Commissie is onbevoegd omdat er andere voorwaarden van toepassing zijn

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Koude, Klimaat en Grootkeuken    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Niet bevoegd   Referentiecode: 121469

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Op de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt niet verwezen naar de NVKL voorwaarden, maar is een arbitrageclausule opgenomen. Dat de ondernemer lid is van de NKVL maakt de commissie niet bevoegd, nu de voorwaarden niet expliciet tussen partijen zijn overeengekomen. Dat de voorwaarden niet ter hand zijn gesteld en dus vernietigbaar zijn maakt de commissie ook niet bevoegd, want de voorwaarden (waarin de bevoegdheid van de commissie is vastgelegd) zijn niet tussen partijen overeengekomen.

Volledige uitspraak

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt dat zij het bedrijf een opdracht heeft gegeven zoals omschreven in de opdrachtbevestiging van 8 december 2015. Het bedrijf is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze opdracht, waardoor de ondernemer schade heeft geleden. De commissie is bevoegd het onderhavige geschil te behandelen. Het bedrijf is lid van de NVKL. De [naam van het bedrijf] Exportcondities zijn niet voor ondertekening van de opdracht door de ondernemer ontvangen.

Standpunt van het bedrijf
Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Het bedrijf voert aan dat op de met de ondernemer gesloten overeenkomst de [naam van het bedrijf] Exportcondities van toepassing zijn en dat het bedrijf geen lid is (geweest) van de NVLG.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie begrijpt het verweer van het bedrijf aldus dat het bedrijf zich met verwijzing naar de volgens haar van toepassing zijnde [naam van het bedrijf] Exportcondities op het standpunt stelt dat de commissie niet bevoegd is dit geschil te behandelen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
In de offerte 15184-3 d.d. 23 november 2015 wordt op bladzijde 12 vermeld dat de [naam van het bedrijf] Exportcondities van toepassing zijn. In de opdrachtbevestiging wordt geen expliciete melding gemaakt van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, maar wordt verwezen naar de offerte 15183-3 d.d. 23 november 2015 van [naam van het bedrijf]. Nu niet anders is gebleken of gesteld, gaat de commissie uit van een verschrijving met betrekking tot het nummer van de offerte en dat in de opdrachtbevestiging wordt verwezen naar de hiervoor genoemde offerte van 23 november 2015. Op bladzijde 12 van deze offerte worden de [naam van het bedrijf] Exportcondities van toepassing verklaard en wordt vermeld dat deze zijn bijgesloten. Dit laatste is door de ondernemer niet (gemotiveerd) weersproken.

Nu aangenomen moet worden dat in de opdrachtbevestiging verwezen wordt naar de offerte van 23 november 2015 en dat dus op dit punt in de opdrachtbevestiging niet wordt afgeweken van de offerte, dient naar het oordeel van de commissie geconcludeerd te worden dat de [naam van het bedrijf] Exportcondities van toepassing zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst. In artikel 15 van de [naam van het bedrijf] Exportcondities is, kort gezegd, een arbitrageclausule opgenomen, die met zich meebrengt dat de commissie zich onbevoegd dient te verklaren dit geschil te behandelen.

Op grond van het enkele lidmaatschap van [naam van het bedrijf] van de NVKL kan naar het oordeel van de commissie niet geconcludeerd worden dat de NVKL-voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden moet immers tussen partijen overeengekomen worden, dan wel op grond van bijvoorbeeld een langdurige relatie tussen partijen geacht worden te zijn overeengekomen. Dat hiervan sprake is, is gesteld noch gebleken.

Hoewel partijen zich hierover niet hebben uitgelaten, heeft de commissie ambtshalve vastgesteld dat de offerte – maar voor zover bekend niet de opdrachtbevestiging – door het bedrijf aan de ondernemer is toegestuurd op briefpapier waarop aan de onderzijde verwezen wordt naar de toepasselijkheid van de NVKL-voorwaarden. Nu in de offerte expliciet andere algemene voorwaarden – de [naam van het bedrijf] Exportcondities – van toepassing zijn verklaard, is de enkele verwijzing op het briefpapier naar het oordeel van de commissie onvoldoende om de NVKL-voorwaarden (ook) van toepassing te achten.

Op grond van het vorenstaande concludeert de commissie dat de [naam van het bedrijf] Exportcondities van toepassing zijn op de tussen de ondernemer en het bedrijf gesloten opdracht. De bevoegdheid van de commissie kan in dit geschil niet gebaseerd zijn op toepasselijke de NVKL-voorwaarden en/of het lidmaatschap van het bedrijf van de NVKL.

Vernietigbaarheid toepasselijke algemene voorwaarden
De ondernemer stelt, kort gezegd, dat de [naam van het bedrijf] Exportcondities vernietigbaar zijn, omdat deze niet voor de ondertekening van de overeenkomst aan haar ter hand zijn gesteld.

De commissie verwijst in de eerste plaats naar de offerte van 23 november 2015, waarin staat dat de [naam van het bedrijf] Exportcondities als bijlage bij deze offerte zijn gevoegd. Gesteld noch gebleken is dat de ondernemer na ontvangst van de offerte en voor het ondertekenen van de overeenkomst aan het bedrijf heeft gemeld deze niet te hebben ontvangen.

Voor het overige is de commissie van oordeel dat de vraag of de [naam van het bedrijf] Exportcondities vernietigbaar zijn, omdat deze niet aan de ondernemer ter hand zijn gesteld zoals door de ondernemer gesteld, onbeantwoord kan blijven.

Indien aangenomen zou moeten worden dat de [naam van het bedrijf] Exportcondities niet aan de ondernemer ter hand zijn gesteld, terwijl dit wel had gemoeten en de [naam van het bedrijf] Exportcondities om die reden vernietigbaar zouden zijn, dan betekent dat immers nog niet dat de commissie bevoegd is het geschil te behandelen. Dat is namelijk niet tussen partijen afgesproken zoals hiervoor al overwogen. De gewone rechter lijkt in deze situatie bevoegd te zijn.

Indien het beroep van de ondernemer op de vernietigbaarheid van de [naam van het bedrijf] Exportcondities om welke reden dan ook niet slaagt, dan geldt de arbitrageclausule zoals opgenomen in artikel 15 van de [naam van het bedrijf] Exportcondities en is de commissie (ook) niet bevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken, bestaande uit mr. A.G.M. Zander , voorzitter, de heer J. Kraak en de heer A.C. Doeser, leden, op 8 mei 2019.