Consument behoeft na 2,5 jaar geen defect aan TV te verwachten. Kosteloos herstel door ondernemer.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56368

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 november 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een LCD televisie, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.770,–. De levering heeft plaatsgevonden op 19 november 2008.   De consument heeft de klacht in januari/ februari 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In december 2010 zijn er scheuren in de rand van de televisie geconstateerd. Dat betreft twee lagen die op elkaar zijn gelijmd en waarin een rode gloed is verwerkt. Door de warmte van het toestel laten die twee op elkaar geplakte lagen los waardoor er ruimte ontstaat, hetgeen eruit ziet als scheuren. Uit een internetforum blijkt dat dit soort klachten bij deze televisie veel vaker voorkomen en dat aldus sprake is van een productiefout. Ik heb de klacht bij de ondernemer gemeld, maar de ondernemer geeft aan dat hij slechts bereid is om een gedeelte van de reparatiekosten voor zijn rekening te willen nemen, en dat op basis van de economische levensduur van de televisie van zeven jaar. Ik ben het daar niet mee eens omdat ik van mening ben dat de ondernemer tot kosteloos herstel gehouden is. Er is namelijk sprake van een productiefout en aldus van non-conformiteit. Het apparaat heeft niet de eigenschappen die ik als consument mocht verwachten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De rand zit op dit moment vol met scheuren en het is irritant om daarnaar te kijken. In mijn optiek is sprake van een fabrieksfout, hetgeen bevestigd wordt uit de informatie die ik van internet heb gehaald. Ik heb van het servicekantoor van de fabrikant vernomen dat de reparatie (vervanging van de rand van de televisie) € 165,– zal kosten. Ik heb verder vernomen dat de desbetreffende rand nog steeds leverbaar is. Ik ben het volledig eens met de bevindingen van de deskundige in deze zaak. Verder merk ik nog op dat de televisie van een groot formaat is en dat ik graag wens dat de ondernemer de televisie bij mij thuis komt ophalen en weer zal terugbrengen.   De consument verlangt een kosteloze reparatie door de ondernemer waarbij het masker/de rand van de LCD televisie zal worden vervangen en dat hem opnieuw een garantie zal worden verstrekt ter zake de te vervangen rand van de televisie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangegeven dat er allereerst een servicebezoek dient plaats te vinden zodat alsdan door de technische dienst kan worden beoordeeld waardoor de door de consument genoemde klacht wordt veroorzaakt. Verder heeft de ondernemer gesteld dat er een vergoeding kan worden verstrekt op basis van de te verwachten economische levensduur van het apparaat indien daadwerkelijk zal blijken dat het apparaat non-conform is, een en ander op basis van de richtlijnen van [de branchevereniging]. De consument eist, nog voordat er überhaupt is vastgesteld dat het apparaat non-conform is, kosteloos herstel. Van de televisie mag een economische levensduur worden verwacht van zeven jaar. De resterende levensduur zal, uitgaande van de aankoopdatum, nog vierenhalf jaar zijn. Op basis van die verdeelsleutel kan de ondernemer achteraf coulance toepassen op de reparatiekosten.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de televisie bij de consument ter plaatste onderzocht. Zowel boven als onder en links als rechts in het masker om het LCD scherm zitten kleine “scheurtjes”. Het masker bestaat uit twee kunststoflagen met een folie ertussen die met elkaar verlijmd zijn (gelamineerd). Door de warmte van het scherm vindt er in het masker delaminatie plaats (plaatselijk loslaten van de verlijming). Op de plaatsen waar dit gebeurt, treedt er verkleuring op wat ervaren wordt als zijnde “scheurtjes”. Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is het geconstateerde gebrek opvallend te noemen. De deskundige komt tot het oordeel dat herstel mogelijk is door vervanging van het masker (indien nog leverbaar) en dat de herstelkosten circa € 165,– zullen bedragen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft de inhoud van het in deze zaak uitgebrachte deskundigenrapport. Daaruit blijkt kort gezegd dat de oorzaak van het defect te wijten is aan delaminatie (het plaatselijk loslaten van de verlijming waardoor verkleuring optreedt, hetgeen ervaren wordt als scheurtjes). De commissie kan zich verder verenigen met de door de ondernemer gestelde economische levensduur voor de televisie van zeven jaren. De consument behoefde niet te verwachten dat het masker/de rand van de door hem aangeschafte kostbare televisie binnen een termijn van tweeënhalf jaar defecten zou vertonen en vervangen zou moeten worden. Daarbij heeft verder te gelden dat het gaat om een technisch defect dat in feite los staat van een normaal gebruik/slijtage. Aldus staat volgens de commissie vast dat de televisie niet de eigenschappen bezat die de consument op grond van de koopovereenkomst met de ondernemer mocht verwachten en dat de televisie niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. De commissie acht het onder die omstandigheden dan ook niet gerechtvaardigd dat de ondernemer een deel van de reparatiekosten voor rekening van de consument zou willen laten komen. Gelet op de vastgestelde non-conformiteit dient herstel door de ondernemer kosteloos plaats te vinden, hetgeen ook dwingend rechterlijk is bepaald voor een consumentenkoop (en zoals is neergelegd in artikel 7:21 BW). De consument kan en mag dan ook terecht aanspraak maken op kosteloos herstel door de ondernemer. De ondernemer dient dan ook het masker/de rand van de televisie te laten vervangen. Gelet op de omstandigheden van het geval, waarbij de ondernemer tot op heden de consument in de kou heeft laten staan, zal de ondernemer gehouden zijn om de televisie bij de consument thuis op te halen, te (laten) repareren en vervolgens weer bij de consument thuis te bezorgen. Vanzelfsprekend mag de consument ervan uitgaan dat de reparatie op juiste wijze zal plaatsvinden en met name dat het alsdan vervangen masker/rand van de televisie deugdelijk en dus conform zal zijn en voor de resterende economische levensduur van de televisie geen aan de consument toe te rekenen gebreken zal vertonen. Dat er een afzonderlijke nieuwe garantietermijn moet worden gesteld aan het te vervangen masker/rand van de televisie voert te ver. Waar het om gaat is dat de consument aanspraak kan maken op herstel op basis van artikel 7:21 BW waarmee de thans vastgesteld non-conformiteit kan worden gecorrigeerd. Tot meer dan dat is de ondernemer niet gehouden.   Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden om binnen een periode van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies tot kosteloos herstel van het masker/de rand van de televisie van de consument over te gaan, waarbij de ondernemer de televisie bij de consument thuis zal ophalen en terugbrengen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 31 augustus 2011.