Boekingskantoor verantwoordelijk voor opstellen reserveringsbevestiging

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Bevoegdheid / Boekingskantoor / Reisorganisator    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 203519/224403

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een reis geboekt bij de ondernemer. Partijen verschillen van mening over de vraag of de annuleringsvoorwaarden van de ondernemer gelden dan wel dat deze als boekingskantoor is opgetreden en dat de annuleringsvoorwaarden gelden van de reisorganisatie die de reis zou uitvoeren. De commissie is ondanks het feit dat de reisorganisator niet is aangesloten bij de ANVR bevoegd het geschil te behandelen, omdat het boekingskantoor verantwoordelijk is voor het opstellen van de reserveringsbevestiging.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de commissie bevoegd is het geschil te behandelen.

De Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 13 september 2023 te Utrecht.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft een reis geboekt bij de ondernemer. Partijen verschillen van mening over de vraag of de annuleringsvoorwaarden van de ondernemer gelden dan wel dat deze als boekingskantoor is opgetreden en dat de annuleringsvoorwaarden gelden van de reisorganisatie die de reis zou uitvoeren.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb op 26 augustus 2022 een reis naar Hurghada (Egypte) geboekt bij de ondernemer. De reis zou plaatsvinden vanaf 25 december 2022 tot en met 1 januari 2023. Eind november 2022 nam ik contact op met de ondernemer om de reis te annuleren. De ondernemer stelde zich toen op het standpunt dat de annuleringsvoorwaarden van de reisorganisator die de reis zou uitvoeren zouden gelden.

Die annuleringsvoorwaarden wijken negatief af van de annuleringsvoorwaarden die in de van de ondernemer ontvangen reserveringsbevestiging staan vermeld, namelijk 25%. Volgens ondernemer zijn de annuleringskosten 40%. Ook meent de ondernemer dat er geen sprake is van een annulering nu ik akkoord ging met de annuleringsvoorwaarden van de organisatie die de reis zou uitvoeren. Mijn klacht is enkel doorverwezen en ik heb geen gedeeltelijke terugbetaling ontvangen en daarom wil ik een procedure starten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen consumenten en reisorganisaties. Wij fungeren slechts als tussenpersoon. In dit geval is er een overeenkomst tot stand gekomen en dat betekent dat wij geen partij zijn. Als de consument wil annuleren dan moet zij zich richten tot de reisorganisatie en moet zij de door deze voorgeschreven annuleringskosten voldoen. In casu bedragen die 40% van de reissom.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraag die de commissie dient te beantwoorden is of de consument een procedure bij deze commissie kan starten tegen de ondernemer dan wel dat de consument de organisatie waarbij de reis is ondergebracht dient aan te spreken.

Uit de overgelegde bescheiden blijkt dat de consument een reserveringsbevestiging heeft overgelegd opgesteld door de ondernemer ter bevestiging van de op 26 augustus 2022 gesloten overeenkomst. Voor het opstellen van deze reserveringsbevestiging is de ondernemer verantwoordelijk en niet de organisatie waarbij de reis is ondergebracht.

Op pagina 3 van de reserveringsbevestiging is een annuleringspercentage van 25% vermeld voor het geval tot 30 dagen voor vertrek wordt geannuleerd.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich bevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 13 september 2023.