Bij een stille verkoop zijn er logischerwijs minder verkoopactiviteiten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij Consumentenmarkt    Categorie: bejegening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 195768/210147

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een bemiddelingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Consument vindt dat de verkoop van het huis niet heeft plaatsgevonden door de inspanningen van ondernemer en wil daarom de factuur niet betalen. De commissie oordeelt dat ondernemer betaald moet worden, omdat het huis tijdens de looptijd van de opdracht heeft plaatsgevonden. De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Makelaardij (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 september 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de makelaar.

Het geschil betreft de opdracht tot bemiddeling van 22 februari 2022 bij (vooralsnog stille) verkoop van de woning van de consument. Op 3 juni 2022 geeft de consument in een voicemailbericht aan de makelaar door dat hij de opdracht intrekt, omdat het met de aankoop van zijn nieuwe woning niet opschiet. De makelaar heeft hier niet schriftelijk op gereageerd maar heeft wel zijn werkzaamheden direct gestaakt. Kort daarvoor, op 30 mei 2022, heeft de consument een voorlopige koopovereenkomst ondertekend met de koper aan wie de woning op 15 augustus 2022 is geleverd.

De consument heeft een bedrag van € 12.537,25 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De makelaar heeft te weinig bezichtigingen gedaan, de woning is niet aangemeld op de websites ten behoeve van stille verkoop en in strijd met de afspraken heeft de makelaar de gegadigden van het buurhuis (dat ook bij hem in de verkoop was) niet gewezen op zijn woning. De uiteindelijke koper is hier uiteindelijk door de tuinman op geattendeerd.

Kortom: de makelaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht en de verkoop heeft niet plaatsgevonden door zijn inspanningen. Daarom is het niet redelijk dat de makelaar de volledige courtage ontvangt.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er hebben vier bezichtigingen plaatsgevonden. Op 3 mei 2022 stuurt de makelaar een WhatsApp-bericht waaruit blijkt dat een gegadigde (die het buurhuis bezichtigde) ook belangstelling had voor de woning van de consument. Met hem werd een bezichtiging gepland op 17 mei 2022 die op het laatste moment is afgezegd. Op 2 juni 2022 heeft de makelaar een appbericht gestuurd aan de consument om te vragen of de fotograaf kon worden ingepland ten behoeve van de (niet langer stille) verkoop. De makelaar constateert dat hij de nodige werkzaamheden heeft verricht, maar dat de consument achter zijn rug om zaken heeft gedaan met een gegadigde die de woning uiteindelijk heeft gekocht. De voorlopige koopovereenkomst is afgesloten tijdens de looptijd van de opdracht en dus is de consument op grond hiervan en op grond van de algemene consumentenvoorwaarden de courtage verschuldigd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Door de consument wordt niet betwist dat de woning is verkocht tijdens de looptijd van de opdracht. Dus is de consument in principe de in rekening gebrachte courtage verschuldigd. De commissie is niet van oordeel dat gebleken is dat de makelaar tekort is geschoten in de uitvoering van de opdracht.

Er was sprake van stille verkoop (dus logischerwijs minder verkoopactiviteiten), er hebben bezichtigingen plaatsgevonden, de makelaar toont aan dat hij een doorverwijzing heeft gedaan en de makelaar heeft uitvoeringshandelingen gepleegd ten behoeve van een toekomstige plaatsing op [naam woningwebsite]. De commissie is verder van oordeel dat de consument open kaart had moeten spelen met de makelaar door hem te vertellen dat hij inmiddels zelf de woning had verkocht. En niet, in kennelijke strijd met de waarheid, had moeten zeggen dat de opzegging plaatsvond, omdat de aankoop van de Portugese woning niet opschoot. Dat brengen de regels van fatsoen en redelijkheid en billijkheid tussen contractspartijen met zich mee nu immers de makelaar was ingeschakeld de woning te verkopen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het depotbedrag wordt aan de makelaar uitbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. A.J.J. van Rijen, voorzitter, mevrouw J.P.J. de Kleermaeker, de heer mr. drs. M.J. Ziepzeerder, leden, op 1 september 2023.