beroep kan doen op de bestreden voorwaarde nu deze zijns inziens onredelijk bezwarend lijkt te zijn. De reisondernemer heeft ter weerlegging daarvan – verkort en zakelijk weergegeven- naar voren gebracht dat die voorwaarde gebruikelijk is bij avontuurlijke reizen, dat die ook wordt gehanteerd door een aantal andere organisatoren van avontuurlijke reizen en heeft inzicht gegeven in kosten die door annulering van dergelijke reizen kunnen ontstaan.   Naar het oordeel van de commissie komt de ondernemer in de onderhavige zaak onder de gegeven omstandigheden, een beroep toe op de bestreden voorwaarde. Van een onredelijk bezwarende voorwaarde is in dit geval geen sprake. Op grond van de daartoe door de ondernemer aangevoerde argumenten, wordt voornoemde stelling van de consument voldoende weerlegd. Om teleurstellingen als deze in de toekomst te voorkomen, geeft de commissie de ondernemer overigens wel in overweging om informatie over de in rekening te brengen annuleringskosten, als sprake is van reizen met een avontuurlijke aard, duidelijker op zijn website kenbaar te maken dan tot nu toe het geval is.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag uitbetaald aan de reisorganisator.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 14 oktober 2010.