Bruikbare maatstaf; de graaddagenmethode is een algemeen aanvaard systeem om achteraf het warmteverbruik vast te stellen dat niet correct door de meter is geregistreerd.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-1500

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument ontvangen jaarafrekeningen voor geleverde warmte over de jaren 2004 tot en met 2007.   De consument heeft op 25 juni 2008 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb van de ondernemer bij herhaling veel te hoge afrekeningen voor warmte ontvangen. Dat begon al in 2005. Het jaar daarop kreeg ik weer een veel te hoge rekening. Na veelvuldig telefonisch contact kwam er pas 10 maanden later een monteur. Ondertussen moest ik hoge voorschotten betalen, omdat bij het vaststellen daarvan was uitgegaan van een te hoog verbruik. Ik heb buitengewoon veel tijd en moeite moeten besteden om een en ander rechtgezet te krijgen. Uiteindelijk gaf de ondernemer toe dat ik te veel had betaald, omdat de warmtemeter niet goed had gefunctioneerd. Ik kreeg een volstrekt onduidelijke herberekening. Telefonisch werd ik onbehoorlijk te woord gestaan. Er werd mij meegedeeld dat de jaarafrekening 2005/2006 ad € 1.215,49 geheel zou vervallen. Tot mijn verbazing kreeg ik dat bedrag echter niet terug, maar kreeg ik na de correctie van de foutieve afrekeningen slechts een bedrag van € 956,75 terug. Het bleek dat de ondernemer de jaarafrekening van € 1.215,49 niet had laten vervallen, maar dit bedrag in mindering had gebracht op de uitgevoerde correctie. De ondernemer heeft geweigerd mij het bedrag van € 1.215,49 terug te betalen en heeft een schadevergoeding wegens het veroorzaakte ongemak aangeboden van € 150,– vermeerderd met het klachtengeld. Ik vind dat veel te weinig in verhouding tot de ernst van de klacht. Nadat ik het geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, bleek dat de ondernemer ook ernstige fouten heeft gemaakt bij de afrekening voor elektriciteit. Ik zou willen dat dit in het geschil wordt meegenomen, maar de ondernemer heeft zich daartegen verzet. Ik begrijp niet waarom dit niet als onderdeel van de klacht zou mogen worden beschouwd. Dat lijkt mij ook makkelijker, omdat dan geen nieuw geschil aanhangig behoeft te worden gemaakt.   De consument verlangt terugbetaling van het genoemde bedrag van € 1.215,49 met rente en een schadevergoeding van € 6.800,–, althans een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen bedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Door fouten in de warmtemeter is aan de consument over de jaren 2004 tot en met 2006 te veel warmte in rekening gebracht. Wij hebben dit gecorrigeerd met behulp van de graaddagenmethode en zijn langs die weg tot de juiste hoeveelheden gekomen. De consument vergist zich waar hij zegt dat wij de jaarafrekening 2005/2006 zouden laten vervallen. Wij hebben de drie jaarafrekeningen waar het om gaat gehandhaafd en de correctie doorgevoerd in de vorm van aanvullende afrekeningen. Hierdoor heeft de consument per saldo recht op teruggave van een bedrag van € 527,93. Omdat de consument daarnaast een voorschot heeft betaald van € 429,– dat gebaseerd was op een te hoog verbruik hebben wij dit ook gecrediteerd. In totaal heeft de consument dus € 956,93 terugontvangen. Wij wijzen erop dat wij over drie jaren hebben gecorrigeerd, terwijl dat ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden maar over twee jaar hoeft ingeval van een foutieve meting. Dat houdt verband met het feit dat de meter pas 10 maanden na de melding van de consument is gecontroleerd. De gevraagde schadevergoeding is buiten de orde. Wij hebben de consument € 150,– aangeboden vermeerderd met het klachtengeld en dat lijkt ons een redelijke compensatie. De klacht over de afrekening voor elektriciteit moet als een nieuwe klacht worden beschouwd. Die klacht is nog in onderzoek en kan niet in dit geschil worden meegenomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft de gemaakte fouten erkend en de afrekeningen over drie verbruiksjaren gecorrigeerd. De correctienota’s, die niet in de plaats van de oorspronkelijke afrekeningen zijn gekomen, maar dienen als aanvulling daarop, zijn in het geschil overgelegd. De commissie heeft daarin geen fouten kunnen vaststellen. Daarbij komt dat de graaddagenmethode een algemeen aanvaard systeem is om achteraf het warmteverbruik vast te stellen dat niet correct door de meter is geregistreerd. De verwachting van de consument dat de jaarafrekening 2005/2006 geheel zou vervallen en dat hij het bedrag daarvan ad € 1.215,49 integraal zou terugkrijgen moet dus op een misverstand berusten. Het is redelijk dat de consument een vergoeding krijgt voor het ongemak dat hij heeft ondervonden als gevolg van de aan de ondernemer toe te rekenen tekortkomingen. Het door de consument verlangde bedrag is echter buiten iedere proportie en bovendien in het geheel niet onderbouwd. Indirecte schade als inkomens- en winstderving wordt over het algemeen niet vergoed. In verhouding tot de ernst van de tekortkoming van de ondernemer acht de commissie de aangeboden vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toereikend. De commissie kan de klacht met betrekking tot de door de ondernemer opgestelde afrekening(en) voor elektriciteit niet in behandeling nemen. Afgezien van het feit dat dit als een geheel nieuwe klacht moet worden beschouwd, die eerst aan de ondernemer dient te worden voorgelegd alvorens daarover in een geschil kan worden geoordeeld, ontbreken daarvoor de noodzakelijke gegevens.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer wordt gehouden aan zijn aanbod tot vergoeding van een bedrag van € 150,–, voor zover dat nog niet is uitgevoerd.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 10 maart 2009.