Binnenzonwering houdt hitte niet tegen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114279

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument liet binnenzonwering plaatsen om de warmte uit huis te houden. Omdat het in huis nog steeds heet wordt, wil hij dat de overeenkomst ontbonden wordt.

Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren en monteren van duettes tegen een prijs van € 2.440,–.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument wenst de overeenkomst op grond van dwaling te ontbinden.
De aannemer van de consument heeft aangegeven dat rolluiken in de koof voor het raam niet konden worden geplaatst omdat de constructie hierdoor gevaar zou lopen.

Vervolgens is de consument naar de ondernemer gegaan alwaar duettes zijn aanbevolen. De consument heeft uitdrukkelijk aangegeven dat het voor hem belangrijk is dat de warmte buiten wordt gehouden. De ondernemer heeft aangegeven dat duettes de warmte voor 100% tegenhouden.
De ondernemer heeft de ramen opgemeten en voorzag geen problemen door het feit dat het een scheef/oud huis is. De duettes liepen aan en het was na plaatsing in maart 2017 nog steeds heel heet in de woning.

Het aanbod van de ondernemer om screens met korting te leveren aanvaardt de consument niet. Dit betekent dat de consument nog eens een bedrag van € 2.298,– voor screens zou moeten betalen.
Het vertrouwen van de consument in de ondernemer is ernstig geschaad. De ondernemer heeft de consument onvoldoende informatie gegeven en onvoldoende deskundigheid getoond.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is van mening dat hij niet tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De consument heeft uitdrukkelijk gevraagd om een zonwering aan de binnenkant. Duettes zijn de beste oplossing voor het tegenhouden van warmte. Dit kan nooit 100%. De ondernemer heeft dat ook niet tegen de consument gezegd. Het beste zou zijn om bovenop de duettes ook aan de buitenkant zonwering aan te brengen. De ondernemer heeft uit coulance screens aangeboden met korting.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“De consument heeft deze Duettes besteld met als hoofddoel het weren van warmte op de bovenverdieping. Dit omdat volgens de aannemer rolluiken niet onder de bestaande koof geplaatst zouden kunnen worden en koof niet kon worden aangepast. De consument geeft aan de eis van warmtewering ook duidelijk gecommuniceerd te hebben met de ondernemer.
Ondernemer heeft toen Duettes geadviseerd ook na zijn bezoek ter plaatse. De consument geeft nu aan dat de Duettes niet voldoende de warmte wering, deels door kieren.

De deskundige heeft zich in deze zaak op 2 zaken geconcentreerd:
* 1 zijn de Duettes juist gemonteerd
* 2 Zouden rolluiken wel geplaatst kunnen worden (adviesfunctie ondernemer)

Voor wat betreft punt 1 zijn de Duette schermen op de juiste wijze gemonteerd en moet de deskundige inderdaad constateren dat de wanden in alle 3 de vertrekken scheef lopen waardoor men nooit de maximale breedte kan benutten omdat de Duettes op een gegeven plek zouden gaan aanlopen. Dit verklaart ook (overigens de geringe) spleetvorming. Door op de ouder slaapkamer wel zo maximaal mogelijk te gaan, zien we nu al dat deze Duette rechts aan de onderzijde licht aanloopt tegen de wand. Dit kan op den duur schade aan de stof tot gevolg hebben. Echter is dit omdat de klant duidelijk heeft gevraagd om maximaal mogelijke breedte.

Over punt 2 kan de deskundige kort zijn en met enige (overigens niet al te lastige en dure) aanpassingen zouden er ook rolluiken geplaatst kunnen worden. Als men ter plaatse van de stijlen hoeklijnen geplaatst zou hebben, ter uitvulling van de geleiders, zou de rolluikkap op het boeiboord geplaatst kunnen worden. Wel zouden deze rolluiken het beste elektrisch uitgevoerd moeten worden daar een doorvoer van band lastig zou zijn geweest. Er is net voldoende vlees op de kozijnen om het e.e.a. zo uit te voeren.

Het herstel is een lastige vraag omdat het niet duidelijk is wat er expliciet is besproken tussen partijen. Echter als we uitgaan van het feit dat duidelijk is aangegeven dat men de warmte wil weren en er een opbouw ontstaat van warmte tussen Duette en het glas en dat iedere spleetvorming zorg zal dragen voor lekken van deze warmte, zouden er aan beide zijdes op de wand waar de Duette door kan lopen U-profielen geplaatst moeten worden. Gezien het uit het lood lopen van de wanden zouden deze ook moeten worden uitgevuld. Dit zou eenvoudig kunnen met een strip of in het slechtste geval een kit. Dit zou enige warmtelekkage naar de ruimte voorkomen.
Het grootste probleem blijft dat de warmte al binnen is en in dit geval het dubbele glas niet helpt omdat de warmte weer slecht naar buiten kan. Uiteindelijk zal deze warmte zich ook naar de binnenruimte gaan bewegen en is opwarming met Duettes niet te voorkomen.

Wat voor de deskundige ook niet blijkt uit het dossier is waarom er toch niet een duidelijk advies is gegeven om alsnog rolluiken toe te passen en is er alsnog een voorstel gedaan aan de klant. Uiteraard heeft het platte dak ook een negatieve invloed al kan de deskundige die niet inschatten omdat de isolatiewaarde van het dak niet bekend is. Maar uiteraard zullen rolluiken altijd bijdragen daar de warmte niet naar binnen komt maar al aan buitenzijde wordt geweerd. Hier komt het aan op de adviserende taak van de ondernemer.

Ook in dit dossier is de belangrijkste vraag de communicatie tussen klant en ondernemer.
Puur technisch zijn de Duette schermen prima in orde en juist gemonteerd. Dit neemt echter niet het probleem van de consument weg.”

Beoordeling van het geschil

De commissie is met de deskundige van oordeel dat de geleverde duettes deugdelijk zijn en voorts – gegeven de schuine wanden/ het oude huis – ook zo goed als mogelijk was, zijn gemonteerd.

De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of de ondernemer de consument goed heeft geïnformeerd. De commissie beantwoordt die vraag bevestigend. De consument is uitdrukkelijk naar de ondernemer gegaan met de vraag om binnenzonwering omdat de aannemer zou hebben aangegeven dat rolluiken aan de buitenkant niet mogelijk waren. Dat de ondernemer in dat kader de beste oplossing voor het warmteprobleem van de consument heeft gezocht en gevonden in duettes, is dan ook de ondernemer niet te verwijten. Duettes zijn naar het oordeel van de commissie de beste binnenoplossing tegen warmte.

Geen enkele binnenzonwering houdt warmte voor 100% tegen. Dat de ondernemer dit wel tegen de consument zou hebben gezegd, wordt door de ondernemer betwist, wat betekent dat de commissie in deze procedure niet van dit standpunt van de consument kan uitgaan. Dat de ondernemer onjuiste informatie heeft gegeven kan dan ook niet worden bewezen.

De klacht van de consument is ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 9 februari 2018.