Commissie niet bevoegd om toestelkredietovereenkomst te beoordelen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 232441/2361740

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een toestelkredietovereenkomst tussen consument en ondernemer. De consument heeft echter het toestel aangeschaft bij een derde partij. Het apparaat van de consument vertoonde mankementen, waarnaar consument het apparaat ter reparatie heeft verzonden naar de derde partij. Tijdens de verzending is het apparaat vermist geraakt. Echter blijft de consument de abonnementskosten voor het apparaat betalen aan de ondernemer. De ondernemer stelt dat hij geen partij is in deze kwestie. De Commissie heeft de taak geschillen te beoordelen zover de geschillen betrekking hebben op door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Onder die taak valt niet het oordelen over abonnementskosten zoals hier. Nu de commissie vast heeft gesteld dat het onderwerp buiten het werkterrein valt, verklaard de commissie zichzelf onbevoegd om te oordelen in dit geschil.

De uitspraak

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 21 september 2022 zijn tweejarig contract bij de ondernemer via [derde] verlengd met een eenzelfde termijn. Het via [derde] geleverde toestel vertoont echter mankementen en op verzoek van [derde] heeft de consument op 20 februari 2023 het toestel naar hen ter reparatie verzonden. Het toestel is zoek geraakt bij [postbedrijf] die geen enkele verantwoording hiervoor neemt. De andere partijen, de ondernemer en [derde] doen dat evenmin. Alle weigeren (adequaat) te reageren.

De consument betaalt al acht maanden maandelijks € 54,47 voor niets. Het toestel was eerst niet goed en is thans weg. De consument heeft dit toestel niet meer in zijn bezit.

De consument wil dat de ondernemer of bemiddelt met zijn partner [derde] of dat hij alleen de abonnementskosten voor het gebruik alléén (en niet meer voor het toestel) betaalt.

In zijn latere reactie heeft de consument op het verweer van de ondernemer te kennen gegeven dat hij zich niet in dat verweer kan vinden.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een bestelling geplaatst voor een nieuw telefoontoestel via [derde]. De betalingen voor de bijbehorende toestellening verlopen via de ondernemer, maar de garantie op het telefoontoestel verloopt via de verkopende partij, [derde].

De ondernemer is daarom geen partij in deze kwestie en verzoekt de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op de formulering van de klacht en de bijgevoegde stukken gaat de commissie ervan uit dat de consument hiermee heeft beoogd de door hem gesloten toestelkredietovereenkomst aan de orde te stellen. De consument wil aanpassing van die overeenkomst, omdat het toestel dat hij ter post heeft verzonden vermist is geraakt.

Dit valt, gelet op artikel 3, lid 1 van het Reglement van de commissie (hierna: Reglement) echter buiten het bereik van de taakomschrijving van de commissie. Op grond van artikel 3 Reglement heeft de commissie tot taak geschillen tussen een consument en ondernemer te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Onder die taak valt niet het oordelen over een toestelkredietovereenkomst zoals hier.

De commissie is niet bevoegd het geschil te behandelen, als de commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van deze commissie. Dit is hier dus aan de orde. Overigens lijkt uit de stukken te volgen dat de consument de toestelkredietovereenkomst heeft gesloten met een andere partij dan de ondernemer, [naam ondernemer]. In deze overeenkomst is ook informatie opgenomen over de klachtenbehandeling.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen. De commissie kan dan ook niet ingaan op de door de consument opgeworpen klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer N.A. Dammers, mevrouw mr. drs. S. Meinhardt, leden, op 12 januari 2024.