Bij beschuldiging van magnetisering mogen aan de ondernemer zware eisen worden gesteld aan de bewijsvoering

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57818

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de beschuldiging van fraude en de daaruit voortkomende kosten.   De consument heeft op 28 september 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben al jaren een energierekening die de pan uitrijst. Op 29 juli 2010 hebben wij een ijking laten uitvoeren. Het bedrag dat we daarvoor hebben betaald, zou terugbetaald worden als zou blijken dat de meter defect zou zijn. Volgens de monteur liep de meter op ongeveer twee keer de normale snelheid. Op 9 september 2010 is de meter vervangen. Enige tijd later ontvingen we een brief van de ondernemer met de mededeling dat we gefraudeerd zouden hebben met de meter, dit op basis van krasjes op de meter en de ervaring dat het verschil kán veroorzaakt worden door het gebruik van een magneet. Onder protest heb ik de rekening voor het wisselen van de meter betaald.   Wij hebben nooit met een magneet gewerkt en vóór deze kwestie zelfs nog nooit van die mogelijkheid gehoord. Ik betaal al jaren voor een abnormaal hoog verbruik en nu worden we opeens voor fraudeurs uitgemaakt.   De consument verlangt een financiële compensatie ten bedrage van € 303,61.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 29 juli 2010 werd de meter van de consument geijkt en werd een afwijking geconstateerd. De aangetroffen afwijking kan alleen veroorzaakt zijn door blikseminslag, extreme verhitting, of door manipulatie middels een externe magneet. De eerste twee oorzaken kunnen uitgesloten worden, omdat in die gevallen meer schade aan de installatie en de apparatuur zou zijn opgetreden. Door het plaatsen van een externe magneet wordt de remmagneet in de elektriciteitsmeter onmiddellijk en blijvend verzwakt, waardoor bij het weghalen van de externe magneet de elektriciteitsmeter een positieve afwijking vertoont. De beschadiging aan de elektriciteitsmeter in de vorm van krassen op de bovenkap is niet het fundamentele bewijs van de manipulatie middels een externe magneet, maar een extra indicatie.   Wij zijn van mening dat wij op basis van het voorgaande bevoegd en genoodzaakt waren nader onderzoek te laten plegen naar de toestand van de meter en alle hiermee gepaard gaande, redelijke kosten bij de consument in rekening te brengen.   Wij hebben geconstateerd dat er met de meter is gemanipuleerd, waarvoor de consument, die de meter voor ons houdt, aansprakelijk is, ongeacht wie de feitelijke handeling heeft verricht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   De ondernemer heeft de consument ervan beschuldigd dat hij heeft gefraudeerd, in die zin dat hij zijn elektriciteitsmeter heeft gemanipuleerd door het gebruik van een externe magneet. Bij een dergelijk zware beschuldiging is de commissie van oordeel dat er zware eisen mogen worden gesteld aan de bewijsvoering. Als ‘bewijs’ heeft de ondernemer aangevoerd dat er een afwijking is geconstateerd aan de elektriciteitsmeter en dat deze afwijking alleen kan zijn ontstaan door het plaatsen van een externe magneet op de elektriciteitsmeter. De aangetroffen krasjes op de elektriciteitsmeter zouden dit ondersteunen.   Allereerst merkt de commissie op dat er zelfs geen begin van bewijs is dat de consument de meter zou hebben gemanipuleerd. Het enige wat de ondernemer doet, is speculeren dat de geconstateerde afwijking aan de meter wel een gevolg moet zijn van het plaatsen van een externe magneet. In deze aanname acht hij zich dan nog gesterkt door het aantreffen van een aantal krasjes op de meter. Van feiten of omstandigheden waaruit onweerlegbaar kan worden geconcludeerd dat de consument de betreffende elektriciteitsmeter heeft gemanipuleerd, is niet gebleken. Voorts merkt de commissie op dat er over het algemeen in geval van manipulatie met een externe magneet in eerste instantie sprake is van normaal gebruik, gevolgd door een substantieel lager verbruik. Na verwijdering van de externe magneet slaat de meter op hol en is er vervolgens sprake van een substantieel hoger verbruik. Dit beeld is niet aangetoond bij de consument. Deze heeft geconstateerd dat er al jaren sprake was van een abnormaal hoog verbruik, hetgeen voor hem reden was om aan de bel te trekken bij de ondernemer. Mocht er op enig moment al sprake zijn geweest van het manipuleren van de meter, dan is niet uit te sluiten dat dit is gebeurd voordat de consument de betreffende woning had betrokken.      De commissie kan, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, niet anders dan concluderen dat de ondernemer er veel te lichtzinnig toe over is gegaan om de consument in de beklaagdenbank te zetten. Daarbij is de ondernemer er aan voorbij gegaan wat dit voor impact op de consument zou hebben.   Nu er geen objectief bewijs is geleverd dat de consument de elektriciteitsmeter heeft gemanipuleerd, zal de klacht gegrond worden verklaard en zal de ondernemer worden opgedragen de door de consument betaalde kosten, te weten een bedrag van € 303,61 aan hem terug te betalen.   In de gehele gang van zaken ziet de commissie overigens aanleiding aan de consument een vergoeding toe te kennen, welke zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op een bedrag van € 100,–. Voor het overige geeft de commissie de ondernemer in overweging om de consument een excuusbrief te sturen voor de manier waarop met hem is omgegaan.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de ondernemer aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen en het klachtengeld te vergoeden aan de consument.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De ondernemer dient binnen één maand na verzending van dit bindend advies een bedrag van  € 403,61 aan de consument te betalen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 25,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water 25 augustus 2011.