Commissie bevoegd; algemene voorwaarden gelden als aanbod van overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 22029/27787

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat erover dat een verkoper een of meerdere zaken aan de consument heeft verkocht op het platform van de ondernemer. De consument is daarbij de ‘Gelijk Oversteken’-service overeengekomen. Hierbij wordt het geld uitbetaald, nadat het door de verkoper verzonden pakket bij de koper is aangekomen. De consument klaagt dat de verkoper is uitbetaald op basis van de bevestiging dat de vervoerder een pakket heeft afgeleverd, maar de consument heeft maar een deel van de gekochte zending ontvangen. De ondernemer geeft aan dat hij geen partij is bij de overeenkomst tussen de consument en de verkoper. De commissie oordeelt dat er wel een overeenkomst is ontstaan. Voor zover de ondernemer zijn algemene voorwaarden tegenover de consument inroept, bevestigt hij ook dat er sprake is van een tussen partijen gesloten overeenkomst. De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ziet dus in ieder geval op het gebruik van de website van de ondernemer. Voor de consument was door de handleiding op de website van de ondernemer niet voldoende duidelijk dat de overeenkomst niet werd gesloten met de ondernemer. De commissie verklaart zich bevoegd om het geschil te behandelen.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de Geschillencommissie Thuiswinkel (hierna: de commissie) de klacht inhoudelijk kan behandelen.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 3 september 2020 te Den Haag.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 31 december 2019 tot stand gekomen koopovereenkomst waarbij de verkoper zich heeft verbonden om een of meer zaken bij de consument af te (doen) leveren tegen een te betalen prijs van € 412,32. Daarbij is de consument ook de ‘Gelijk Oversteken’-service overeengekomen, waarbij het door de koper betaalde geld pas aan de verkoper wordt uitgekeerd nadat het door de verkoper verzonden pakket bij de koper is aangekomen.

De consument heeft de klacht op of omstreeks 6 januari 2020 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het hier relevante standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer prijst en biedt op haar website de ‘Gelijk Oversteken’-service aan, maar de daarmee gesuggereerde zekerheid blijkt niet waar te zijn. De verkoper is uitbetaald op basis van de bevestiging dat [vervoerder] een pakket heeft afgeleverd, maar de consument heeft slechts een deel van de gekochte zending ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Het hier relevante standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht over de functionaliteiten van ‘Gelijk Oversteken’ hoort niet thuis bij de ondernemer omdat deze geen partij is bij de overeenkomst van de consument met de verkoper/adverteerder. De ondernemer biedt als neutrale tussenpersoon een platform aan gebruikers, die vervolgens zelf onderling afspreken hoe zij met elkaar willen handelen en betalen. Zoals ook in de voorwaarden van de ondernemer staat, is de ondernemer geen partij bij de transacties die de gebruikers onderling aangaan.

De ondernemer is ook niet de aanbieder van de ‘Gelijk Oversteken’-dienst. Deze dienst is ontwikkeld en wordt aangeboden door het in financiële dienstverlening gespecialiseerde bedrijf [naam bedrijf] dat handelt onder de naam Online Betaalplatform (hierna: OBP). Bij de aanprijzing van ‘Gelijk Oversteken’ worden geen onjuiste verwachtingen gewekt over de zekerheid die de dienst aan gebruikers biedt.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt voor zover hier relevant het volgende.

De kwestie of de commissie de klacht inhoudelijk kan behandelen, spitst zich toe op de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen in de zin van artikel 3 van haar Reglement. Dat artikel bepaalt immers:
“De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten van verkoop op afstand met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken (…).”

Voor zover sprake is van een koopovereenkomst is de ondernemer daarbij geen partij. De consument heeft de koop blijkens de stukken met een heer [naam verkoper] gesloten. Dat de consument de koopovereenkomst door gebruik van de website van de ondernemer heeft gesloten, maakt nog niet dat (ook) de ondernemer geldt als verkoper bij de koop.
Ook op grond van de door de ondernemer ingeroepen “Algemene Gebruiksvoorwaarden (…) II Regels voor het plaatsen van advertenties” wist de consument althans had de consument moeten weten, dat hij de koop niet met de ondernemer sloot. Die onbetwist toepasselijke voorwaarden van de ondernemer bepalen in artikel 1 namelijk duidelijk:
“[Naam ondernemer] is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. [Naam ondernemer] is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. (…).”

Het voorgaande laat onverlet dat tussen partijen een andere overeenkomst in de zin van artikel 3 Reglement tot stand kan zijn gekomen. Voor zover de ondernemer zich tegenover de consument beroept op haar eigen gebruiksvoorwaarden, gaat zij ook zelf uit van een tussen partijen gesloten overeenkomst. Die gebruiksvoorwaarden bevatten immers voor de ondernemer opgestelde (standaard)bedingen, zijn bedoeld om in haar te sluiten overeenkomsten te worden opgenomen en kwalificeren als algemene voorwaarden. Voor zover de ondernemer tegenover de consument haar algemene voorwaarden inroept, veronderstelt de ondernemer ook zelf dat sprake is van een tussen partijen gesloten overeenkomst waarvoor de consument de gelding van haar algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Dat hier sprake is van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst in de zin van artikel 3 Reglement volgt ook uit die algemene voorwaarden van de ondernemer zelf. Het in de “Algemene Gebruiksvoorwaarden (…) I Algemene bepalingen” opgenomen artikel 1 bepaalt:
“Deze gebruiksvoorwaarden (…) zijn (…) van toepassing op ieder gebruik van de website van [naam ondernemer], op alle diensten die door [naam ondernemer] worden aangeboden en op alle overeenkomsten die [naam ondernemer] aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. (…).”
De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ziet dus in ieder geval op het gebruik van de website van de ondernemer.

Voor de kwestie of hun overeenkomst tevens de ‘Gelijk Oversteken’-dienst omvat, oordeelt de commissie hier met name relevant wat de ondernemer daarover zelf op haar website heeft vermeld. De ondernemer stelt terecht dat deze dienst wel op haar website wordt aangeboden, maar dat daarbij dan ook de OBP en de door OBP gehanteerde algemene voorwaarden worden vermeld. De commissie kan er evenwel niet aan voorbij zien dat de ondernemer op haar website ook nadrukkelijk vermeldt:
“Hoe werkt Gelijk Oversteken?
Je kunt na jouw verkoop op [naam ondernemer] kiezen voor de extra dienst Gelijk Oversteken. Je maakt hiervoor gebruik van een Betaalverzoek, via deze betaalmethode betaal je met iDEAL het aankoopbedrag direct! Het Online Betaalplatform houdt vervolgens het geld voor je vast totdat je pakket is geleverd. De status van je betaling kun je op ieder moment bekijken in het Transactieoverzicht. Meer zekerheid, voor koper én verkoper!

Hoe werkt het?
1. Stuur via Mijn Berichten een verzoek voor Gelijk Oversteken naar de koper.
2. Hiervoor klik je op de button Kies Gelijk Oversteken.
3. Voer de gevraagde gegevens in en klik op Betaalverzoek versturen.
4. Jouw koper ontvangt dit verzoek direct in Mijn Berichten.
5. Zodra je het pakket verzendt, deel je de Track & Trace code met koper in Mijn Berichten.
6. Heeft de koper je pakket ontvangen? Via Mijn Berichten kan de koper dit bevestigen.
7. Hierna ontvang jij uiterlijk de volgende werkdag om 18.00 uur het geld op je rekening!

Zijn er kosten aan verbonden?
Je betaalt € 0,40 aan servicekosten voor de iDEAL betaling en een bijdrage van 3% over het overeengekomen aankoopbedrag.

Hoe gaat het verder?
Je kunt Gelijk Oversteken gebruiken met iedere pakketdienst. Bewaar je verzendbewijs goed. Zo kun je altijd aantonen dat je het pakket hebt verstuurd.
Pakket niet ontvangen? Meld dit dan binnen zeven dagen bij het Online Betaalplatform via Mijn Berichten.
Geen melding dat het pakket is ontvangen? Wees gerust, na zeven dagen gaan we hier vanuit. Als verkoper ontvang je uiterlijk de volgende werkdag om 18.00 uur het aankoopbedrag op je rekening.
Wil je de status van je ontvangen betaling bekijken? Bekijk dan het Transactieoverzicht op het Online Betaalplatform. Doe je dit voor de eerste keer? Maak dan een account aan zodat je de volgende keer gemakkelijk je transacties kunt bekijken!
Wil je een Betaalverzoek versturen zonder Gelijk Oversteken? Geen probleem, ook dat kan! (…).”

Verder vermeldt de ondernemer op haar website bijvoorbeeld:
“Veilig handelen op [naam ondernemer]”
Bij [naam ondernemer] willen we graag dat je succesvol, plezierig en veilig kunt handelen. (…) Oplichting wordt door [naam ondernemer] met alle mogelijke inzet bestreden. Bijvoorbeeld met veilige betaal- en verzend- en contactmogelijkheden. (…) Op basis van onze ervaring en samen met de Politie hebben we vijf simpele stappen voor je geschreven om veilig te handelen.
(…)
5. Maak samen duidelijke afspraken over levering. (…)
Kies een plek en tijdstip waar je je beide prettig bij voelt. Gebruik Gelijk Oversteken Service aangeboden door Online Betaalplatform op [naam ondernemer] als je het product wilt verzenden: de verkoper krijgt zijn geld als het pakket door de koper is ontvangen.”
Hoewel de ondernemer ook in deze uitlatingen de OBP als uitvoerder van de dienst noemt, heeft een consument zoals deze reeds uit deze vermeldingen – bezien in hun onderling verband en samenhang – redelijkerwijs mogen opmaken dat zijn met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tevens de op de website van de ondernemer aangeboden en aangeprezen ‘Gelijk Oversteken’-dienst omvat. Voor zover de ondernemer dat niet mocht hebben gewild of beoogd, was dat bij de totstandkoming van de overeenkomst in ieder geval voor de consument niet voldoende kenbaar.

Reeds op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat zij bevoegd is om het geschil te behandelen. Omdat met name de ondernemer zich over de door de commissie aan haar website ontleende vermeldingen (nog) niet heeft kunnen uitlaten, draagt deze conclusie nu nog een voorlopig karakter en zullen partijen zich daarover in de hoofdzaak desgewenst nog nader kunnen uitlaten. De commissie zal zich nu bevoegd verklaren om het geschil (door) te behandelen.

Overige geschilpunten en de eventuele (on)gegrondheid van de klacht overstijgen het karakter van deze voorbeslissing. De commissie zal daarom iedere verdere beslissing aanhouden en beslist nu als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart zich nu bevoegd om het geschil (door) te behandelen.

De commissie houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mrs. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, S.L.R. van Nuijs en P. Rijpstra, leden, op 3 september 2020.