Buitenbrievenbus gevestigd op een afstand van ongeveer 600 meter van de openbare weg.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63928

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaats van de buitenbrievenbus in verband met de aflevering van poststukken.   De consument heeft op 10 november 2011 de klacht voorgelegd aan PostNL.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Sinds 21 oktober 2011 wordt op het huisadres van de consument geen poststukken meer afgeleverd. PostNL stelt dat de consument niet aan de openbare weg woont en dat het zandpad dat naar de woning van de consument leidt slecht begaanbaar is. Uit de gegevens van [de gemeente] blijkt volgens de consument dat de woning wel aan de openbare weg staat, zodat de eerste stelling van PostNL niet valide is.   Als tweede reden om de poststukken niet meer op het woonadres af te leveren, stelt PostNL dat het pad dat naar de woning leidt slecht begaan is. Echter, het betreffende pad is van Staatsbosbeheer en de consument heeft met betrekking tot het pad geen onderhoudsverplichting. Daarom mag PostNL de consument inzake het onderhoud ook niet aanspreken, doch dient PostNL zich tot de eigenaar van het pad te wenden. De eigenaar heeft de verplichting deze openbare weg begaanbaar en veilig te maken. Zonodig kan de postbesteller gebruik maken van een verhard fietspad om de post bij de woning van de consument af te leveren.   De consument bevreemdt de gang van zaken, omdat hij van de ene dag op de andere geen post meer op zijn huisadres ontvangt, maar in een brievenbus die de consument tezamen met een buur deelt. Die brievenbus staat 500 meter vanaf het huis van de consument en hij heeft geen zicht op die brievenbus. Daarnaast geldt dat PostNL de consument heeft verzuimd op de hoogte te stellen dat de poststukken in de gezamenlijke brievenbus zouden worden afgeleverd.   De consument verlangt dat de poststukken aan huis worden afgeleverd.   Standpunt van PostNL   Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument ontving tot voor kort van PostNL de voor hem bestemde post in de brievenbus die aan zijn woning is bevestigd. De woning staat volgens PostNL op circa 600 meter vanaf de openbare weg. De woning staat aan een zandpad dat door een bosgebied voert. PostNL heeft de consument verzocht zijn brievenbus zo dicht mogelijk bij de openbare weg te plaatsen. Dat gebeurde nadat de postbezorging in de brievenbus aan de woning zelf door de postbodes wegens onbegaan baarheid van het pad in oktober 2011 was gestaakt. Sinds oktober wordt de post gedeponeerd in een al aanwezige kranten bus die de consument met zijn buren deelt. Deze bus staat aan de openbare weg.   De achtergrond van het verzoek van PostNL aan de consument is het betaalbaar houden van de postbezorging. Het is naar de mening van PostNL in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst dat de aflevering van post bij geadresseerden op doelmatige wijze kan plaatsvinden. In dat verband dienen bestellers zo min mogelijk af te wijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert.   De Postwet 2009 bepaalt in artikel 20 dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld omtrent de plaats, afmeting en andere hoedanigheden van brievenbussen. Die regels zijn vastgelegd in artikel 5 van de Postregeling 2009. Bij het vaststellen van die regels heeft de minister overigens nadrukkelijk een afweging gemaakt van het algemene belang van een doelmatige postbezorging tegenover de individuele belangen van geadresseerden.   [De gemeente] heeft PostNL bevestigd dat het betreffende pad niet op de gemeentelijke wegenlegger voorkomt en dat het pad in eigendom van Staatsbosbeheer is. Dat het pad geen openbaar karakter of verkeersbestemming heeft, blijkt uit de laatste regel op het bord van Staatsbosbeheer (‘art 461 WvS’). Het zandpad waaraan de woning van de consument staat is volgens PostNL geen openbare weg; afgezien van het gegeven dat het gebruik van het pad voor auto’s en brommers verboden is.   Aangezien het pad geen openbare weg is en geen algemene verkeersbestemming heeft, is het gestelde in artikel 5 lid 2, van de Postregeling 2009 niet van toepassing. Ten tweede geldt dat het pad niet is te berijden met een snelheid van 40 km/u en voor auto’s doodloopt in het bosgebied. Naar de mening van PostNL heeft de consument voldoende gelegenheid om bij het begin van het bospad een eigen (vandaal bestendige) brievenbus neer te zetten.   Ter zitting heeft TNT Post verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Vanwege de somtijds onbegaanbare weg hebben de postbestellers het verzoek tot het verplaatsen van de brievenbus naar de openbare weg geëntameerd. Er stond al een kranten/brievenbus aan de openbare weg.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de buitenbrievenbus van de consument thans op een afstand van ongeveer 600 meter van de openbare weg staat.   Ter verduidelijking van de situatie heeft PostNL in het geding gebracht een situatiekaartje en een paar foto’s. Gezien de borden en de opschriften daarvan die aan het begin van het pad zijn geplaatst, en de door de consument niet gemotiveerd weersproken stelling van PostNL dat het pad niet in de legger van [de gemeente] voorkomt, is de commissie van oordeel dat het pad waaraan de woning van de consument ligt geen openbare weg is.   Daaruit volgt dat de vraag moet worden beantwoordt of de weg voldoet aan de eisen die artikel 5 lid 2 Postregeling 2009 stelt. De consument heeft niet gemotiveerd weersproken de stelling van PostNL dat het pad in een dusdanige staat is dat zij niet gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van tenminste 40 kilometer per uur. Eén en ander leidt tot het oordeel dat het pad niet voldoet aan het bepaalde van voornoemd artikel.   Met betrekking tot de gestelde onveiligheid inzake de plaatsing van de brievenbus nabij de openbare weg, merkt de commissie op dat de wettelijke regelingen waaraan zij de klacht toetst, dienaangaande geen toetsingsgrond biedt.   Ook het argument van de consument, dat de post van de ene dag op de andere in een brievenbus aan de openbare weg werd afgeleverd is naar het oordeel van de commissie niet valide. Immers, PostNL heeft ten verwere gesteld dat zij ‘de klant heeft verzocht zijn brievenbus zo dicht mogelijk aan de openbare weg te plaatsen’ , hetgeen de consument niet gemotiveerd heeft weersproken.   Enige dagen voor de zitting heeft de consument een nader verweerschrift in het geding gebracht. Alhoewel het stuk te laat in het geding is gebracht merkt de commissie ten overvloede op dat zij de klacht van de consument toetst aan de van toepassing zijnde wettelijke regelgeving, in casu de Postwet 2009 en de Postregeling 2009 en dat het beloningsysteem van PostNL geen onderdeel is van die regelgeving. Verder merkt de commissie ten overvloede op dat het haar, gezien de wettelijke regelgeving, niet is gegeven om te beslissen als door de consument wordt voorgesteld in de twee laatste alinea’s van het onderwerpelijke stuk.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat hetgeen de consument vordert zal worden afgewezen   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 28 maart 2012.