Capaciteitstarief is een ministeriele regeling afwijking hiervan is niet toegestaan door ondernemer

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 27537

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft invoering van het capaciteitstarief voor elektriciteit.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De invoering van capaciteitstarief veroorzaakt voor mij een absurde kostenverhoging, namelijk van € 229,– naar € 833,– per jaar. Dit kan voorkomen worden door € 59,50 te betalen, waarna mijn aansluiting van 3×35 A teruggebracht wordt naar tot 3×25 A. De aansluiting van 3×35 A heb ik pas sinds 1 december 2007 en ik heb dit gedaan in verband met de toekomstige aanschaf van de waterpomp. Ik heb de ondernemer voorgesteld mijn aansluiting alleen op papier te wijzigen in 25 A en pas het hogere tarief te betalen als mijn gebruik toeneemt. De coulanceregeling is niet duidelijk. Hoewel ten tijde van de verzwaring van mijn aansluiting het capaciteitstarief nog niet bestond, ga ik er vanuit dat de ondernemer toen al op de hoogte was van de invoering van het capaciteitstarief.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt nog eens toegelicht. Hij wil dat nieuwe tarief pas gaan betalen als hij die waterpomp gaat gebruiken. Immers daarvoor heeft hij die nieuwe aansluiting van 3×35 A genomen. De kosten hiervoor bedroegen € 814,50. Hij is een en ander vrijwillig aangegaan.   De consument verlangt de huidige situatie te handhaven zonder kostenverhoging van € 200,– exclusief BTW naar € 700,– exclusief BTW per jaar tot het moment dat zijn gebruik zo hoog is dat dit niet meer past bij een aansluiting van 25 A.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het capaciteitstarief is per 1 januari 2009 ingevoerd. Het betreft een ministeriële regeling, waarvoor in juli 2008 het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is aangenomen. Op 15 december 2008 heeft de [naam organisatie die netbeheerders controleert] goedkeuring gegeven aan het capaciteitstarief. Door de invoering van het capaciteitstarief wordt de vergoeding voor het verrichten van transportdiensten namelijk niet afhankelijk gesteld van het verbruik, maar van de capaciteit (doorlaatwaarde) van de aansluiting. Tot uiterlijk eind 2009 geldt een coulanceregeling waarmee de consument tegen gereduceerd tarief een verlichting van de aansluiting kan aanvragen. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt dan met terugwerkende kracht met de consument verrekend. Voor de tarieven van het opnieuw verzwaren van de aansluiting verwijzen wij naar onze website. Er is een voorstel tot wijziging van de E-wet door de Tweede Kamer ingediend ten behoeve van een tegemoetkoming over 2009 en 2010 in verband met de nadelige gevolgen voor een beperkt aantal afnemers door invoering van het capaciteitsafhankelijke transporttarief. Dit voorstel voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor afnemers met een zwaardere aansluiting en een relatief laag verbruik. Deze regeling zou ook op de consument van toepassing kunnen zijn. Wij dienen ons aan de wet te houden. Tevens zijn wij bereid de coulanceregeling te verlengen tot twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ten tijde van de aansluiting wisten wij nog niet van de invoering van het capaciteitstarief. De Eerste Kamer is inmiddels met dat tarief ook akkoord gegaan. Bovendien is de coulanceregeling tot 1 juli 2010 verlengd. De consument komt daarvoor ook in aanmerking. In het kader van die regeling krijgt de consument, wanneer hij de aansluiting weer terugbrengt van 3×35 A naar 3×25 A, het verschil terug tussen de tarieven van de beide aansluitingen en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 tegen betaling van € 59,50 inclusief btw.   De klacht dient ongegrond verklaard te worden met vaststelling dat de kosten van behandeling van dit geschil voor rekening van de consument dienen te komen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het capaciteitstarief is na wetswijziging gebaseerd op een ministeriële regeling. Afwijking van dit wettelijk tarief naar boven of naar beneden is aan de ondernemer niet toegestaan.   Alleen in bijzondere gevallen is er in een procedure als de onderhavige blijkens artikel 22 van het reglement van de commissie ruimte voor toekenning van ter zake van de behandeling van het geschil gemaakte kosten anders dan klachtengeld. Van een dergelijk geval is de commissie niet gebleken. De ondernemer heeft daartoe geen gronden aangevoerd, waardoor er sprake zou zijn van een bijzondere geval als bedoeld in artikel 22 van reglement van de commissie.    Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 21 januari 2010.