Commissie niet bevoegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: Niet bevoegd   Referentiecode: 95216/153122

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument wil een beroep doen op de fabrieksgarantie voor een gebrek aan de auto. In het reglement van de Geschillencommissie Voertuigen staat dat de commissie niet bevoegd is een geschil te behandelen indien het een geschil betreft met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw voertuig en door de consument wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van het voertuig afgegeven garantie. Dat is hier het geval, dus de commissie is niet bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Onderwerp van het geschil tussen partijen betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer al dan niet gehouden is de schade aan het dak van de auto van de consument kosteloos te repareren.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik kocht dit voertuig bij [ondernemer] te [stad]. Dit bedrijf is opgehouden te bestaan als dealer. Voor wat betreft de garantie op een ontstaan gebrek aan het dak van mijn auto, welk gebrek is ontstaan binnen de garantietermijn van de fabrieksgarantie, verwees men mij naar een officiële [merk] dealer. Dit werd de ondernemer. Deze nam de schade op en deed een voorstel de reparatie te willen verrichten voor € 469,–. Hierop heb ik aangegeven dat er gelet op de garantiebepalingen geen eigen bijdrage in welke vorm dan ook voor deze schade aan mij in rekening gebracht zou mogen worden.

De consument verlangt kosteloos herstel.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij zijn niet de juiste partij ofwel niet de leverende dealer in deze.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is gehouden ambtshalve te onderzoeken of zij bevoegd is een bindend advies uit te brengen ter zake van een geschil tussen partijen. De commissie is niet bevoegd een geschil te behandelen indien het een geschil betreft met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw
voertuig en door de consument wordt geageerd op basis van een door de fabrikant
of importeur van het voertuig afgegeven garantie, zo blijkt uit artikel 4 lid 2 van haar reglement. De commissie concludeert op basis van de door partijen overgelegde stukken dat het geschil tussen partijen een geschil betreft met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw
voertuig en door de consument wordt geageerd op basis van een door de fabrikant
of importeur van het voertuig afgegeven garantie.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer R. Vlasveld, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 22 maart 2022.