Commissie onbevoegd; niet de Consumenten Voorwaarden Verbouwingen COVO 2010 van toepassing.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Bevoegdheid/ontvankelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 77194

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een niet werkende fixscreen zonwering en de weigering van de ondernemer om deze kosteloos te repareren.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht van de consument op het volgende neer.   Een als meerwerk geleverde (fixscreen) zonwering van het in 2009 opgeleverde nieuwbouw appartement van de consument werkt niet meer. De ondernemer verwijst naar de GIW/Woonborg garantie voor elektrische installaties van twee jaar en wenst niet te herstellen onder de garantie. Volgens de consument is een garantietermijn van vijf jaar van toepassing. Voorts verwijst hij naar een garantieverklaring d.d. 16 september 2008 van de leverancier van de zonwering ten gunste van de begunstigde(n).   De consument wenst herstel, dan wel vervanging van de zonwering conform de garantieverklaring.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De leverancier van de zonwering heeft het probleem uiteindelijk opgelost. De consument heeft echter diverse kosten moeten maken voordat dit zover was. Hij wil dat de ondernemer deze kosten aan hem vergoedt.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft voorafgaand aan de zitting zijn standpunt niet aan de commissie kenbaar gemaakt.   Ter zitting heeft de ondernemer laten weten dat hij vernomen heeft dat het probleem inmiddels is opgelost.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat op de overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit niet de Consumenten Voorwaarden Verbouwingen COVO 2010 van toepassing zijn verklaard, welke voorzien in geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Verbouwingen maar de Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten 1999. In deze toepasselijke voorwaarden wordt niet verwezen naar de Geschillencommissie Verbouwingen voor de behandeling van geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.   Gezien het voorgaande acht de commissie zich niet bevoegd om het onderhavige geschil te behandelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist op 11 september 2013 door de Geschillencommissie Verbouwingen.