Commissie is bevoegd, nu overeenkomst is gesloten met BOVAG ondernemer en niet met intermediair.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Bevoegdheid commissie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64627

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 augustus 2011 tot stand gekomen lesovereenkomst. Partijen verschillen met elkaar van mening omtrent de vraag wie daarbij als wederpartij van de consument heeft te gelden.   Standpunten van partijen   De consument neemt het standpunt in dat zij door online-boeking een lespakket heeft gekocht van de ondernemer. De ondernemer betwist de bevoegdheid van de commissie door aan te voeren dat de consument niet met hem heeft gecontracteerd, maar met [de organisatie] die het lespakket op internet te koop heeft aangeboden.   De beoordeling van de bevoegdheid   Tussen partijen staat vast dat de consument online een pakket heeft geboekt welk pakket tien motorrijlessen, online theorielessen, het theorie examen, AVB-examen en AVD-examen omvatte. Boeking vond plaats via de [de veilingsite].   [Naam veilingsite] is een organisatie die tot oogmerk heeft om door een bundeling van belangstellenden pakketkortingen te bedingen bij aanbieders van producten en diensten. Zij verstrekt daartoe vouchers, zogenaamde “[coupons]”, die kunnen worden ingeleverd bij de ondernemer die op die coupon staat vermeld. Die ondernemer zal dan tegen inlevering van de voucher de overeengekomen diensten of producten leveren.   De commissie is, anders dan de ondernemer, van oordeel dat een consument bij boeking via [de veilingsite] ter zake de op de “[coupon]” toegezegde prestatie geen overeenkomst aangaat met die organisatie, maar met de ondernemer die zijn of haar diensten via [de veilingsite] aanbiedt. [Naam organisatie] is niet meer dan een intermediair tussen consument en ondernemer.   In elk geval zal op het moment van aanvaarding van de betaling door inlevering van de “[coupon]” een overeenkomst tot stand komen tussen de bezitter van de “[coupon]” en de ondernemer die de daarop vermelde zaken of diensten aanbiedt. Het is immers de consument die op grond van de “[coupon]” aanspraak kan maken op die diensten en de ondernemer is ook verplicht om die diensten aan de consument aan te bieden.   In deze zaak is de ondernemer na overhandiging van de “[coupon]” de daarop vermelde diensten gaan leveren aan de consument, zodat voldoende vast staat dat hij de “[coupon]” heeft aanvaard als betaling voor die diensten. Wanneer dan vervolgens een geschil ontstaat tussen de consument en de ondernemer over de wijze waarop deze zijn diensten heeft verricht, heeft de uitvoerend ondernemer daarbij te gelden als de wederpartij van de consument en niet [de veiling-organisatie]. Op die overeenkomst zijn de gebruikelijke door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval zijn dat de BOVAG-voorwaarden, die een beding bevatten op grond waarvan de commissie bevoegd is geschillen tussen consument en ondernemer te beoordelen. Daarom dient de bevoegdheidsvraag als volgt te worden beantwoord.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen, op 3 juli 2012.