Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

  • Home >>
  • Ziekenhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen / Bevoegdheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 113282/132367

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de uitvoering van een behandelingsovereenkomst. Het moeten maken van een afspraak voor bloedafname is een gevolg van de behandelingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt daarom is de Commissie bevoegd. Via de vaste telefoon was en is het maken van een afspraak voor bloedafname mogelijk. De cliënt heeft niet aangetoond of onderbouwd dat hij door enig handelen of nalaten van de zorgaanbieder een afspraak voor bloedafname heeft gemist. Klacht ongegrond.

De uitspraak

in het geschil tussen

[Naam] wonende te [woonplaats]

(hierna te noemen: de cliënt)

en

Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, gevestigd te Nieuwegein

(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar haar bevoegd verklaring van

6 december 2021, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

Bij deze beslissing heeft de commissie zich bevoegd verklaard te oordelen over de klacht met betrekking tot de bloedafname.

De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2022 te Utrecht.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder.

Het geschil betreft de wijze waarop de cliënt zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt probeerde op 30 april 2021 via de website van de zorgaanbieder een afspraak te maken voor bloedafname, maar dit is niet gelukt. Voor deze afspraak diende hij in het bezit te zijn van een mobiele telefoon waarop hij een code zou ontvangen. De cliënt klaagt over het feit dat hij niet met een vaste telefoon een afspraak kan maken voor een bloedafname.

Een mobiele telefoon kan worden gestolen of gehackt en is daarmee geen betrouwbare of veilige methode voor het zich aanmelden voor een bloedafname. Daarbij komt de volksgezondheid in gevaar door het gebruik van een mobiele telefoon; de kans op tumoren in het hoofd/halsgebied neemt toe.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder merkt op dat de klacht van de cliënt niet ziet op de uitvoering van een behandelingsovereenkomst maar op het maken van een afspraak voor bloedafname. De zorgaanbieder is van mening dat de commissie onbevoegd is om een uitspraak te doen over de klacht. In een eerdere uitspraak van 11 oktober 2018 heeft de commissie zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een klacht van de cliënt betreffende het niet kunnen inzien van onderzoeksuitslagen zonder mobiele telefoon. Die klacht is vergelijkbaar met de onderhavige klacht.

Inhoudelijk stelt de zorgaanbieder dat ook met een vaste telefoon een afspraak kan worden gemaakt voor bloedafname. De cliënt heeft met regelmaat via zijn vaste telefoon dergelijke afspraken gemaakt. De klacht dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

De zorgaanbieder merkt nog op dat het ieders goed recht is om een klacht in te dienen. De cliënt heeft in een korte periode echter al 18 klachten ingediend tegen de zorgaanbieder die telkens niet ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. Dit klachtenpatroon legt een onevenredig beslag op tijd en kosten van zorgverleners. De zorgaanbieder heeft getracht met de cliënt een afspraak te maken over een efficiënte wijze waarop hij zijn onvrede kan uiten maar dat is niet gelukt.

Beoordeling van het geschil
De cliënt maakt bezwaar tegen de wijze waarop via de website van de zorgaanbieder een afspraak voor bloedafname dient te worden gemaakt; de cliënt stelt zich op het standpunt dat dat niet uitsluitend middels een mobiele telefoon mogelijk zou mogen zijn. De zorgaanbieder heeft gesteld dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de uitvoering van een behandelingsovereenkomst.

De commissie overweegt wat dit betreft als volgt.

De cliënt is patiënt in het ziekenhuis van de zorgaanbieder. Het moeten maken van een afspraak voor bloedafname is een gevolg van de behandelingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt. Het maken van een afspraak voor bloedafname doet de cliënt immers op verzoek en advies van de zorgaanbieder en heeft betrekking op de uitvoering van eerdergenoemde overeenkomst. De door de zorgaanbieder aangehaalde uitspraak zag op een klacht tegen het automatiseringssysteem van de zorgaanbieder en de outillage van het ziekenhuis. In die klacht heeft de commissie zich onbevoegd verklaard vanwege het ontbreken van een relatie met de tussen de cliënt en de zorgaanbieder gesloten behandelingsovereenkomst. In het onderhavige geschil is die relatie er zoals hiervoor is toegelicht wel. De commissie verklaart zich bevoegd de klacht van de cliënt inhoudelijk te beoordelen.

De stelling van de cliënt is door de zorgaanbieder gemotiveerd weersproken en toegelicht. Via de vaste telefoon was en is het maken van een afspraak voor bloedafname immer mogelijk. De cliënt heeft niet aangetoond of onderbouwd dat hij door enig handelen of nalaten van de zorgaanbieder een afspraak voor bloedafname heeft gemist. De commissie verklaart de klacht van de cliënt dan ook ongegrond.

De commissie geeft de cliënt in overweging om de door de zorgaanbieder aangereikte mogelijkheid om een patiëntencontactpersoon toegewezen te krijgen aan te nemen. Op die manier kan de cliënt zijn vragen en zorgen betreffende afspraken in het ziekenhuis bespreken. Het (lichtvaardig) indienen van klachten en het aanhangig maken van kostbare geschillen-en tuchtprocedures kan daarmee voorkomen worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de cliënt ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer dr. J.P. Snellen en de heer mr. P.O.H. Gevaerts, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. J.C. Quint, secretaris, op 18 oktober 2022.