Conducteur en instappende passagier botste tegen elkaar, klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: bejegening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegerond   Referentiecode: 180816/188595

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het betreft een bindend advies na een eerder gegeven voorbeslissing. In de voorbeslissing is tot gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid beslist. In deze uitspraak volgt de inhoudelijke beoordeling van het gedeelte waarover de consument ontvangen kan worden. De consument meent agressief bejegend te zijn door een conducteur. De commissie beschrijft en behandelt de situatie uitgebreid. De commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Openbaar Vervoer (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 6 december 2022 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft een klacht ingediend bij de ondernemer.

Het geschil betreft het gedrag van een bij de ondernemer werkzame conducteur en de door de ondernemer aangeboden compensatie daarvoor.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 18 juli 2022 stapte de consument in de trein naar [station A]. Op dat moment botste hij tegen de conducteur aan die uitstapte. Daarbij heeft de conducteur expres en krachtig met zijn ellenboog het lichaam van de consument geraakt.

Toen de consument verhaal wilde halen tijdens de treinreis is hij op zijn handen geslagen om het filmen van het incident te stoppen en heeft en andere medewerker de consument met kracht weggeduwd. Op het station [station B] aangekomen moest de consument van de conducteur de trein verlaten. De trein zou pas weer vertrekken nadat de consument de trein zou hebben verlaten. Passagiers gingen zich er mee bemoeien en vonden ook dat de consument de trein moest verlaten. Bij het verlaten van de trein beet de conducteur hem nog toe dat als je je als toerist in Nederland moet gedragen. De consument is een Turkse man met een baard en een Nederlands staatsburger. De agressie van de conducteur komt voort uit racisme.

De consument is van mening gecompenseerd te moeten worden. Immers, er is geweld gebruikt tegen hem en door het gebeuren is hij getraumatiseerd. De aangeboden vijf eerste klas dagkaarten zijn daartoe onvoldoende.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In artikel 5 sub b van het reglement van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer staat dat de commissie een consument ambtshalve niet-ontvankelijk verklaart indien het geschil betrekking heeft op lichamelijk letsel samenhangend met het openbaar treinvervoer. De consument verzoekt in zijn klacht om een financiële vergoeding voor fysiek en psychologisch letsel als gevolg van het incident. De ondernemer meent dat de commissie zich niet-ontvankelijk had dienen te verklaren gezien de aard van de klacht.

Indien de commissie artikel 5 sub b van het reglement zo leest dat psychologisch letsel niet ook onder fysiek letsel valt, dan zou de commissie zich gedeeltelijk niet-ontvankelijk kunnen verklaren voor het gedeelte dat gaat over (een vergoeding voor) lichamelijk letsel.

Beoordeling
Indien het geschil betrekking heeft op lichamelijk letsel samenhangend met het openbaar treinvervoer kan de commissie de consument niet ontvangen in zijn klacht omtrent lichamelijk letsel. Voor het overige kan de commissie de consument wel ontvangen in zijn klacht.

Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in de klacht omtrent zijn lichamelijk letsel maar wel ontvankelijk voor het overige.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht omtrent lichamelijk letsel en verklaart de consument ontvankelijk in het overige.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 6 december 2022.