Compensatie voor verkorte vakantie wegens lekkage

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigverhuur    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 154839/162750

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Rond de kerstdagen heeft de consument een lekkage gehad in de camper. De ondernemer was rond deze periode gesloten, waardoor de consument niet wist hoe te handelen. De consument stelt dat de camper niet voldeed aan de verwachtingen die hij mocht hebben. De consument verlangt compensatie. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Nu de consument de camper gedurende 22 dagen niet (naar behoren) heeft kunnen gebruiken, krijgt de consument een billijke vergoeding voor deze periode. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2021 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het in gebruik geven van een camper (Camper Comfort 4) voor de periode van 27 augustus 2021 tot en met 14 januari 2022 tegen het daarvoor bij de consument in rekening gebrachte bedrag van € 9.963,67. De consument heeft op 9 september 2021 en 15 januari 2022 de klachten voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na het ophalen van de camper heeft de consument bij e-mail van 9 september 2021 een aantal gebreken aan de camper bij de ondernemer gemeld. Die problemen zijn opgelost of stonden verder aan het gebruik van de camper niet in de weg.

Op 24 december 2021 is een lekkage ontstaan in de camper, waardoor deze tijdens de kerst blank is komen te staan. Omdat de ondernemer tussen kerst en 3 januari 2022 gesloten was, bleek deze op geen van de bekende telefoonnummers te bereiken, ook niet op het nummer voor noodgevallen.

Uit voorzorg en om verdere schade te voorkomen heeft de consument al het water uit de camper en boiler laten lopen, waardoor hij de rest van de periode niet meer kon beschikken over water en warmte. Omdat de nachten in Europa kouder werden, heeft de consument een elektrische kachel gekocht om het toch een beetje warm te kunnen hebben. Omdat hij verder ook niet wist hoe te handelen (dure reparatie zonder afstemming met de verhuurder is volgens de algemene voorwaarden niet toegestaan en kosten worden niet vergoed), heeft de consument de reisplannen uiteindelijk moeten aanpassen en is hij weer naar huis gegaan.

Op 3 januari 2022 was er contact met een medewerker van de ondernemer, die welgemeende excuses aanbood. Hij bood de optie aan om nog een garage op te zoeken en te kijken of het euvel gerepareerd kon worden. Omdat de consument al op weg was naar huis, heeft hij in overleg met de ondernemer besloten om de reparatie bij terugkomst door de ondernemer te laten uitvoeren.

De consument voert aan dat het door de ondernemer geleverde product niet heeft voldaan aan de verwachtingen die hij mag hebben van een gerenommeerde verhuurorganisatie als die van de ondernemer. Buiten het contact van 3 januari 2022 om is er aanvankelijk geen enkele reactie gekomen, ondanks dat de consument zich diverse keren heeft gemeld om de problemen verholpen te krijgen. In zake het noodgeval/lekkage was de ondernemer 10 dagen lang niet bereikbaar. Daardoor heeft de consument zijn vakantie moeten inkorten en vanaf kerst geen beschikking gehad over water en warmte. Hij is dan ook van mening dat hij recht heeft op een compensatie van de geleden materiële (aanschaf verwarming en verbruik stroom) en immateriële schade (verkorten vakantie, geen beschikking over water en warmte en gederfd huurgenot wegens het niet leveren van een deugdelijke camper). De consument begroot de schade in redelijkheid op 25% van de huursom, door de consument berekend op € 2.428,67.

De ondernemer heeft na het indienen van de klacht nog aangeboden een deel hiervan te vergoeden, maar de consument heeft dat aanbod niet aanvaard.

Standpunt van de ondernemer
Van de ondernemer werd geen reactie op de klacht ontvangen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is genoegzaam gebleken dat de ondernemer op de hoogte is van het onderhavige geschil. Dat blijkt uit de omstandigheid dat hij de consument nog een schikkingsvoorstel heeft gedaan.

Hetgeen de consument heeft aangevoerd is door de ondernemer niet weersproken. Daaruit volgt dat het gehuurde een gebrek is gaan vertonen waardoor het huurgenot in belangrijke make is gestoord in de periode van 24 december 2021 tot 14 januari 2022, de datum waarop de huurovereenkomst afliep.

De commissie stelt vast dat de consument de camper voor een periode van 141 dagen heeft gehuurd voor een bedrag van € 9.963,67, gemiddeld € 70,66 per dag. De laatste 22 dagen heeft het gehuurde een gebrek vertoond waardoor het huurgenot werd beperkt. De commissie zal de consument hiervoor een naar billijkheid vast te stellen compensatie bieden van (afgerond) € 1.500,–. Dat de consument een schade heeft geleden van een omvang die groter is dan dit bedrag is niet aangetoond.

Beslist wordt daarom als na te melden.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigverhuur, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, de heer A. Vis en mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 25 juli 2022.