Consument dient duidelijk informatie te verstrekken aan de loketmedewerker welke medicijnen zich in het pakket bevinden.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43368

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een postzending.   De consument heeft op 30 januari 2010 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 8 januari 2010 een pakket met medicijnen naar een particulier adres in [het buitenland] gezonden. Het pakket werd aangetekend en verzekerd verzonden. De medicijnen zaten in de oorspronkelijke verpakking en waren vergezeld van de originele nota van de Nederlandse apotheek. De loketbeambte van [het postagentschap] heeft in mijn bijzijn in het Handboek Verzendingen nagegaan of het pakje zonder problemen verstuurd kon worden naar [het buitenland] of er een douaneverklaring was vereist. Volgens het Handboek Verzendingen bleek dat het pakket zonder problemen verzonden kon worden en dat er geen douaneverklaring nodig was. De medicijnen waren bestemd voor de dochter van de consument, die in [het buitenland] werkt. Omdat de medicijnen niet in [het buitenland] en omringende landen verkrijgbaar zijn, was het de bedoeling dat de medicijnen door een [buitenlandse] collega van de dochter zouden worden meegenomen. Enige tijd na verzending bleek het pakket niet bij de geadresseerde te zijn afgeleverd. Uit onderzoek bleek de consument dat het pakket door [de douane] is ingenomen en voor onderzoek naar [een medisch instituut] is door gezonden. De consument heeft TNT Post onverwijld laten weten waar het pakket zich bevond en aangezien de consument het pakket zo snel mogelijk retour zou willen hebben. Haar dochter had de medicijnen werkelijk nodig. Op 4 februari 2010 ontving de consument een standaard brief van TNT Post: men zou zelf een onderzoek in [het buitenland] instellen en de uitslag kon wel twee tot drie maanden duren. Daarna heeft de consument vele malen contact gehad met een medewerkster van TNT Post, die op haar beurt bereid bleek navraag te doen in [het buitenland], omtrent de verblijfplaats van het pakket. De consument heeft TNT Post bericht waar het pakket zich bevond. De inspanningen van TNT Post leverden niets op. De consument stelt dat de houding van TNT Post getuigt van laksheid en onachtzaamheid naar de klant. De geadresseerde in [het buitenland] is ‘aangeslagen’ voor een bedrag van [valuta] 300,–. Dat bedrag hebben zij aan [de buitenlandse] autoriteiten betaald om verdere problemen te voorkomen. De consument acht het haar morele plicht om dat bedrag aan de geadresseerde te betalen. De consument is het niet eens met de stelling van TNT Post dat zij niet in aanmerking komt voor schadevergoeding. De consument stelt zich op het standpunt dat zij wel recht op schadevergoeding heeft, aangezien het pakket aangetekend en waardeverzekerd is verzonden. Daarnaast is in verband met het recht op schadevergoeding van belang de mededeling van de loketmedewerker dat een douaneverklaring niet nodig was.   In de brief die de commissie op 13 augustus 2010 heeft ontvangen verklaart de consument aanvullend dat het pakket tussen 2 en 5 juli 2010 aan haar is geretourneerd. De in eerste instantie gevorderde vergoeding van de (deel) schade ad € 300,– is daarmee vervallen en ingetrokken. Blijft resteren de vordering inzake het bedrag van [valuta] 300,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft op recept van [de medisch specialist] bij [de apotheek] een pakket medicijnen gekocht. Zij heeft tegen de loketmedewerker gezegd dat de medicijnen bestemd zijn tegen een darmaandoening en gevraagd of een douaneverklaring nodig was. De loketmedewerker heeft daarna in een map iets opgezocht en gezegd dat het pakket ‘zo weg kon’. Vervolgens is het pakket ‘aangetekend met verzekerde waarde’ verzonden. De consument verklaart dat zij aan de loketmedewerker niet heeft verteld wat de naam van het medicijn was. Verder heeft zij verklaard dat zij aan de loketmedewerker ook niet gerichte vragen heeft gesteld inzake het betreffende medicijn. Zij stelt dat zij in goed vertrouwen het pakket ter verzending heeft aangeboden. Zij vindt dat de loketmedewerker haar naar ‘iets’ had moeten verwijzen waar zij wel gegevens omtrent de verzending en invoer in [het buitenland] had kunnen verkrijgen.   Verder stelt de consument dat zij door middel van wel 14 telefoontjes en een paar brieven met TNT Post heeft gecommuniceerd, doch dat TNT Post met slechts 2 korte briefjes in de Engelse taal met de [buitenlandse] autoriteiten heeft gecommuniceerd. Eind april 2010 gaf TNT Post aan dat zij nog steeds niet wist waar het pakje was, terwijl de consument aan TNT Post reeds had medegedeeld dat het pakket bij [het medisch instituut] was. De consument is van mening dat TNT Post er blijk van heeft gegeven niet betrokken te zijn bij de problemen van de consument en in deze knullig heeft gehandeld. Het bedrag dat de geadresseerden hebben betaald zijn administratiekosten en is geen boetebedrag. De consument vordert betaling van een tegemoetkoming in de kosten die de geadresseerden hebben moeten betalen. De consument heeft de geadresseerden (nog) niet schadeloos gesteld.   De consument verlangt, na aanpassing van de vordering, betaling van de administratiekosten ad [valuta] 300,– die de geadresseerde in [het buitenland] aan de autoriteiten heeft betaald.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   De aansprakelijkheid van TNT Post voor schade die voortvloeit uit de behandeling van postzendingen is vastgelegd in artikel 7 van de Postwet en nader uitgewerkt in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer van TNT Post. Op grond van die voorwaarden aanvaardt TNT Post een beperkte aansprakelijkheid voor schade als die met een aanvullende dienst ‘aantekenen’ en ‘met aangegeven waarde’ verzonden zijn. De Algemene Voorwaarden liggen op alle postvestigingen, zijn via de website te raadplegen en worden op verzoek gratis toegezonden. De toepasselijkheid van de voorwaarden staat ook op het verzendbewijs. De medicijnen zijn door [de douane] als contrabande in beslag genomen. Dienaangaande stelt TNT Post dat de afzender geen recht op schadevergoeding heeft, indien de schade is ontstaan door ‘aanhouding door het bevoegd gezag’. In artikel 19 lid 5 van de Algemene Voorwaarden, staat dat poststukken naar het buitenland dienen te voldoen aan alle voor verzending naar het betreffende land geldende voorwaarden. Daarbij is ook vermeld dat de afzender zichzelf op de hoogte dient te stellen van de geldende invoerbepalingen in het land van bestemming. Het bedrag dat de geadresseerde aan [de buitenlandse] autoriteiten heeft betaald is volgens TNT Post gevolg schade, waarvoor TNT Post niet aansprakelijk is.   Ter zitting heeft TNT Post verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Met betrekking tot het loket gebeuren merkt TNT Post op dat in het bewuste boek waar de loketmedewerker in heeft gekeken niet staat welke medicijnen met c.q. zonder douaneverklaring in [het buitenland] mogen worden ingevoerd. Waarschijnlijk heeft de loketmedewerker naar de (factuur)waarde gekeken en is het pakket daarom met een verzekerde waarde van € 300,– verzonden. Verder merkt TNT Post op dat een vraag over de invoer van medicijnen in bijvoorbeeld [het buitenland] te specialistisch is voor een loketbeambte. In de Algemene Voorwaarden staat wat de consument zelf moet doen met betrekking tot het verzenden van poststukken naar een ander land. Indien een poststuk door de autoriteiten van [een ander land], in beslag wordt genomen kan TNT Post daarop en het verloop van de procedure verder geen invloed uitoefenen. TNT Post is een massa vervoerbedrijf.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument het pakket met medicijnen naar een geadresseerde in [het buitenland] heeft gezonden. Onbetwist is ook dat [de buitenlandse] autoriteiten het pakket tijdens de invoer in beslag hebben genomen en het pakket na lange tijd weer aan de consument hebben geretourneerd.   Naar het oordeel van de commissie heeft de consument tijdens het aanbieden van het pakket niet duidelijk informatie verstrekt aan de loketmedewerker welke medicijnen de inhoud van het pakket vormden. Zo had zij in ieder geval de naam van het medicijn aan de loketmedewerker moeten mededelen, zodat zij vervolgens gerichte vragen aan de loketmedewerker had kunnen stellen inzake de toelaatbaarheid van de invoer van die medicijnen in [het buitenland]. Uit haar verklaring blijkt dat de consument dat niet heeft gedaan. Door zulks na te laten heeft de consument haar recht op schade vergoeding verspeeld. Immers, in artikel 19.5 lid 3 van de ‘Algemene Voorwaarden voor het opgedragen Postvervoer’ staat duidelijk dat afzenders zichzelf op de hoogte dienen te stellen van de geldende invoerbepalingen in het land van bestemming. Dienaangaande wordt vervolgens verwezen naar de website van TNT Post.   Daarnaast is het de vraag wat de schade is voor de consument. Het pakket met de medicijnen is aan haar geretourneerd en vervolgens zijn de medicijnen gebruikt door degene waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren. Verder heeft de consument ter zitting verklaard dat zij, in afwachting van de beslissing van de commissie in deze procedure, de geadresseerde in [het buitenland] niet schadeloos heeft gesteld. De consument heeft gesteld dat zij zich moreel verplicht voelde de geadresseerde schadeloos te stellen. Nog daar gelaten dat de gestelde schade ad [valuta] 300,- door de commissie gekwalificeerd wordt als schade die het gevolg is van de verboden invoer van medicijnen, is de commissie van oordeel dat de consument geen schade heeft geleden. Dat de consument meent dat zij op grond van moraal en fatsoen de geadresseerde schadeloos moet stellen siert haar. Echter, het zou te ver voeren een betaling op voornoemde grondslag als schade ten laste van TNT Post te brengen.   Met betrekking tot de opmerking van de consument ter zake van de houding van TNT Post jegens de consument, nadat het pakket door [de buitenlandse] autoriteiten in beslag was genomen, merkt de commissie het volgende op.   Overeenkomstig haar reglement is de commissie niet bevoegd van die klachten kennis te nemen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat de vorderingen van de consument moeten worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 11 november 2010.