Commissie verlangt van ondernemer dat zijn vordering cijfermatig inzichtelijk wordt onderbouwd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Informatie / Prijs    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: tussenadvies   Uitkomst: Aanvullende informatie nodig   Referentiecode: 133516/140780

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Er is een geschil ontstaan tussen de verbruiker en het bedrijf over de opzegboete ter zake de levering van gas. Deze uitspraak betreft een tussenadvies. De commissie verlangt dat het bedrijf zijn vordering cijfermatig inzichtelijk onderbouwd. Dat is nu namelijk niet het geval. De commissie zal het geschil nadat de verlangde informatie is ingebracht en de andere partij daarop heeft kunnen reageren verder behandelen. Op 14 november 2022 heeft de commissie einduitspraak gedaan. De klacht is ten dele gegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie zakelijk (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 maart 2022 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De verbruiker/aangeslotene heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door het bedrijf is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Ter zitting werd de verbruiker/aangeslotene bijgestaan door de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
De verbruiker/aangeslotene heeft de klacht voorgelegd aan het bedrijf.

Het geschil betreft een opzegboete terzake de levering van gas.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene
Voor het standpunt van de verbruiker/aangeslotene verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
De verbruiker/aangeslotene heeft in de periode december 2020 tot en met 1 februari 2021 het energie- en gascontract van (veel van) haar panden overgezet van [het bedrijf] naar [derde energieleverancier]. Op dat moment wist de verbruiker/aangeslotene dat deze overstap een opzegvergoeding tot gevolg zou hebben aangezien het (lopende) contract werd ‘’opengebroken’’. Dat een opzegvergoeding en boete betaald zou moeten worden was de verbruiker/aangeslotene dus duidelijk. Echter, naar aanleiding van deze opzegvergoeding met bijbehorende boete is [het bedrijf] gevraagd om de in rekening gebrachte opzegvergoeding(en) met bijbehorende boete deugdelijk te specificeren, meer specifiek de berekening van de restwaarde van ieder opgezegd contract, aangezien deze naar onze mening niet deugdelijk en duidelijk is onderbouwd.

De verbruiker/aangeslotene heeft te allen tijde aangegeven dat zij bereid is een opzegvergoeding te betalen, zij heeft immers de contracten voortijdig beëindigd. Echter, zij wil wel weten wat de berekening van de variabelen is van hetgeen betaald moet worden. [Het bedrijf] heeft op 4 februari 2021 per (opgezegd) adres een bedrag doorgegeven wat er aan opzegvergoeding is berekend. Zij heeft dit gespecificeerd in een bedrag voor de restwaarde van het contract en een bedrag voor het vastrecht over de geannuleerde periode plus administratiekosten. Op 15 februari 2021 hebben wij richting [het bedrijf] gereageerd met het verzoek nogmaals de berekening van de restwaarde van het contract per opengebroken contract te specificeren, aangezien de specificatie vanuit [het bedrijf] naar onze mening (totaal) niet duidelijk berekend is. Met andere woorden, zij geven geen inzicht in de variabelen waarmee de rekenmethode kan worden herleid. Voornoemde rekenmethode staat wel omschreven in de algemene voorwaarden van [het bedrijf], maar ook hier worden de variabelen niet nader gespecificeerd en [het bedrijf] wil ons tot op heden geen inzage geven in de variabelen van de door hen gebruikte rekenmethodiek.

Om aan te tonen dat de verbruiker/aangeslotene niet onwelwillend is om de opzegvergoeding te betalen heeft zij op 25 februari 2021 de onbetwiste delen van de eindafrekeningen (alvast) overgemaakt. Vervolgens gaat [het bedrijf] daarna over tot uitbetaling van de negatieve eindafrekeningen, maar houdt daarbij wel de volledige opzegvergoeding(en) in, terwijl deze waren betwist door de verbruiker/aangeslotene. Immers, wij hebben totaal geen duidelijke en deugdelijke onderbouwing van de eindafrekening van [het bedrijf] mogen ontvangen.
[Het bedrijf] blijft volhouden dat zij aan haar informatieverplichting richting ons heeft voldaan, dan wel niet meer onderbouwing kon verstrekken dan zij reeds heeft gedaan en geeft de vordering die zij denkt te hebben op ons uit handen aan een derde partij. De verbruiker/aangeslotene verzoekt u uitspraak te doen over de (on)rechtmatigheid van handelen in voornoemde casus en stelt daarnaast de volgende vragen:
– Heeft [het bedrijf] de opzegvergoeding (met bijbehorende boete) voldoende (en juist) gespecificeerd; en zo ja, dient de verbruiker/aangeslotene deze vergoeding te voldoen of heeft de verbruiker/aangeslotene terecht verzocht om een nadere onderbouwing van de gebruikte rekenmethodiek van [het bedrijf]?

Standpunt van het bedrijf
Voor het standpunt van het bedrijf verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Onze leveringsvoorwaarden en specificatie van de opzegvergoeding voldoen aan de eisen van de ACM
De heer [verbruiker] stelt dat onze specificatie van de in rekening gebrachte opzegvergoeding onvoldoende is uit gespecificeerd. Op basis daarvan blijft een betaling uit en loopt het dossier inmiddels bij [incassobureau].

Wij betwisten het standpunt van de heer [verbruiker]. De passage onder ‘Beëindiging’ in onze [leveringsvoorwaarden bedrijf] is getoetst en voldoet aan de eisen van de ACM. Daarbij voldoet ook de specificatie van de opzegvergoeding aan de eisen van de ACM.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uitgangspunt voor de beoordeling van deze zaak door de commissie is dat het gaat om een vordering die het bedrijf meent te hebben op de verbruiker/aangeslotene. Een vordering dient cijfermatig inzichtelijk te worden onderbouwd door de eisende partij. Daarvan is vooralsnog geen sprake. Het moge zo zijn dat de ACM de beweerdelijk door het bedrijf gehanteerde berekeningsmethode heeft goedgekeurd, dit neemt niet weg dat de gebruiker/aangeslotene op goede gronden aanspraak maakt op een duidelijke specificatie van de vordering. Het Excel sheet dat die onderbouwing zou moeten geven is naar het oordeel van de commissie onvoldoende, omdat dit niet expliciet maakt welke parameters zijn gebruikt voor het opstellen van de sheet. De commissie zal het bedrijf in de gelegenheid stellen een duidelijke en volgbare specificatie van met name kolom H van de sheet per appartement op te stellen en daarbij duidelijk cijfermatig aan te geven op basis van welke uitgangspunten de bedragen in die kolom tot stand zijn gekomen.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De hiervoor verlangde aanvullende informatie wordt na ontvangst door de commissie in afschrift aan de verbruiker/aangeslotene gezonden. Deze wordt in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken een schriftelijke reactie aan de commissie kenbaar te maken. De commissie zal vervolgens zonder nadere mondelinge behandeling op basis van de stukken bindend adviseren.
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie zakelijk, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer ing. C. Verloop, de heer mr. C.M.H. Vlaanderen, leden, op 10 maart 2022.