Commissie verlangt onderzoek deskundige

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Tussenadvies    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: tussenadvies   Uitkomst: Aanvullend deskundigenonderzoek nodig   Referentiecode: 196237/201767

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie heeft via deze voorbeslissing besloten aanvullend onderzoek van een deskundige te verlangen. Uit het dossier kan de commissie namelijk niet opmaken of de zijligger van de zonwering bol is komen te staan, waardoor een ruit van het serredak uit de sponning is geraakt.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Groen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 17 april 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de overeenkomst tot levering en montage van een serre in september 2018.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Een ruit van het serredak is uit de sponning geraakt, waardoor deze ruim 3 cm doorbuigt. De consument wijt dit aan de constructie van het serredak en eist verzwaring van de constructie, vernieuwing van de betreffende glasplaat en het lekvrij maken van het dak.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De oorzaak van het defect ligt niet aan de constructie van de serre, maar aan het scheeflopen van de boven het serredak (door een andere leverancier geleverde en gemonteerde) bovendakse zonwering. De zijligger van de zonwering is bol gaan staan, waarschijnlijk door de wind die onder het doek is geslagen. Het doek van de zonwering is extreem groot en had in twee delen gemonteerd moeten worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer verwijst voor de juistheid van zijn verweer naar een in het geding gebrachte video waarin de werking van de bovendakse zonwering is te zien. Uit deze video noch uit de in het geding gebrachte foto’s kan de commissie evenwel duidelijk opmaken dat de zijligger van de zonwering bol is gaan staan waardoor een ruit van het serredak uit de sponning is geraakt. De commissie behoeft daarom nadere informatie van een bouwkundige over de oorzaak van het defect en de mogelijkheden van herstel.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie behoeft nadere informatie van een bouwkundige over de oorzaak van het uit de sponning raken van een ruit in het serredak, alsmede over de mogelijkheden van herstel.

De commissie bepaalt dat hiertoe een onderzoek zal worden ingesteld door een nader te bepalen deskundige, waarbij in het bijzonder de hiervoor geformuleerde vraagstelling aan de orde zal worden gesteld.

De deskundige zal schriftelijk rapport aan de commissie uitbrengen. Het rapport zal in afschrift aan partijen worden gezonden. Partijen worden in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken. Tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen geven (geeft) een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen, zal de commissie vervolgens op basis van de stukken bindend adviseren.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer B. van Swigchem, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 17 april 2023.