Consument doet beroep op herroepingsrecht; schikking ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Herroepingsrecht    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119010

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 juli 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een desktop computer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.591,95.

De levering vond plaats op of omstreeks 20 juli 2018.

Het geschil betreft de vraag of de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

De consument heeft op 25 juli 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft beroep gedaan op het herroepingsrecht. De ondernemer heeft echter meegedeeld dat de consument geen herroepingsrecht heeft omdat sprake is van een maatwerkproduct. Bovendien stelt de ondernemer dat de consument de computer in gebruik genomen heeft door deze open te maken, de videokaart los te maken en door stresstesten uit te voeren.

De consument heeft de computer niet in gebruik genomen, deze staat in de originele verpakking gereed om te retourneren.

De consument verlangt erkenning van het herroepingsrecht en het correct uitvoeren daarvan.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft aan de geleverde computer gesleuteld. Hij heeft dat zelf aangegeven, hij heeft de videokaart er uit gehaald. Daardoor kan de ondernemer niet meer instaan voor correcte werking van het product. Het is immers niet bekend op welke wijze de componenten verwijderd en behandeld zijn en of de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

De consument heeft het product dan ook in gebruik genomen en kan geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De consument heeft via de website van de ondernemer een game-pc aangeschaft die hij door middel van een keuzelijst heeft samengesteld. Er is geleverd wat is besteld met de configurator. Volgens de specificatie die de fabrikant aangeeft, is de pc opgebouwd door de ondernemer. Omdat de computer is samengesteld door de consument kan de ondernemer het apparaat niet terugnemen.

Na levering ziet de consument dat de videokaart een interne temperatuur kan bereiken van 800C.
Er zijn voorzieningen in de pc die dan het functioneren beïnvloeden, zodat deze temperatuur niet ontstaat. Meting heeft uitgewezen dat tijdens de stresstest de temperatuur in de pc niet dramatisch verandert. De consument vindt dit toch ongewenst en heeft geprobeerd dit zelf te veranderen.

Daartoe is het apparaat geopend en heeft de consument geprobeerd dit te aan te passen. De consument heeft kennis van het gevaar van dat statische ladingen en ontladingen defecten kunnen veroorzaken en heeft daar wel enigszins rekening mee gehouden.

De werkplek waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd voldoet niet aan de eisen die daaraan gesteld worden. De werkzaamheden dienen op een antistatische mat plaats te vinden waar alle componenten en het menselijk lichaam zich op hetzelfde aardpotentiaal bevinden.

De uitgevoerde stresstest heeft niet uitgewezen dat er nu defecten aanwezig zijn. Helaas geeft een test geen uitsluitsel over toekomstige defecten, die door deze lading of ontlading, in de nabije of verdere toekomst kunnen ontstaan.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige zijn er geen technische gebreken waarneembaar.

Alle componenten in een pc zijn statisch gevoelig. Het is daarom niet gewenst dit apparaat weer in de verkoop te brengen. Een andere consument loopt dan het risico op een defect door een mogelijk eerdere opgelopen statische ontlading.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Daarbij blijft het klachtengeld voor rekening van de consument, de behandelingskosten komen voor rekening van de ondernemer.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 14 juli 2018 wordt ontbonden verklaard.

Dit betekent dat de consument de geleverde computer retourneert naar de ondernemer.

De ondernemer betaalt na ontvangst van de computer de koopprijs aan de consument terug, inclusief de prijs van het Windows 10 Home-pakket, waarbij de ondernemer op de terug te betalen koopprijs ad € 1.591,95 15% in mindering brengt.

De ondernemer betaalt derhalve aan de consument € 1.353,16.

Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na ontvangst van de computer.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. J.M. Sier en mr. P.B. Vos, leden, op 2 november 2018.