Consument gebruikt geen gas meer en wil dat de gasmeter wordt verwijderd. Daaraan zijn kosten verbonden die de consument moet betalen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66789

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de aansluiting op gas.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Sinds 13 januari 2012 gebruiken wij geen gas meer en is er ook geen gascontract bij [naam energieleverancier].

Op 23 januari 2012 heb ik via aansluiting.nl aanvraag gedaan voor het verwijderen van de gasmeter op ons adres. Daar werd gemeld dat na circa 10 dagen er een offerte gestuurd zou worden. Die hebben wij niet ontvangen.

Na een maand volgde er een herinnering, omdat er geen leveringsovereenkomst was. Is er ook niet. Telefonisch contact op 16 maar 2012, er werd per e-mail een offerte toegezonden.
De bedragen liegen er niet om. Wij dienen dan ook een verzoek in bij de Geschillencommissie zich over deze zaak te buigen, daar wij niet van plan zijn deze bedragen te betalen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van zijn gasaansluiting, deswege heeft hij bij ons navraag gedaan om de gasaansluiting te laten verwijderen.
Daar er met een verwijdering van een aansluiting kosten gemoeid zijn hebben wij de consument een offerte gestuurd met daarin het tarief welk wij hanteren voor het verwijderen van de aansluiting. Dit is een standaardtarief hetgeen door de Energiekamer van de NMa – de toezichthouder van de energiesector – is vastgesteld aan de hand van de Tariefcode Gas.

Uit het vragenformulier merk ik op dat het een en ander voor de consument niet helemaal duidelijk is. Gaarne probeer ik hier meer duidelijkheid in te verschaffen.

Wij zijn wettelijk verplicht om een aansluiting waar geen leveringscontract voor is afgesloten met een energieleverancier af te sluiten. Het afsluiten van de aansluiting en het verwijderen van de aansluiting zijn twee verschillende zaken, het verschil is dat bij het afsluiten van de aansluiting de aansluiting aanwezig blijft en hiervoor jaarlijks netwerkkosten betaald moeten worden.
Een verwijdering van de aansluiting houdt in dat de gehele installatie en leiding tot aan het pand van de consument – gezien vanuit de meterkast – worden verwijderd. De aansluitleiding van het hoofdnet naar het pand van de consument blijft intact. Bij een verwijdering van de aansluiting zijn de jaarlijkse netwerkkosten niet meer verschuldigd.

Het is aan de consument om te bepalen voor welke optie hij kiest: eenmalig een lager bedrag betalen voor de afsluiting èn jaarlijks netwerkkosten afdragen òf eenmalig een hoger bedrag betalen voor de verwijdering van de gehele aansluiting waarmee ook verplichtingen van de consument jegens ons voor de aansluiting in kwestie vervallen.
Aan beide opties liggen standaardtarieven ten grondslag; deze standaardtarieven worden zoals reeds aangegeven – jaarlijks – door de NMa getoetst en vastgelegd.

Op grond van vorenstaande verzoeken wij uw commissie om de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Nu de consument heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van zijn gasaansluiting, stelt de ondernemer hem op goede gronden voor de keus ofwel de aansluiting af te sluiten met instandhouding van de installatie ofwel verwijderen van de installatie.
Aan beide varianten zijn kosten verbonden, welke van overheidswege zijn getoetst en goedgekeurd. Daaraan is ook de commissie gebonden. Dus de klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 22 juni 2012.