Boekingskantoor kan niet aantonen dat reiziger vliegtickets heeft ontvangen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62796

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 augustus 2011 via het internet met het boekingskantoor tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tweetal vliegtickets voor 2 personen naar Barcelona (Spanje), met als vertrekdatum 18 augustus 2011 en als terugkeerdatum 25 augustus 2011 voor de som van € 436,46 in totaal.   Klager heeft in augustus 2011 de klacht per e-mail voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Op 6 augustus 2011 hebben wij via het internet bij de wederpartij geboekt en tevens de ticketprijs betaald. Omdat nader bericht uitbleef hebben wij in de week van 8 augustus 2011 tweemaal gebeld. De eerste keer was op 8 augustus 2011. De boeking bleek nog niet gedaan te zijn maar dat zou direct die dag nog gebeuren. De tickets zouden per e-mail aan ons verzonden worden. Toen er niets ontvangen werd is er door ons op 10 of 11 augustus 2011 nogmaals gebeld. Men zei toen te zien dat er was geboekt en dat diezelfde avond nog een bevestiging met tickets verzonden zou worden. Het door ons opgegeven e-mailadres was het juiste. Ook is de spambox nagekeken doch daarin was ook geen bericht van de wederpartij. Omdat we op 13 augustus 2011 nog geen tickets of iets ontvangen hadden, hebben wij om terugstorting van het betaalde bedrag verzocht. Wij hadden geen vertrouwen meer in een tijdige levering. De wederpartij zegt de tickets wel verzonden te hebben zodat de zaak voor hen afgedaan is. Wij willen de betaalde ticketprijs ad € 436,46 vergoed hebben.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Bij de klacht wordt volhard. Op 13 augustus 2011 werd slechts een simpele bevestiging gestuurd. Op 15 augustus 2011 hebben wij een alternatieve vlucht geboekt.   Standpunt van het boekingskantoor   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Het ging hier om vluchten met de maatschappij [naam vliegtuigmaatschappij]. Uit ons systeem blijkt, dat klager voor deze vluchten heeft geboekt op 6 augustus 2011 via het internet. Nadat klager met ons contact had opgenomen, dat er geen bevestiging was ontvangen, is afgesproken, dat de boeking alsnog voor haar in orde zou worden gemaakt en dat een bevestiging zou volgen. Wij hebben deze verzonden op 8 augustus 2011 om 17.09 uur. Hij werd verzonden naar het door klager bij boeking opgegeven e-mailadres:[emailgegevens]. Wij hebben dus aan onze verplichtingen uit de overeenkomst voldaan. Voor een vergoeding is geen reden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie is na kennisneming van het dossier en na het horen van klager ter zitting is de juistheid van de klacht voldoende aannemelijk geworden. Immers, het boekingskantoor heeft weliswaar verklaard een e-mailbericht met de tickets te hebben verzonden op 8 augustus 2011, doch dat laat zich niet rijmen met de nadien tussen partijen plaats gehad hebbende telefonische contacten met betrekking tot niet ontvangen vliegtickets. Het boekingskantoor houdt vol de tickets per e-mail te hebben verzonden doch niet voldoende hard gemaakt dat klager die ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Indien een partij het verkiest om producten per e-mail te leveren kan deze zekerheid omtrent de levering verkrijgen bijvoorbeeld door een bevestiging van de ontvangst van de levering te verlangen al dan niet via e-mail.   Indien men daarvoor niet kiest en volstaat met enkel een verzending per e-mail, bestaat de kans op bewijsproblemen zoals ook in de voorliggende casus. Het risico voor zodanige wijze van levering ligt derhalve bij de leverancier. Nu onvoldoende is gebleken dat het boekingskantoor de geboekte tickets heeft geleverd alsmede dat deze door klager zijn ontvangen oordeelt de commissie een vergoeding van € 436,46 (de voor de tickets betaalde prijs) ten laste van het boekingskantoor redelijk en billijk.   Derhalve zal als volgt worden beslist.   Beslissing   Het boekingskantoor betaalt aan klager een vergoeding van € 436,46. Betaling dient plaats te hebben binnen een maand na de verzenddatum van dit advies.   Bovendien dient het boekingskantoor overeenkomstig het reglement van de commissie aan klager te vergoeden een bedrag van € 50,– ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is het boekingskantoor aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 1 februari 2012.