Consument betaalt €1.100 voor tuinaanleg na overeenstemming met ondernemer

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Schikking ter zitting    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 210179/224268

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak de over?

De consument heeft een geschil met de ondernemer over een tuinaanlegovereenkomst, waarbij de consument €1.381,09 onbetaald heeft gelaten en een meerwerkfactuur niet heeft voldaan. De consument betoogt dat de ondernemer onvoldoende inzicht heeft gegeven in de kosten en te veel arbeid en meerkosten heeft berekend. Tijdens de zitting hebben beide partijen een schikking bereikt. De consument zal per saldo €1.100 betalen aan de ondernemer, waarbij kwijting over en weer wordt verleend. Daarnaast moet de ondernemer €52,50 aan klachtengeld aan de consument vergoeden. Het depotbedrag van €1.381,09 wordt verrekend, waarbij €1.047,50 aan de ondernemer toekomt, en het restant van €333,59 aan de consument wordt terugbetaald. De commissie komt niet tot een inhoudelijke beoordeling van het geschil vanwege de schikking.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft een overeenkomst van aanneming van 3 oktober 2022 betreffende de aanleg van een
tuin.

De consument heeft een bedrag van € 1.381,09 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Voorts
heeft de consument een meerwerkfactuur onbetaald gelaten.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De consument is van oordeel dat door de ondernemer onvoldoende inzicht is gegeven in de aan hem in
rekening gebrachte kosten en dat aan hem teveel in rekening is gebracht aan arbeid en meerkosten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop
het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke
beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand
gekomen schikking.

Partijen zijn overeengekomen dat de consument per saldo nog aan de ondernemer verschuldigd is een
bedrag van € 1.100,– en dat partijen elkaar na voldoening hiervan over en weer kwijting verlenen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument dient aan de ondernemer per saldo te betalen een bedrag van € 1.100,00 tegen kwijting
over en weer.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Aan de ondernemer
komt uit het depot toe € 1.047,50 en het restant van € 333,59 zal aan de consument worden terugbetaald.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de
heer B. van Swigchem, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 28 augustus 2023.