Consument behoefde kleurverschil niet te verwachten. Consument heeft niet geleverd gekregen wat in redelijkheid verwacht mocht worden.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69518

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van drie zitsbank en een voetenbank tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3150,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 23 mei 2012.   De consument heeft op 23 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een groot kleurverschil tussen de kleur van de geleverde bank en de kleur van de staal in de winkel. Voorts vertoont de zitting plooivorming en is de breedte van de bank afwijkend. Bovendien zijn de poten niet conform de bestelde en uitgezochte in de showroom. Tenslotte vertoont het leder beschadigingen en kuilvorming op de zitplaatsen.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er zijn geen ernstige gebreken geconstateerd in de stoffering ten opzichte van de leerstaal en het showroommodel in de winkel. Voorts is het verschil in afmeting 1 centimeter en derhalve binnen de marge. Ook zijn wij bereid om de poten om te ruilen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Er is inderdaad een zichtbaar kleurverschil tussen de kleur van de bank en de poef en de staal. Het kleurverschil is op de grens, hetgeen een consument mag verwachten. Voorts is de geconstateerde plooivorming niet boven de norm en is de breedte afwijking niet met het blote oog waarneembaar en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bank. Bovendien zijn de beschadigingen in het leder littekens, die het rund heeft opgelopen tijdens zijn leven. Deze littekens zijn niet opvallend en zeker bij dit type leder een te verwachten effect. Tenslotte zijn de geleverde poten niet conform de bestelling.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de bevindingen van de deskundige, de getoonde foto’s en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel, dat, zoals van de zijde van de ondernemer is aangegeven, enig kleurverschil tussen de staal en kleurstelling van de bank mag worden verwacht en door de consument moet worden geaccepteerd. Naar het oordeel van de commissie had de consument een kleurverschil als waarvan hier sprake is echter niet behoeven te verwachten. Daarbij neemt de commissie in aanmerking, dat er hier, blijkens het deskundigenrapport, sprake is van een naar omvang opvallende klacht. De commissie komt dan ook in dit opzicht tot de conclusie, dat de consument niet geleverd heeft gekregen wat zij in redelijkheid mocht verwachten. Gelet echter op de aard en ernst van de klacht acht de commissie het te ver voeren om de overeenkomst te ontbinden, zoals de consument heeft verzocht. Wel zal de commissie aan de consument ten laste van de ondernemer een bedrag toekennen wegens aspectverlies. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid stelt de commissie deze vergoeding vast op € 500,–.   Voorts dient de ondernemer alsnog de poten van de bank te leveren, zoals deze door de consument zijn besteld.   De overige door de consument aangegeven klachten acht de commissie niet toewijsbaar. Het betreft hier immers afwijkingen, welke binnen de door de commissie te stellen tolerantiegrenzen vallen, zoals de plooivorming en de maatvoering dan wel inherent zijn aan het product leder, zoals beschadigingen in de vorm van littekens. Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Hetgeen partijen ter verdediging van hun standpunt hebben aangegeven kan het oordeel van de commissie niet anders maken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Voorts vervangt de ondernemer binnen dezelfde termijn de poten van de bank, zoals tussen partijen is overeengekomen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Voorts betaalt de ondernemer een bedrag van € 300,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 november 2012.