Consument deels ontvankelijk, deels niet-ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: niet-ontvankelijkontvankelijk   Referentiecode: 205457/226704

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een boot van de ondernemer. De consument heeft een aantal klachten over het geleverde. Uit de stukken en het verweer van de ondernemer is gebleken dat eerst door de commissie moet worden bepaald of de consument kan worden ontvangen in haar klachten. De commissie is van oordeel dat een aantal van de klachten tijdig zijn ingediend, zodat de consument ontvankelijk is voor zover het gaat over die klachten. Voor wat betreft de klachten die na het aanhangig maken van het geschil zijn ingediend, is de consument niet-ontvankelijk. Kortom, een deel van de klachten worden in deze procedure behandeld. Ook vraagt de commissie de consument om de aangeleverde documenten toe te lichten en een chronologisch overzicht te maken.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in haar klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Waterrecreatie (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2023 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de niet door de ondernemer verholpen gebreken die zijn geconstateerd enige tijd na oplevering van de boot van de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na oplevering van de nieuwbouwboot op 8 oktober 2021 heeft de consument een reeks van punten van gebreken kenbaar gemaakt aan de ondernemer. Na inschakeling van een advocaat is de lijst beperkt tot een aantal resterende punten. De resterende punten zijn:
1. onjuiste installatie van airco in de salon/stuurhuis;
2. boeg- hekschroef te laag aantal Kgf;
3. ventilator op lichtschakelaar aangesloten

De advocaat van de ondernemer heeft laten weten dat het dossier door hem is afgesloten en de zaak verder aanhangig gemaakt moet worden bij de commissie of de rechtbank.

Na het indienen van de klacht bij de commissie in maart 2023 heeft de consument in augustus 2023 nieuwe klachten aan de ondernemer kenbaar gemaakt en tevens gevoegd bij de ingediende klacht bij de commissie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt ter zake van de ontvankelijkheid dat de consument dat voor wat betreft de nieuwe klachten die de consument heeft ingediend na het aanhangig maken van de klacht bij de geschillencommissie geldt dat zij deze niet voorafgaand aan de indiening overeenkomstig de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij de ondernemer heeft gemeld. Op het moment van indiening van deze klachten bij de commissie op 16 augustus 2023 was de klacht al enkele maanden oud. Bovendien had de consument deze klachten slechts enkele dagen eerder, op 12 augustus 2023, aan de ondernemer gemeld, zodat de ondernemer niet in de gelegenheid was de klachten te beoordelen, laat staan op te lossen. De ondernemer stelt dat op de voet van artikel 6 lid 1 onder a van het reglement van de commissie de consument in deze nieuwe klachten niet-ontvankelijk is.

Voor de overige drie klachtpunten, hier gemeld onder 1 tot en met 3 bij het standpunt van de consument, geldt dat de consument deze ruimschoots na het verstrijken van de termijn van 12 maanden als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b van het reglement van de commissie bij de commissie heeft ingediend, terwijl zij daartoe wel de gelegenheid voor heeft gehad. Ook met betrekking tot deze klachtonderdelen is de ondernemer daarom van oordeel dat de consument niet-ontvankelijk is.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In de lijst van gebreken, die de consument bij mail van 15 november 2021 aan de ondernemer heeft kenbaar gemaakt, ontbreken de drie gebreken die de consument thans bij de commissie heeft ingediend.

In de mail van 22 maart 2022 van de consument aan de ondernemer, wordt de discussie over de hek- en boegschroef voor het eerst door de consument benoemd. De door de consument ervaren problemen rondom de airco zijn voor het eerst kenbaar gemaakt in de mail van de consument aan de ondernemer van 14 augustus 2022. Vervolgens zijn beide klachtonderdelen meegenomen in het deskundigenonderzoek en de uitgevoerde inspectie van de boot op 10 oktober 2022. In de reactie van de (advocaat van de) ondernemer op dit deskundigenrapport van 28 oktober 2022 wordt aangegeven dat de klachten ten aanzien van de boegschroef en de airco, voor het eerst gemeld op 22 maart 2022, niet zullen worden verholpen, omdat deze niet zijn vastgesteld en/of geen reële problemen zijn. Nu de klacht op 8 maart 2023 is ingediend en ondernemer op 28 oktober 2022 een definitief standpunt heeft ingenomen en deze geschilpunten voordien kennelijk nog onderdeel uitmaakten van de minnelijke oplossing die partijen trachtten te bereiken, is de commissie van oordeel dat op 8 maart 2023 de termijn van 12 maanden voor indiening bij de commissie nog niet is verstreken. Deze klachtonderdelen zijn derhalve tijdig bij de commissie ingediend.

Ten aanzien van het klachtonderdeel ter zake de ventilator die verkeerd zou zijn aangesloten, wordt in de mail van 30 november 2022 van de consument aan de ondernemer als klachtonderdeel/verbeterpunt benoemd: Ventilator achter koelkast plaatsen tbv extra koeling. In de mail van 13 januari 2023 van de advocaat van de ondernemer aan de advocaat van de consument wordt bevestigd dat de ventilator is geplaatst en aangesloten in overleg met de consument en dat de ondernemer dit punt als opgelost beschouwd. In de reactie daarop van 3 februari 2023 wordt door de advocaat van de consument aangegeven dat weliswaar een ventilator is geplaatst, maar er nog een temperatuurschakelaar ontbreekt. De advocaat van de consument stelt dat het probleem derhalve nog niet is verholpen. Ook voor dit klachtonderdeel geldt gelet op bovenstaande tijdsverloop dat dit tijdig bij de commissie is ingediend.

Op grond van het voorgaande is de consument ontvankelijk in de drie hierboven genoemde klachtonderdelen. De zaak komt voor een inhoudelijke behandeling in aanmerking. De commissie zal zich hierbij beraden op de deskundigenrapporten van de beide deskundigen en verzoekt de consument het rapport van diens deskundige aan de commissie te overleggen. Voorts wordt de consument verzocht de veelheid van tientallen documenten in een geordende chronologische vorm met toelichting aan te leveren, waarbij het alleen nog gaat om de documenten met betrekking tot de boeg- en hekschroef, de koelkast en de airco. De overige klachten maken geen deel uit van de onderhavige bindend adviesprocedure.

Ter zake de nieuw ingediende klachtonderdelen na het aanhangig maken van de klacht bij de commissie heeft de ondernemer gesteld niet eerst voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld deze klachtonderdelen zelf te beoordelen en zo nodig op te lossen. De commissie is van oordeel dat de consument gelet op artikel 6 lid 1 onder a van het reglement in deze klachten niet-ontvankelijk is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de drie klachtonderdelen zoals benoemd in het vragenformulier ontvankelijk verklaard en de consument wordt niet-ontvankelijk verklaard in de in augustus 2023 nieuw ingediende klachtonderdelen. De commissie bepaalt dat de klacht inhoudelijk zal worden behandeld. Partijen zullen hiervoor worden uitgenodigd. De commissie verzoekt de consument het deskundigenrapport van diens deskundige de heer [naam] in het zaaksysteem van de commissie te uploaden en voorts de documenten met betrekking tot de boeg- en hekschroef, koelkast en de airco zoals hiervoor aangegeven.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. J.N. de Blécourt, voorzitter, de heer M.P. Bakker, mevrouw mr. M. Lodewijkx, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 26 oktober 2023.