Breuk in scherm laptop. Geen kosteloze reparatie.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Reparatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52815

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit het op 18 november 2010 defect raken van een door de consument bij de ondernemer op 13 maart 2009 aangeschafte laptop voor de prijs van € 650,– en de stellingname van de ondernemer dat de reparatie van het apparaat niet onder de garantie valt.   De consument heeft op 22 december 2010 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor de laptop geldt twee jaar standaard garantie van de ondernemer. Anderhalf jaar na de aanschaf van de laptop gaf het scherm plotseling een onleesbaar beeld. Er werd de consument te verstaan gegeven dat de reparatie niet onder de garantie valt omdat het gaat om een schermbreuk, waarbij wordt uitgegaan van een externe oorzaak. De consument is het daar niet mee eens. De laptop heeft sinds de aanschaf op het bureau van zijn dochter gestaan en is niet mobiel gebruikt. Er is altijd voorzichtig mee omgegaan. Het apparaat ziet er ook als nieuw uit. Er is de consument nooit verteld is dat het deksel met twee handen geopend en gesloten zou moeten worden. Enig research heeft de consument geleerd dat veel andere kopers ook met dit probleem te kampen hebben. In enkele gevallen heeft de fabrikant toegegeven dat het ging om een fabricagefout en in die gevallen zijn de apparaten kosteloos gerepareerd. De consument is het ook niet eens met de onderzoekkosten ad € 35,– die hem worden berekend.   Ter zitting heeft de consument een relaas op papier aan de commissie overhandigd.   Hij heeft de laptop getoond om te laten zien dat deze er onbeschadigd uitziet. Hij heeft hier nog aan toegevoegd dat het niet mogelijk is het deksel met twee handen te openen. Er is namelijk altijd één hand nodig om het apparaat zelf op zijn plaats te houden als het deksel wordt opgetild.   De consument verlangt dat de laptop onder garantie wordt gerepareerd en dat al zijn kosten om zijn recht te halen worden vergoed.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De barst in het scherm kan niet anders zijn ontstaan dan door invloed van buitenaf en wordt om die reden niet onder garantie hersteld. De laptop is inmiddels ongerepareerd retour gezonden zonder dat de consument onderzoekskosten behoeft te betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een koper heeft recht op levering van een deugdelijk product. Het product moet voldoen aan de vereisten die er redelijkerwijs aan te stellen zijn. Hiervan is geen sprake als het product door inwendige oorzaken al snel defect raakt.   Een schermbreuk van een computerscherm kan haar oorzaak vinden in een inwendige oorzaak, bijvoorbeeld als sprake is van een montage/fabricagefout. Indien zo’n inwendige oorzaak aan de orde is, zal het gebrek zich in de regel spoedig na ingebruikname van het apparaat manifesteren. De frictie door de verkeerde montage zal immers al snel tot een breuk leiden.   Indien een schermbreuk zich later in de tijd voordoet, is de oorzaak in de regel een externe. Op vele manieren kan een kwetsbaar apparaat als een laptop in het gebruik beschadigd raken. Voor de hand liggen toedrachten als een val en stoten tegen het apparaat, maar ook bij gewoon gebruik is dit mogelijk, bijvoorbeeld doordat het deksel niet op de goede wijze wordt geopend of gesloten.   De schade vervolgens is wel te constateren, maar de oorzaak is doorgaans niet onomstotelijk aan te wijzen.   Waar de consument stelt dat er sprake moet zijn van een fabricagefout, zal hij dit aannemelijk moeten maken. Hij is immers degene die meent dat de oorzaak van het defect voor rekening moet komen van de wederpartij. De wetgever is consumenten in deze doorgaans niet eenvoudige taak in zoverre tegemoet gekomen dat, bij wijze van uitzondering, in geval van een consumentenkoop, zoals in de onderhavige kwestie, voor wat betreft de eerste zes maanden na de aankoop een ander bewijsregime geldt. Indien het defect zich gedurende die eerste zes maanden openbaart wordt, behoudens tegenbewijs, aangenomen dat sprake is van een gebrek in het product en dus aansprakelijkheid van de ondernemer. Na het verstrijken van deze zes maanden is de normale bewijsregeling weer van toepassing: hij die stelt dat de ander tekortschiet zal dit moeten bewijzen.   De consument heeft geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht die zijn stelling onderbouwen. Het door hem wijzen op andere gevallen waarin van een schermbreuk met een hieraan ten grondslag liggende fabricagefout sprake is, is hiertoe onvoldoende. Niet is immers gebleken dat de door hem aangeschafte laptop uit dezelfde productieserie komt als de gevallen waarin de fabrikant haar tekortkoming heeft erkend. Zijn stelling dat met de laptop steeds zorgvuldig is omgesprongen kan de conclusie niet rechtvaardigen dat er dus sprake moet zijn van een fabricagefout. Dat hem niet zou zijn uitgelegd dat het openen en sluiten van het deksel met twee handen dient te geschieden, voor zover dit als gebruiksadvies zou hebben te gelden, kan dit evenmin.   Al met al concludeert de commissie dat niet is gebleken van een gebrek in de geleverde laptop die maakt dat de ondernemer gehouden is tot kosteloze reparatie. De klacht is dan ook ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 12 augustus 2011.