camping niet naar verwachting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Karakter camping    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119525

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil gaat over de huur van een standplaats (recht van plaatsing caravan) voor de periode van 24 juli 2018 tot en met 10 augustus 2018 (de consument is eerder vertrokken).

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

We hadden een onveilig gevoel op de camping vanwege ‘vaste’ gasten/bewoners achter op de camping met auto’s zonder kenteken, vervallen stacaravans, wietlucht, nachtelijke bezoekers, onrust en lawaai.

De afstand naar het zwembad [naam zwembad], waar we gebruik van mochten maken via de camping, is niet 750 meter vanaf de camping, maar 2,1 kilometer. Het zwembad gaat trouwens sluiten en heeft dus veel achterstallig onderhoud. Het was één dag gesloten wegens een kapotte chloorpomp.

Het restaurant was pas vanaf 16.30 uur open, dus geen optie om overdag een ijsje te halen i.v.m. tropenrooster.

Er was geen toezicht op de camping bij overlast.

Het sanitair is verouderd en er wordt slecht schoongemaakt.

De chalets worden ‘bewoond’ door bouwvakkers. Seizoenarbeiders die in groten getale langs de caravan liepen om 04.30 uur. Daarna hoorden we de (taxi)busjes wegrijden. Dit veroorzaakte veel onrust.

De speeltuin had kapotte speeltoestellen. De camping is duidelijk in verval en omdat deze gaat sluiten, wordt er blijkbaar niet meer in geïnvesteerd.

Op grond van het voorgaande zijn we uiteindelijk eerder vertrokken.

De consument verzoekt de commissie te bepalen dat de ondernemer de huur voor de niet-genoten reisdagen restitueert, te weten een bedrag van € 408,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument past ons inziens beter op een groter campingpark met meer vermaak. Hij heeft een verkeerde keuze gemaakt bij het boeken van de vakantie. Volgens ons staat onze prijs/kwaliteit in verhouding tot hetgeen door ons is aangeboden. Wat ons stoort, is dat de consument zaken aandikt en onjuistheden suggereert. Dit omdat hij een deel van de door hem betaald reissom niet terugkrijgt.

Onze kampeerbezetting is afgelopen zomer wegens het geweldige zomerweer perfect geweest. Echter, gedurende het verblijf van de consument viel de kampeerbezetting enigszins tegen. We stonden op dat moment niet vol. Ons park biedt basisvoorzieningen, oftewel weinig extra’s.

Ons park verhuist in 2021 van de huidige locatie naar een nieuwe locatie. De gronden waarop het park onderneemt, zijn eigendom van Natuurmonumenten en zullen na verhuizing terugvloeien in natuurreservaat De Kampina.

Onze jaarplaatsen (helemaal achter op het park) worden gefaseerd gesaneerd. Een proces dat loopt van 2017 tot 2021 en dat wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten. Op foto’s is rood/wit lint te zien. Volgens de consument gaat het om vervallen velden met rommel. Het zijn echter de contouren van een aangeplante heidevlakte. Wij trachten ons bedrijf in optimale conditie te houden tot aan de verhuizing. Wij realiseren ons echter terdege dat het park op enkele punten gedateerd is. In de basis is het echter schoon en opgeruimd.

Buiten openingstijden van de receptie zijn er overigens altijd medewerkers op het bedrijf aanwezig. Vijf van hen wonen op en rondom het park.

Ons park heeft geen eigen zwembad. Onze gasten kunnen kosteloos gebruik maken van [naam zwembad]. Vanaf ons park is dat zwembad via een bospad bereikbaar (af te leggen afstand 750 meter). Via de officiële weg bedraagt de afstand 1200 meter.

Ter zitting heeft de ondernemer nog het volgende aangevoerd, kort weergegeven.

Bij aankomst hebben wij standplaats 54 toegewezen. In overleg met ons heeft de consument gekozen voor een andere standplaats (nummer 22). De consument kwam bij ons met de klacht dat hij de camping te stil vond. Het gaf hem een ‘unheimisch’ gevoel. Verder werd geklaagd dat er niet continu personeel op het park aanwezig zou zijn. Het klopt overigens dat het wat rustiger was dan anders in de periode dat de consument bij ons verbleef. Veel toeristische gasten bleven weg in verband met de extreem hoge temperatuur.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft zich beklaagd over een groot aantal aspecten, waarbij in zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat er volgens hem – gelet op de naderende verhuizing – sprake is van een soort van sterfhuisconstructie. In verband met die verhuizing wordt er naar de mening van de consument niet meer geïnvesteerd in het park. Daar komt bij dat het tijdens zijn verblijf enorm rustig was op het park, wat geen goed gevoel gaf.

De ondernemer heeft aangegeven dat er inderdaad een verhuizing van het park aanstaande is, maar dat er alles aan wordt gedaan om het park in optimale conditie te houden. Wel daarbij de opmerking dat het park basisvoorzieningen biedt.

De commissie is van oordeel dat de consument zijn klachten ten aanzien van het terrein en het sanitair onvoldoende heeft onderbouwd. Weliswaar heeft hij een aantal foto’s van het park en één foto van het sanitair overgelegd, maar die bieden te weinig aanknopingspunten om tot een gegrondverklaring van die klachten te komen.

De ondernemer heeft overigens erkend dat het ten tijde van het verblijf van de consument rustiger was dan anders in die periode. De reden hiervoor, te weten de extreem hoge temperatuur, komt de commissie plausibel voor. Wat hier verder ook van zij, een mindere kampeerbezetting kan niet aan de ondernemer worden tegengeworpen.

In aanvulling op wat de ondernemer in zijn verweerschrift heeft gesteld over de 24-uurs personeelsbezetting op het park, heeft de ondernemer ter zitting benadrukt dat er buiten openingstijden van de receptie altijd medewerkers op het bedrijf aanwezig zijn. De commissie ziet geen aanleiding daaraan te twijfelen.
   
Gelet op het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit
mr. H.A. van Gameren, voorzitter,
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en P.W.M. Meijkamp, leden, op 12 december 2018.