Cliënt is de afnemer van de diensten van de advocaat. Dat de rechtsbijstand de advocaat voor zijn werkzaamheden betaald en formeel de opdracht aan de advocaat heeft verstrekt doet daar niet aan af.

  • Home >>
  • Advocatuur >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Advocatuur    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 88152

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De advocaat heeft de cliënt bijgestaan in de procedures met betrekking tot de koop en verkoop van de woning aan [straatnaam] te [plaatsnaam].

Bij het vragenformulier van 6 augustus 2014 heeft de cliënt een geschil aanhangig gemaakt tegen de advocaat. De cliënt vordert een schadevergoeding ten bedrage van € 7.500,–. Namens de Geschillen-commissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie) is de advocaat verzocht schriftelijk verweer te voeren tegen de vordering van de cliënt. Hierop heeft de advocaat zich primair op het standpunt gesteld dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn vordering.

Standpunt van de cliënt ten aanzien van zijn ontvankelijkheid

De cliënt stelt dat de opdracht aan [naam advocaat] door de cliënt en [naam rechtsbijstand] is gegeven.

Standpunt van de advocaat ten aanzien van de ontvankelijkheid van de cliënt

Het standpunt van de advocaat luidt in hoofdzaak als volgt. Tussen de advocaat en de cliënt is geen (schriftelijke) afspraak dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. De zaak is rechtstreeks door de verzekeraar van de cliënt aan de advocaat uitbesteed. Er is geen opdrachtbevestiging op schrift gesteld, waarmee kortom ook geen afspraken zijn gemaakt met de cliënt over de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
Voorts heeft de cliënt zijn klachten jegens [naam advocaat] tevens voorgelegd aan de deken.
De bewindvoerder heeft tijdens de schuldsaneringsregeling nadrukkelijk laten weten afstand te doen van de vordering c.q. de aansprakelijkstelling. De schuldsanering is – voor zover bekend – geëindigd met een schone lei. Het staat de cliënt dan niet vrij om dan alsnog een vordering in te dienen voor het verkrijgen van een schadevergoeding.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het kantoor van de advocaat is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Ook op de website van het kantoor van de advocaat wordt dit expliciet aangegeven.
De commissie dient ter bepaling van de ontvankelijkheid van de klacht na te gaan of de cliënt in deze voldoet aan de definitie van cliënt.

Ingevolge artikel 1 van het reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het reglement) wordt in het reglement onder cliënt verstaan: de afnemer van de diensten van een advocaat.
Naar het oordeel van de commissie is de cliënt in deze onmiskenbaar afnemer van de diensten van de advocaat.
Dat [naam rechtsbijstand] de advocaat voor zijn werkzaamheden betaald en formeel de opdracht aan de advocaat heeft verstrekt doet daar niet aan af.

Of en in hoeverre er ook een klacht van de cliënt bij de Deken aanhangig is, kan de ontvankelijkheid in deze niet raken. Immers, het betreffen twee gescheiden trajecten die in beginsel gelijktijdig kunnen worden bewandeld.

Dat er door of namens de cliënt op enigerlei wijze afstand zou zijn gedaan voor het indienen van de on-derhavige klacht is de commissie voorshands ook niet gebleken.
Uit de in dit verband nog als productie 2 door de advocaat overgelegde e-mail van de bewindvoerder blijkt slechts dat er overleg is gevoerd met [naam advocaat] en dat de betreffende zaak niet wordt door-gezet.

De cliënt is dan ook ontvankelijk in zijn klacht zodat de zaak thans inhoudelijk (verder) kan worden behandeld door de commissie.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

– verklaart de cliënt ontvankelijk in zijn klacht;

– houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Advocatuur op 19 december 2014.