Consument behoefde niet te verwachten dat diepvriescombinatie telkenmale eenzelfde defect zou vertonen.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45087

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 juni 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een koelvriescombinatie, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.118,–. De levering heeft plaatsgevonden op 17 juni 2005.   De consument heeft de klacht op 8 september 2008 voor de eerste maal voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De eerste keer dat de koelkast een defect kreeg was in september 2008. Het koelgedeelte functioneerde niet meer door ijsvorming met als gevolg uitval van functies (zoals waterdispenser en ijsblokjesautomaat). Op 15 september 2008 heeft een monteur in opdracht van de ondernemer middels een geforceerde ontdooiactiviteit, zonder vervanging dan wel reparatie van de onderdelen, de koelkast ijsvrij gemaakt. Daarvoor heb ik € 101,15 contant moeten betalen. In het voorjaar van 2009 deed zich hetzelfde euvel voor waarna ik zelf de koelkast heb ontdooid. In augustus 2009 deed zich hetzelfde probleem opnieuw voor waarna de koelkast in opdracht van de fabrikant is gerepareerd en een modificatie heeft plaatsgevonden waarvoor ik een bedrag van € 100,– heb moeten betalen. Er is toen een compleet nieuwe achterwand met ventilator vervangen. Evenwel trad in mei 2010 hetzelfde probleem wederom op. De ondernemer stelde toen voor om de koelkast om te ruilen voor een ander (nieuw) apparaat waarbij mij aanvankelijk een korting van 30% en later van 40% werd aangeboden bij de aankoop van een nieuwe koelvriescombinatie. Met dat aanbod ben ik niet akkoord gegaan. Ik vind dat de koelvriescombinatie gebrekkig is. De reparaties hebben niet geholpen. Van een koelvriescombinatie van deze soort, omvang en aanschafprijs mag niet worden verwacht dat die binnen een termijn van minder dan vijf jaren zulk soort gebreken vertoont. De koelvriescombinatie is derhalve non-conform. Verder vernam ik van een medewerker van de fabrikant dat de koelvriescombinatie gemakkelijk tien tot vijftien jaar probleemloos mee zou kunnen gaan. Ik heb verder al ruim € 200,– onnodige kosten (en ook tijd) geïnvesteerd, hetgeen tot op heden niet het beoogde resultaat heeft gehad. Nu herstel en vervanging tot op heden niet mogelijk zijn gebleken heb ik het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In juli 2010 is er in opdracht van de ondernemer nog een reparatie geweest aan de koelkast. Tot op heden functioneert de koelkast nog wel, maar ik vrees dat als het straks warmer wordt, hetzelfde probleem zich voor zal doen. Ik heb trouwens van de door de ondernemer voor de laatste reparatie ingeschakelde firma onlangs nog een nota gekregen van € 150,– en ik ben niet van plan om die nota te betalen. Ik heb daartoe namelijk geen opdracht gegeven. De door de deskundige in zijn rapportage weergegeven aanpassingen/hersteladvies, begrijp ik wel. Gelet op de reactie van de ondernemer op dat deskundigenrapport heb ik er weinig vertrouwen in dat de ondernemer de door de deskundige voorgestelde aanpassingen zal weten door te voeren. De monteurs van de ondernemer hebben bij mij een slechte indruk achtergelaten. Zij hebben er weinig kaas van gegeten en weten vrijwel niets. Ook de zogenaamde eerste reparatie kan geen reparatie genoemd worden nu die monteur alleen met een föhn het ijs heeft verwijderd. Ik wil gewoon een goed werkende koelkast. Als herstel al zou moeten plaatsvinden overeenkomstig de aanbevelingen van de deskundige dan zou ik graag zien dat dat zou gebeuren door de door de fabrikant ingeschakelde firma. Ik wil nu zekerheid. Een reparatie/aanpassing brengt risico’s met zich mee omdat eerder al is gebleken dat dat allemaal niet afdoende was en ik straks met de problemen kan blijven zitten. Ik vind de service bij de ondernemer slecht. Telefoontjes worden niet of nauwelijks beantwoord en je moet alles via de mail sturen. Ik ben/was al jaren een tevreden klant bij de ondernemer omdat die altijd een goede service bood, duidelijk is dat die service sterk aan kwaliteit heeft ingeboet.   De consument verlangt – zoals door hem ter zitting is aangegeven – ontbinding van de overeenkomst waarbij hij een bedrag gerestitueerd zal krijgen met aftrek voor het door hem genoten gebruik van de koelkast.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Helaas is het niet uitgesloten dat een apparaat gedurende de te verwachten gebruiksduur een mankement vertoont. Wij hebben nooit bij de klant de verwachting gewekt dat er gedurende de gehele levensduur geen reparatiekosten zouden kunnen ontstaan. Op 15 september 2008 heeft onze monteur het apparaat gedemonteerd en het ijs verwijderd. Wij waren er niet van op de hoogte dat de storing zich nadien nogmaals heeft voorgedaan en hebben ook nooit het advies gegeven aan de consument om die storing zelf te verhelpen. Niettemin heeft navraag bij de door de fabrikant ingeschakelde reparateur uitgewezen dat de consument zijn klacht die zich later opnieuw heeft voorgedaan ook daar heeft gemeld zodat wij de consument vervolgens een omruilvoorstel hebben gedaan op basis van afschrijving. De consument heeft het apparaat immers 61 maanden in gebruik gehad en wij hanteren voor dit soort apparaten een afschrijving over 7 jaren. Wij stellen voor een afschrijving van 60% aan te houden, hetgeen volgens ons een correct voorstel is. De door de commissie ingeschakelde deskundige spreekt in zijn rapport over een modificatie die toegepast zou kunnen worden. Ons is echter niet duidelijk welke modificatie er bedoeld wordt en wat die modificatie inhoudt. Wij twijfelen dan ook aan de vakbekwaamheid van de deskundige.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vaststelling en verificatie klacht Aangetroffen werd [een koelkast] welke tijdens het onderzoek technisch functioneerde. De door de consument ter hand gestelde foto’s wijzen in elk geval op een probleem (ijsvorming).   De ter hand gestelde documenten inzake uitgevoerde reparaties dienen enige toelichting (betreft kwitantie d.d. 15 -9 -2008) Deze kwitantie dient opgevat te worden als geen reparatie. De werkwijze welke geconcludeerd kan worden uit dit schrijven is het geforceerd ontdooien van de koelkast (wellicht middels haarföhn) en het weer vrijmaken van de ventilator. Gezien de klachtstelling is dit geen reparatie, doch symptoombestrijding. Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige vormt het feit dat van de fabrikantzijde een modificatie is aangeboden niet per se een productfout inhoudt. Er zitten nu eenmaal in de koeltechniek toleranties die een wijziging achteraf rechtvaardigen. De kast zit technisch gezien goed in elkaar, doch kan enige verbetering ter voorkoming van consumentergernis bereikt worden door een simpele aanpassing. De deskundige komt met het volgende hersteladvies:   Breng een extra dooielement (gelijk welk in de dooiwatergoot zit) aan op dan wel de ventilatorunit dan wel op het koelelement, er is ruimte voor, en de aansluiting is voldoende qua bedrading. Maak de warmtegeleidingsplaat deugdelijk vast welke op de verdamper klemt (die zit thans los). Breng warmtegeleidende pasta aan tussen de geleidingsplaats en dooistrip bij de ventilator. Naast die modificatie zal de ventilatorunit alsnog vervangen moeten worden omdat deze bij een eerdere montage defect is geraakt. Deze aanpassingen moeten mijns inziens afdoende zijn om de kast betrouwbaar genoeg te maken. De aanwezige koelmonteur van de ondernemer is een en ander technisch uitgelegd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat het door de ondernemer geleverde apparaat gebrekkig is en dat het apparaat niet beantwoordt aan de tussen partijen gesloten overeenkomst, te weten dat het een goed en duurzaam deugdelijk functionerend apparaat betreft. De consument behoefde niet te verwachten dat een bij aanschaf vrij dure koelvriescombinatie telkenmale eenzelfde defect (overmatige ijsvorming waardoor functie-uitval optreedt) zou vertonen. De consument mag uitgaan van een beter gebruiksgenot van het apparaat dan het geval is (geweest). Daarbij komt dat de consument in de afgelopen twee jaren meerdere malen het desbetreffende probleem (van ijsvorming) aan de ondernemer heeft voorgelegd zonder dat dat adequaat blijkt te zijn opgelost. Immers, de door de commissie ingeschakelde deskundige beveelt enkele aanpassingen aan het apparaat door te voeren teneinde de problematiek (definitief) het hoofd te kunnen bieden. De commissie acht het onder die omstandigheden dan ook niet gerechtvaardigd dat de ondernemer de verdere reparatiekosten van inmiddels in totaal € 200,– (en klaarblijkelijk de nog opkomende nota voor de laatste reparatie in juli 2010 ten bedrage van € 150,–) voor rekening van de consument heeft (willen) laten komen. Dat de door de deskundige voorgestelde aanpassingen onduidelijk c.q. onbegrijpelijk zouden zijn vermag de commissie niet in te zien; de deskundige geeft in zijn rapportage heel concreet aan welke nadere maatregelen/aanpassingen aan de koelkast geboden zijn. In een situatie van non-conformiteit waarvan in deze zaak sprake is zou de ondernemer aanvankelijk gehouden zijn tot herstel dan wel vervanging (op grond van artikel 7:21 BW). Herstel dan wel vervanging ligt echter niet meer in de rede nu de ondernemer enerzijds heeft aangegeven niet te begrijpen welke aanpassingen/ maatregelen de deskundige voorstelt en anderzijds de consument niet akkoord is gegaan met het omruilvoorstel (vervanging) door de ondernemer vanwege de daaraan verbonden financiële consequenties. Verder is de consument het vertrouwen in de ondernemer kwijtgeraakt, hetgeen de commissie zich kan voorstellen. Onder dat gesternte en de omstandigheden van het geval acht de commissie het redelijk dat de overeenkomst wordt ontbonden en dat de consument een bedrag terugkrijgt gerelateerd aan de oorspronkelijke koopsom, doch met een (flinke) reductie als vergoeding voor het langdurende gebruik dat de consument van het apparaat heeft kunnen maken en met inachtneming van de huidige prijzen voor vergelijkbare apparaten en waarbij de door de consument vergeefs betaalde kosten voor reparaties van in totaal € 200,– zullen worden verdisconteerd/meegenomen. De commissie stelt derhalve de hoogte van het bedrag, rekeninghoudend met alle haar gebleken omstandigheden, alsmede ook met de reparatiekosten die de consument achteraf bezien ten onrechte heeft moeten voldoen en met inachtneming van de oorspronkelijke koopsom, het door de consument genoten verbruik van het apparaat, de huidige marktprijzen voor vergelijkbare apparaten, naar redelijkheid en billijkheid vast op € 800,–. Dat bedrag dient de ondernemer aan de consument te restitueren en terug te betalen.   Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst van 15 juni 2005 wordt ontbonden verklaard. De ondernemer betaalt aan de consument een totaalbedrag van € 800,– terug, tegen teruggave van het apparaat door de consument aan de ondernemer, zodat het apparaat weer eigendom wordt van de ondernemer. De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 75,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 4 februari 2011.