Consument dient onnodig geschil in; klachtengeld voor eigen rekening

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij Consumentenmarkt    Categorie: Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 211196/214544

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een bemiddelingsovereenkomst tussen ondernemer en consument. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Consument verwijt de ondernemer de bemiddeling niet goed te hebben uitgevoerd en wil de rekening niet betalen. Ondernemer heeft voor indiening van het geschil bij de commissie laten weten geen kosten meer in rekening brengt. De commissie oordeelt dat consument de klacht onnodig heeft ingediend, aangezien de rekening niet meer betaald hoeft te worden. De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Makelaardij (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 september 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de makelaar.

Het geschil betreft de uitvoering van de opdracht tot bemiddeling bij verkoop van de woning van de consument. De consument heeft het door de makelaar in rekening gebrachte bedrag van € 3.825,– niet betaald.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer. De consument verwijt de makelaar de bemiddeling niet goed te hebben uitgevoerd. De consument wil niets aan de makelaar betalen.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer. De makelaar heeft te kennen gegeven geen aanspraak meer te willen maken op de courtage en andere kosten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op 4 mei 2023 heeft de makelaar aan de consument laten weten geen aanspraak te willen maken op courtage en andere kosten. Op 6 mei 2023 heeft de consument de klacht ingediend bij de commissie. De makelaar heeft in zijn verweer herhaald dat hij geen courtage en kosten bij de consument in rekening brengt. Daarom is de klacht onnodig ingediend. De consument moet het klachtengeld voor eigen rekening houden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer hoeft het klachtengeld van de consument niet te vergoeden.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. A.J.J. van Rijen, voorzitter, mevrouw J.P.J. de Kleermaeker, de heer mr. drs. M.J. Ziepzeerder, leden, op 1 september 2023.