Commissie onbevoegd bij geschil over krassen in vloerdelen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: commissie onbevoegd    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 212375/225341

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De kwestie draaide om CanDo vinyl vloerdelen gekocht voor een kinderopvang, waarbij de klant beweerde dat ze niet krasbestendig waren zoals beloofd. De ondernemer betwistte dit en verwees naar bevindingen van een deskundige. De commissie oordeelde dat ze niet bevoegd was om het geschil te behandelen omdat het geen consumentenzaak betrof, aangezien de klant een bedrijfsmatige kinderopvang exploiteerde.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een koopovereenkomst van 9 september 2016 met betrekking tot CanDo vinyl
vloerdelen. De klacht houdt in dat de vloerdelen krasbestending zouden zijn en geschikt voor een
kinderopvang inrichting, terwijl deze niet krasbestendig blijken te zijn. De ondernemer stelt dat de
beschadigingen van de vloerdelen niet te wijten zijn aan de kwaliteit van het product maar aan het gebruik,
waarbij hij ook verwijst naar de bevindingen van de door de commissie benoemde deskundige  zoals opgenomen in diens rapport van 12 februari 2024.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de klachtomschrijving blijkt dat de vloerdelen bij aankoop bestemd waren voor een bedrijfsmatig
geëxploiteerde kinderopvang inrichting. Uit door de commissie geraadpleegde openbare bron blijkt dat de
indiener van de klacht daartoe ook ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

Dat betekent dat de koopovereenkomst met de ondernemer niet is aangegaan met een natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dus niet met een consument. Het reglement van
deze commissie bepaalt dat zij enkel geschillen tussen een consument en ondernemer kan beslechten,
zodat de commissie niet de bevoegdheid heeft dit geschil te behandelen.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.
Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. R.J. van
Boven, voorzitter, de heer mr. E.J. Schipper, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 27 maart 2024.