Binnentreden regen in auto.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE03-0055

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 28 oktober 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte Fiat Ducato tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.750,– na inruil.
De levering vond plaats op of omstreeks 28 oktober 2003.
 
De consument heeft in november 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De door mij gekochte auto heeft een dubbele cabine met een schuifdeur. Reeds spoedig na aankoop bleek dat deze regenwater doorliet. De rubbers schuiven niet goed aan. Vervolgens loopt het water aan de bovenkant van de deur achter de plastic bekleding, die met witte pluggen is bevestigd. Ter plaatse van die pluggen zijn openingen waardoor het water achter die bekleding kan komen. Onderaan die bekleding treden de druppels weer uit.
Ongeacht de aard van een auto, een ondergrens van comfort is dat er geen regen binnentreedt. Voor zover uw deskundige van een ander standpunt uitgaat ben ik het daar niet mee eens. Ondanks herhaalde pogingen, is de ondernemer er niet in geslaagd dit gebrek te verhelpen. Hij neemt de klacht trouwens niet serieus.
Blijkens de factuur zou de auto € 7.000,– hebben gekost met een waarde voor de inruilauto van
€ 2.250,–. De ondernemer heeft echter eigenmachtig de factuur op die wijze opgemaakt. De auto kostte namelijk € 11.750,– terwijl als inruilprijs € 7.000,– is afgesproken. Volgens de ondernemer maakte dat niet uit, gelet op het bij te betalen bedrag van € 4.750,–.
 
De consument verlangt primair ontbinding van de koop met teruggave van de ingeruilde auto, subsidiair ontbinding met terugbetaling van € 11.750,– (onder aftrek van een vergoeding in verband met het gebruik), meer subsidiair vermindering van de koopprijs naar redelijkheid.
 
Standpunt van de ondernemer
 
De ondernemer heeft in geen enkel stadium zijn standpunt kenbaar gemaakt.
 
Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.
 
Nadat gedurende enige tijd met behulp van een tuinslang regen was nagebootst, kon geen enkele lekkage worden vastgesteld, en evenmin enige beginnende roestvorming. Niettemin sluit de deur aan een zijde minder goed aan en is goed voorstelbaar dat op die plaats regen binnentreedt, temeer nu de ondernemer kennelijk de klacht ook heeft waargenomen. De deur ligt niet geheel in lijn met de carrosserie, maar kan niet verder “gesteld” worden dan reeds is gebeurd. De enige mogelijkheid is dat door een plaatwerkerij de deur iets boller wordt gemaakt. Dit kost naar schatting tussen de € 300,– en € 600,–.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Dat het door de consument gesignaleerde gebrek optreedt is voldoende aannemelijk geworden door de door de consument overgelegde foto´s, de omstandigheid dat de ondernemer het optreden van deze klacht niet betwist, en door de waarnemingen van de deskundige met betrekking tot het niet optimaal aansluiten van de deur.
De commissie onderschrijft het standpunt van de consument dat ook het binnentreden van geringe hoeveelheden regenwater bij een gesloten deur, onder de hier te lande gangbare atmosferische condities, niet behoeft te worden geduld. In zoverre bezit de auto niet de eigenschappen welke hij daarvan bij de aanschaf redelijkerwijze mocht verwachten.
 
De commissie is evenwel van oordeel dat gelet op de kennelijk toch vrij geringe mate van binnentreden van regenwater, de aard en omvang van de tekortkoming geen ontbinding rechtvaardigen. Wel is vermindering van de koopprijs op zijn plaats. Het bedrag van de vermindering wordt door de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid begroot op € 250,–.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. 

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 24 juni 2003.