Consument door commissie in gelegenheid gesteld contra-expertise te laten doen en in te brengen.

  • Home >>
  • Dakbedekking >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Tussen Advies   Uitkomst: Aanvullend deskundigenonderzoek nodig   Referentiecode: 195222/198012

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of de uitgevoerde dakrenovatie voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Het werk is volgens de consument niet deugdelijk en ook niet volgens afspraak uitgevoerd. De ondernemer heeft fouten erkent en de wijze van herstel bepaald en uitgevoerd, maar de herstelmethode was ongeschikt en het resultaat niet goed. De consument wil kosteloos algeheel herstel van de gebrekkige dakrenovatie. De ondernemer stelt goed werk te hebben geleverd, maar niet verantwoordelijk te zijn voor water wat op het dak blijft staan, omdat het hier gaat om renovatie van een bestaand dak. Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige is de omvang van de klacht onopvallend en bijna niet te zien. Het opnieuw vervangen van de dakrandafwerking zal resulteren in een nagenoeg exact gelijke dakrandafwerking, aldus de deskundige. De consument heeft ter zitting aangegeven er op te staan om in de gelegenheid te worden gesteld om een contra-expertise te laten verrichten, omdat hij serieuze bezwaren heeft tegen het rapport van de deskundige. De commissie komt de consument hierin tegemoet en stelt de consument in de gelegenheid om binnen drie maanden een rapport van contra-expertise in te brengen. Nadat de ondernemer op dit rapport heeft kunnen reageren, zal de commissie op basis van de stukken uitspraak doen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 oktober 2022 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het renoveren van dakbedekking tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.400,–.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op of omstreeks 10 oktober 2022.

Het geschil betreft de vraag of het uitgevoerde werk voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft een bedrag van € 1.400,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het werk is niet deugdelijk en volgens afspraak uitgevoerd. Het werk bleek bij oplevering tal van gebreken te hebben. De ondernemer heeft de fouten erkent en de wijze van herstel bepaald en uitgevoerd.

De herstelmethode is volgens de consument echter ongeschikt en het werk voldoet niet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Ook komt het niet overeen met de opdracht. De ondernemer heeft te kennen gegeven niet meer tot verder herstel over te zullen gaan. De consument verlangt kosteloos algeheel herstel van de gebrekkige dakrenovatie.

De consument is het niet eens met de bevindingen van de deskundige, die hij als niet onpartijdig aanmerkt. De deskundige heeft bovendien onvoldoende onderzoek gedaan en in het rapport een ander standpunt ingenomen dan hij mondeling tijdens het onderzoek heeft gedaan.

Ter zitting heeft de consument verklaard in de gelegenheid te willen worden gesteld om een contra-expertise te laten verrichten en de rapportage daarvan in het geding te brengen.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft nieuwe dakbedekking aangebracht, waarbij de bestaande onderconstructie van zowel het dak als de bouwkundige dakrand gevolgd is. In eerste instantie is de randafwerking van de trimmen niet netjes ingewerkt. Daarna heeft de ondernemer de gehele randafwerking met de trim gesloopt en is een nieuwe trim en randstroken aangebracht.

Na het herstel is de consument het niet eens met de eindsituatie, omdat er (beperkt) water op de dakrand blijft staan. De ondernemer is daar niet verantwoordelijk voor omdat het gaat om een renovatie van een bestaand dak, exclusief bouwkundige zaken. De ondernemer is van mening dat een prima stuk werk is afgeleverd, waarop tien jaar garantie verleend wordt.

Het deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige [naam deskundige] heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klacht van de klant betreft de wijze waarop de dakrandafwerking is gerealiseerd en refereert aan de mondelinge overeenkomst, waarbij een dakbedekking “als nieuw” wordt overeengekomen.

Er is een nieuwe tweelaagse dakbedekking overeengekomen die aangebracht wordt over de oude dakbedekking. Daarbij is in eerste instantie geen eerste randstrook aangebracht onder de nieuwe aluminium daktrim. De ondernemer heeft dit erkend en heeft de dakrandafwerking hersteld. Daarbij is de dakbedekking in de schuine opstand ter hoogte van de bovenzijde van de dakrand doorgesneden en de gehele bovenzijde van de dakrandafwerking inclusief daktrim verwijderd tot op de houten ondergrond (muurplaat op metselwerk). Vervolgens is op de houten muurplaat een nieuwe eerste zelfklevende randstrook aangebracht vanaf voorzijde dakrand tot ruim over de dakbedekking van de opstand. Vervolgens is een nieuwe daktrim aangebracht op deze eerste randstrook en is een tweede randstrook aangebracht vanuit de daktrim tot ruim op het dakvlak, waarbij de eerder aangebrachte randstrook ruim is afgedekt. Het eindresultaat is een dakrandafwerking die door de deskundige wordt beoordeeld als “als nieuw”.

De uiteindelijke dakrandafwerking is goed en deugdelijk afgewerkt en ziet er fraai uit. De dakbedekking en daktrim zitten goed vast. Er is niets op aan te merken. De klant verwijst naar de opbouw van het dakranddetail volgens de Vakrichtlijn Gesloten dakbedekkingssystemen die afwijkt van het gehanteerde detail. De opbouw uit de Vakrichtlijn betreft echter een principe-detail en is van toepassing op een situatie waarbij er geen bestaande dakbedekking aanwezig is, zoals in een nieuwbouwsituatie. De aangehouden detailafwerking betreft een zeer gangbaar renovatie detail, die gelijkwaardig is aan het detail uit de Vakrichtlijn en als zodanig wordt goedgekeurd.

Er is daarnaast een scheurtje geconstateerd in de loodslabbe van het metselwerk. Het is niet te achterhalen of dit scheurtje al aanwezig was voordat de dak werkzaamheden werden uitgevoerd of niet. Het betreft echter een te verwaarlozen beschadiging die eventueel eenvoudig kan worden gerepareerd met wat kit of een stukje reparatietape.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht onopvallend en bijna niet te zien. Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. Het opnieuw vervangen van de dakrandafwerking zal resulteren in een nagenoeg exact gelijke dakrandafwerking. Bovendien is de huidige dakrandafwerking al als nieuw beoordeeld en voldoet aan de Vakrichtlijn. Een verbetering is dus niet mogelijk en niet nodig.

Op de buitenhoek is een gevelsteen van het metselwerk losgekomen, direct onder de houten muurplaat waarop de dakrandafwerking is aangebracht. Het is niet meer na te gaan of deze gevelsteen al los zat voordat met de dak werkzaamheden werd begonnen dan wel dat deze gevelsteen door de dak werkzaamheden verder is losgekomen. Beide situaties komen regelmatig voor. Metselwerk behoort de werkzaamheden aan de dakrand te kunnen weerstaan. Geadviseerd wordt om de enkele gevelsteen eenvoudig opnieuw vast te zetten met een geschikt (voegen)reparatiemiddel.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft ter zitting gepersisteerd bij zijn bezwaren tegen het deskundigenrapport en uitdrukkelijk gevraagd in de gelegenheid te worden gesteld om een contra-expertise te laten verrichten en de rapportage daarvan in het geding te brengen. De commissie zal daaraan tegemoet komen, zoals hieronder in de beslissing vermeld.

Beslissing

Stelt de consument in de gelegenheid om binnen drie maanden datum van verzending van deze uitspraak een rapport van contra-expertise in het geding te brengen. Dat rapport wordt na ontvangst door de commissie in afschrift aan de ondernemer gezonden, die binnen twee weken een schriftelijke reactie op het rapport kan geven.

De commissie zal vervolgens zonder nadere mondelinge behandeling op basis van de stukken bindend adviseren.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit mr. R.J. van Boven, voorzitter, ir. R.P.G. Brandsma en mr. W. van den Berg, leden, op 17 oktober 2023.