Brievenbus niet zo dicht mogelijk aan de openbare weg: dat post al 30 jaren in de brievenbus op de huidige locatie wordt afgeleverd is geen valide argument.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63086

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaats van de brievenbus in verband met de aflevering van poststukken.   De consument heeft op 2 oktober 2011 de klacht voorgelegd aan PostNL.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument woont op een boerderij die gelegen is aan [de dijk]. De brievenbus staat thans op een plek nabij het begin van het erf van de consument en op een afstand van ongeveer 30 meter vanaf de openbare weg. De openbare weg is een veedijk waar regelmatig vee loopt. Indien de consument de brievenbus op de dijk moet plaatsen, duwt het vee de bus omver of beschadigt de bus. Het vee schuurt namelijk met het lichaam tegen de brievenbus. Vanwege de beschadiging en/of het omverduwen van de brievenbus gaan poststukken verloren.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft zijn stellingen en verweren op schrift gesteld. Nadat hij het door hem aan het papier toevertrouwde heeft voorgelezen, brengt hij het stuk in het geding door overhandiging daarvan aan de vertegenwoordiger van PostNL en de commissie. In het kort komt zijn betoog op het volgende neer. [De dijk] is een officiële veedijk. Dit wordt door een bord aangegeven. De schapen die er lopen worden achter schrikdraad gehouden. Er kunnen ook koeien op de dijk lopen. Die lopen evenwel niet achter schrikdraad. Als de buitenbus bovenop de veedijk wordt geplaatst gaan de koeien tegen de bus schuren en gaan poststukken verloren. Om die reden is de brievenbus ongeveer 30 jaar geleden op de erfgrens van het erf geplaatst. De consument weet niet op welke praktische wijze hij de brievenbus tegen het geweld van het vee kan beschermen. Als de brievenbus naar de openbare weg wordt verplaatst moet de besteller uit de auto, terwijl de besteller nu vanuit de auto de post kan afleveren. De consument stelt voor om alleen op dinsdag, donderdag en zaterdag de voor hem bestemde post af te leveren.   De consument verlangt dat de buitenbrievenbus blijft staan op de plek waar de bus nu staat.   Standpunt van PostNL   Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft het verzoek gekregen om zijn buitenbrievenbus zo dicht mogelijk aan de openbare weg te plaatsen. De bus staat nu circa 30 meter vanaf de openbare weg. De achtergrond van het verzoek om de brievenbus te verplaatsen, is het betaalbaar houden van de postbezorging. Het is naar de mening van PostNL in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst dat de aflevering van post bij geadresseerden op doelmatige wijze kan plaatsvinden. In dat verband dienen bestellers zo min mogelijk af te wijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert.   De Postwet 2009 bepaalt in artikel 20 dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld omtrent de plaats, afmeting en andere hoedanigheden van brievenbussen. Die regels zijn vastgelegd in artikel 5 van de Postregeling 2009. Bij het vaststellen van die regels heeft de minister overigens nadrukkelijk een afweging gemaakt van het algemene belang van een doelmatige postbezorging tegenover de individuele belangen van geadresseerden.   Ter verduidelijking van de situatie heeft PostNL van de situatie ter plaatse enige foto’s in het geding gebracht. De woning van de consument ligt aan een aftakking van [de dijk]. Het gegeven dat op [de dijk] vee loopt is geen argument om de brievenbus niet te hoeven verplaatsen.   Ter zitting heeft PostNL verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De brievenbus staat niet aan de openbare weg. PostNL is verplicht poststukken af te leveren. PostNL levert zes dagen per week binnen 24 uren na verzending poststukken af bij de geadresseerde. Als tegenprestatie dient de brievenbus aan de openbare weg te worden geplaatst. De consument mag iedere brievenbus aan de openbare weg plaatsen, mits die brievenbus voldoet aan de voorschriften. Zelfs het plaatsen van een gietijzeren buitenbrievenbus is toegestaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Niet in geschil is dat de huidige afstand van de buitenbrievenbus tot de openbare weg ongeveer 30 meter bedraagt en dat de brievenbus zich bevindt aan de inrit naar het erf van de consument. Daaruit volgt dat de vraag moet worden beantwoord of de weg voldoet aan de eisen die artikel 5 lid 2 Postregeling 2009 stelt.   Uit hetgeen ter zitting naar voren werd gebracht blijkt dat de besteller, ter aflevering van poststukken, moet afwijken van zijn bestelroute die over de openbare weg [de dijk] loopt. Na aflevering keert de besteller terug naar de openbare weg om zo zijn bestelroute te vervolgen. De besteller van de poststukken moet aldus een omweg maken. Het één en ander blijkt ook duidelijk uit de foto’s en de tekening die in het geding zijn gebracht.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de huidige plaats van de brievenbus niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Postregeling 2009.    Met betrekking tot de door de consument gestelde beschadiging van de brievenbus door vee inzake de plaatsing van de brievenbus aan [de dijk], merkt de commissie op dat de wettelijke regelingen waaraan zij de klacht en stelling van de consument toetst, dienaangaande geen toetsingsgrond biedt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het voorstel van de consument om de poststukken op slechts enkele dagen van de week af te leveren.   Ook het argument van de consument, dat de post al ongeveer 30 jaren in de brievenbus op de huidige locatie wordt afgeleverd, zodat de brievenbus niet door vee kan worden beschadigd, is niet valide. Immers, binnen de grenzen van de wet mag zonder meer de regelgeving met betrekking tot de aflevering van post en de plaats van de brievenbus worden aangepast. Daarbij komt dat PostNL binnen de grenzen die de regelgeving stelt haar beleid mag aanscherpen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 31 januari 2012.