Call Detail Records en beoordeling juistheid factuur gesprekskosten – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43005

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft beweerdelijk hoogverbruik van mobiel internet in het buitenland.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 966,60 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft twee facturen van de ondernemer ontvangen met betrekking tot gebruik van mobiel internet in het buitenland van in totaal € 1.933,21. Ondanks herhaalde verzoeken zijn geen adequate specificaties verstrekt, zodat de consument er van uit gaat dat de facturen onjuist zijn.   Ter zitting heeft de consument toegelicht dat hij gedurende enige tijd op vakantie in [het buitenland] is geweest. Op weg naar [het buitenland] heeft hij mobiel internet op zijn mobiele telefoon uitgeschakeld en pas in Nederland heeft hij dat weer aangezet. Het is dan ook onduidelijk waardoor het zeer hoge aantal Mb’s aan internetverkeer veroorzaakt zou kunnen zijn. De ter zitting getoonde en uitgelegde CDR’s verklaren ook niet bijvoorbeeld wat voor sites zouden zijn bezocht.   De consument verlangt dat de incasso van genoemde facturen wordt gestaakt. Voorts verlangt de consument genoegdoening voor de slechte klachtafhandeling.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent de klachten over de klachtafhandeling. Voor het overige acht de ondernemer de klacht van de consument ongegrond.   De consument had een – inmiddels beëindigd – abonnement voor mobiele telefonie, sms-verkeer en onbeperkt datagebruik in Nederland. Tussen 31 juli en 16 augustus 2009 zijn via de simkaart van de consument verbindingen geregistreerd in het buitenland, te weten gesprekken, sms-verkeer en datasessies. De gesprekken en het sms-verkeer wordt niet betwist, zodat de ondernemer er van uit gaat dat ook het dataverkeer via de simkaart en de telefoon van de consument heeft plaatsgevonden.   Mobiel internetverkeer in het buitenland is zeer duur: € 5,95 per Mb. De facturen worden geheel verklaard door deze prijs en de hoeveelheid geregistreerd dataverkeer. De hoeveelheid dataverkeer lijkt erg hoog, maar met snel internet kan dat snel zijn gerealiseerd.   De ondernemer verwijst ook naar de overgelegde Call Detail Records (CDR’s). Via deze CDR’s is te achterhalen dat en (ongeveer) wanneer de consument uit Nederland naar [het buitenland] is gegaan. Het gebruik van telefoon, sms-verkeer en dataverkeer wordt geheel op deze CDR’s weergegeven. Er is geen reden daaraan te twijfelen. De facturen zijn rechtstreeks op de CDR’s gebaseerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Krachtens de toepasselijke algemene voorwaarden is de contractant bedragen volgens de daarvoor vastgestelde tarieven verschuldigd voor alle verbindingen die met gebruikmaking van de aansluiting tot stand zijn gebracht, of die voor rekening van de opgeroepene zijn geaccepteerd. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van ondernemer beslissend.   De contractant heeft niet de mogelijkheid deze gegevens zelfstandig te controleren. Voor de juistheid daarvan is de contractant dan ook geheel afhankelijk van de ondernemer. Van de ondernemer mag daarom worden verlangd dat hij van zijn bevoegdheid tot het bepalen van de verschuldigde bedragen met uiterste behoedzaamheid en zorgvuldigheid gebruik maakt.   Bij de beoordeling van een klacht als deze spelen de door de ondernemer overgelegde CDR’s een grote, zo niet beslissende rol. Deze CDR’s worden automatisch gegenereerd en zijn de basis voor de factuur. Hetgeen de consument heeft aangevoerd, geeft geen aanleiding aan de CDR’s te twijfelen. Met de mobiele aansluiting zijn behalve dataverkeer ook gesprekken en sms-verkeer tot stand gekomen. Er is dan ook geen aanleiding te veronderstellen dat een ander dan de gebruiker van het toestel van de consument het dataverkeer heeft gegenereerd.   De commissie merkt nog wel op dat geen kopie van de CDR’s aan de consument was verzonden. Ter zitting heeft hij deze alsnog gekregen. De behandeling is kort onderbroken om deze te bestuderen en de ondernemer heeft de CDR’s aan de consument en zijn gemachtigde uitgelegd.   De klacht ten aanzien van de hoogte van de facturen acht de commissie gelet op het vorenstaande ongegrond. Dat is anders met de klachten over de klachtafhandeling door de ondernemer, zoals ook door de ondernemer zelf wordt erkend. De commissie is van oordeel dat te dien aanzien een coulance vergoeding van, in redelijkheid en gelet op alle omstandigheden van het geval, € 200,– op zijn plaats is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een coulance vergoeding van € 200,–. Dit bedrag mag worden verrekend met de nog openstaande factuur.   Het door de consument aan de commissie betaalde depotbedrag van € 966,60 zal op de rekening van de ondernemer worden overgemaakt.   Hetgeen de consument na verrekening van de coulancevergoeding en het depotbedrag nog aan de ondernemer verschuldigd is, mag desgewenst in 10 maandelijkse termijnen worden voldaan, de eerste termijn binnen één maand na verzending van dit bindend advies en vervolgens steeds binnen één maand na de vorige betaling.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 10 december 2010.