Commissie treed niet in beleidsvrijheid ondernemer inzake bundeltegoeden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 37818

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het vervallen van een bundeltegoed.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument klaagt erover dat het vervallen van bundeltegoed niet duidelijk wordt gemaakt op de factuur. Verder acht de consument het bezwaarlijk dat eerst een nieuw (toegevoegd) bundeltegoed wordt verbruikt en daarna pas het oude tegoed. De consument stelt voor: a) een uitsplitsing van de post “Ongebruikt beltegoed” naar deelbedragen met vervaldatum en b) tijdens de factuurperiode het gebruik van “ongebruikt tegoed” voorrang te geven op “nieuw beltegoed”.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is van mening dat de stand van zaken met betrekking tot bundeltegoeden in overeenstemming is met de toepasselijke algemene voorwaarden. Bovendien berust deze stand van zaken op een bewuste beleidskeuze.   De ondernemer acht de klacht van de consument ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft de commissie van de ondernemer begrepen, dat de wijze van aanpak met betrekking tot ongebruikt beltegoed en nieuw beltegoed berust op een bewuste beleidskeuze op basis van kostenafwegingen. Op basis van vaste jurisprudentie (van de commissie) is de commissie ook thans van oordeel in beginsel niet in de beleidsvrijheid van de ondernemer te treden. Feiten of omstandigheden die in het onderhavige geval tot een ander oordeel zouden nopen zijn volgens de commissie noch gesteld noch gebleken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 1 november 2010.